Odborné články

Nový zákon o podporovaných zdrojích energie přináší podstatné změny

V tomto článku bychom vás rádi informovali o schválené podobě vládního návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen „nový ZPZE“) Parlamentem České republiky, který zcela ruší starý zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „ZOZE CZ“). Zákon nepodepsal prezident republiky, takže se vrací k projednání do Parlamentu.

Nový ZPZE ve znění pozměňovacích návrhů Senátu ČR nabude účinnosti (kromě vyjmenovaných ustanovení, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení zákona) sice až 1.1. 2013, s ohledem na jeho dopady je ovšem vhodné se s ním zevrubně seznámit již nyní. Vzhledem k tomu, že nový ZPZE odkazuje v mnoha důležitých bodech na sekundární legislativu, jejíž obsah nebyl dosud veřejně diskutován ani zveřejněn, a správná aplikace v řadě aspektů nejasného zákonného textu bude muset být teprve hledána, lze níže uvedené shrnutí považovat pouze za předběžný a orientační úvod do nového ZPZE.

Podstatné změny v novém ZPZE

Nový ZPZE zachovává současný systém podpory do té míry, že i nadále budou existovat výkupní ceny a zelené bonusy, současně se ale od základu změní mechanismus podpory i osoby, které se systému podpory účastní. Do znění zákona zasáhl svými pozměňovacími návrhy i Senát, který mj. odmítl znovuzavedení podpory výroby elektřiny v tzv. ostrovních systémech, jak předpokládala verze původně schválená sněmovnou a naopak zavedl podporu (bonus) na decentrální výrobu elektřiny.

Obr.: Sluneční elektrárna

„Solární daň (odvod)“

„Solární daň“ pro solární elektrárny, které byly uvedeny do provozu od 1.1.2009 do 31.12.2010, a sice 26 % z výkupní ceny a 28 % ze zeleného bonusu, zůstává zachována. Na původní tříleté době, kdy se tato „daň“ musí odvádět, se nic nemění, neboť do 31.12.2012 platí „daň“ poplatníci na základě ZOZE CZ a po dobu od 1.1.2013 do 31.12.2013 ji budou odvádět na základě nového ZPZE. Na odpověď, jaký vliv na to budou mít ústavní stížnosti týkající se „solární daně“, které v současné době běží, si ovšem musíme počkat.

Doba podpory

Zatímco v současnosti platný ZOZE CZ mimo jiné garantuje po dobu alespoň 15 let výši výnosů dosahovaných z obnovitelných zdrojů energie a tím stanoví dobu podpory pevnými výkupními cenami v zásadě minimálně na 15 let, nový ZPZE stanoví výslovně, že doba podpory má platit po dobu „životnosti“ elektrárny stanovené v prováděcích předpisech platných ke dni uvedení výrobny do provozu (pro dosavadní elektrárny by to tak dle stávající vyhlášky ERÚ bylo 20 let).

Limitace možnosti volby mezi výkupními cenami a zelenými bonusy

Možnost volby mezi výkupními cenami a zelenými bonusy mají do budoucna mít pouze provozovatelé výroben, které nepřesáhnou instalovaný výkon do výše 100 kW včetně. Pokud bude mít elektrárna uvedená do provozu od 1.1.2013 instalovaný výkon přesahující 100 kW, bude podpora poskytována pouze ve formě zelených bonusů. Fakticky to znamená, že provozovatel nové výrobny elektřiny s výkonem nad 100 kW bude nucen vyhledávat obchodníky s elektřinou, kteří mu zaručí odběr elektřiny (takový provozovatel tak ponese riziko ztráty odběru). Tito obchodníci mu budou také vyplácet dojednanou cenu elektrické energie, přičemž hodinový zelený bonus mu bude nově vyplácen operátorem trhu (viz níže).

Výkupní ceny

V budoucnu nebudou výrobcům platit výkupní ceny provozovatelé sítí, ale tzv. povinně vykupující, tj. kupci, kteří musí nadále elektřinu z podporovaných zdrojů ze zákona odebírat. Do budoucna je má určit zákon nebo ministerstvo, prozatím jimi má být tzv. dodavatel poslední instance (tj. příslušný regionální obchodník s elektřinou). Pokud výrobce hodlá do budoucna nabídnout elektřinu povinně vykupujícímu, musí mu tuto skutečnost oznámit v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Výši výkupních cen stanoví stejně jako dříve ERÚ vždy na jeden rok, změní se však mechanismus výpočtu, přičemž bude-li cena jednou stanovena na 1 rok, bude docházet automaticky k jejímu ročnímu nárůstu o 2 %. Povinně vykupující pak obdrží kompenzaci od Operátora trhu s elektřinou (OTE, a.s.).

Náklady operátora trhu s elektřinou na výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů energie mají být kompenzovány provozovateli regionální distribuční soustavy, přenosové soustavy a ze státního rozpočtu. Zda bude taková úprava dostatečně transparentní, je nutno vyčkat. Povinnost povinně kupujícího obchodovat a prodávat vykoupenou elektřinou z obnovitelných zdrojů na burze s elektrickou energií, tak jak předpokládá například německá úprava, český zákonodárce evidentně neplánuje.

Obr.: Vodní elektrárna

Zelené bonusy

Zelené bonusy budou do budoucna vypláceny buď jako roční zelený bonus (u elektráren do 100 kW) nebo jako hodinový zelený bonus (u zařízení nad 100 kW). Výrobny s instalovaným výkonem nad 100 kW tak budou muset být vybaveny měřicími systémy pro zajištění měření s hodinovým průběhem výroby elektřiny.

Podporu ve formě zelených bonusů bude výrobcům vyplácet operátor trhu. V případě, že výrobce nepředá operátorovi trhu naměřené nebo vypočtené hodnoty vyrobené elektřiny, nárok na úhradu zeleného bonusu výrobci nevznikne. Podrobnosti mají stanovit upravené prováděcí předpisy.

Limity pro nové výrobny elektřiny dle nového ZPZE

Národní akční plán („NAP“)

Budoucí systém podpory elektrické energie z obnovitelných zdrojů je zakotven v národním akčním plánu, který stanovuje závazné časové horizonty pro dosažení podílu elektrické energie z obnovitelných zdrojů ve vztahu k celkové produkci. Tím, že je zmíněn v novém ZPZE získává NAP charakter de facto obecně závazného právního předpisu, zvláště když jej musí navrhovat ministerstvo průmyslu a obchodu a schválit vláda ČR.

V současnosti přepokládá návrh NAP, že do roku 2020 bude podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů v poměru k celkové produkci činit 13,5 %. NAP dále stanovuje jednotlivé cíle pro jednotlivé technologie. Vyhodnocení NAP by mělo proběhnout jednou za dva roky, přičemž ERÚ každý rok do 30.5. zveřejní informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Pokud v některém roce dojde pro určitý druh zdroje (např. fotovoltaiky) k dosažení závazných cílů NAP, ERÚ už pro nové výrobny tohoto druhu uvedené do provozu od 1. ledna dva roky poté žádnou podporu nestanoví. Na základě dostupných údajů tak lze předpokládat, že nejpozději od 1.1.2014 dojde fakticky k úplnému zastavení podpory nových fotovoltaických zdrojů.

Tabulka 1 – Předběžný plán hodnot celkového instalovaného výkonu fotovoltaických systémů pro jednotlivá léta do r. 2020 dle Národního akčního plánu

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Instalovaný výkon [MW] 1 1 3 54 460 1650 1660 1665
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Instalovaný výkon [MW] 1670 1675 1680 1685 1690 1690 1695 1695

Tabulka 2 - Předběžný plán hodnot celkového instalovaného výkonu větrných elektráren pro jednotlivá léta do r. 2020 dle Národního akčního plánu

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Instalovaný výkon [MW] 29 44 114 150 193 243 293 343
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Instalovaný výkon [MW] 393 443 493 543 593 643 693 743

Regulace výše podpory

Ačkoliv ZPZE zachovává patnáctiletou dobu prosté návratnosti investic jako jedno z kritérií, které musí ERÚ zohlednit při stanovení výše výkupních cen, zároveň umožňuje výši výkupní ceny meziročně snížit o více než 5 % pro nové výrobny z obnovitelných zdrojů, u kterých je v roce, v němž se o novém stanovení výkupní ceny rozhoduje, dosaženo prosté návratnosti investic kratší než 12 let. Současně výkupní cena, stanovená ERÚ pro následující kalendářní rok, nesmí být vyšší než 115 % výkupní ceny platné v roce, v němž se o novém stanovení výkupní ceny rozhoduje.

Bez ohledu na typ výrobny (solární, větrná, nebo biomasa) je ERÚ povinen stanovit celkovou výši podpory elektřiny tak, aby pro rok, kdy je výrobna elektřiny uvedena (po 1.1.2013) do provozu, činila výkupní cena nebo zelený bonus nejvýše 4.500,- Kč/MWh.

Dopady nového ZPZE na stávající elektrárny

Obr.: Větrná elektrárna

Výše podpory

I po 1.1.2013 musí ERÚ stanovit výkupní ceny a zelené bonusy pro stávající výrobny tak, aby jejich výše odpovídala dosavadním předpisům (tedy ZOZE CZ). Omezení ohledně účinnosti výroben a vyplývající z NAP jakož i horní limit podpory (4 500 Kč/MWh) se neaplikují. Provozovatelé tzv. „ostrovních systémů“ se ovšem musí připojit do sítě do 31.12.2012 (v takovém případě dostanou podporu na úrovni roku 2011), jinak žádné právo na podporu mít nebudou.

Elektrárny s instalovaným výkonem vyšším než 100 kW

Jak je již uvedeno výše, mohou do budoucna využít pevné výkupní ceny jen provozovatelé elektráren s výkonem do 100 kW. Otázkou je, zda tato úprava má platit i pro elektrárny, které byly uvedeny do provozu před účinností nového ZPZE. Ačkoli formulace přechodných ustanovení zdánlivě umožňuje více výkladů, lze i při opatrné interpretaci uzavřít, že provozovatelé stávajících elektráren, jejichž výkon přesahuje 100 kW, by měli mít právo na podporu, protože mají dokonce výslovně zakotvené právo změnit po 1.1.2013 podporu ve formě zelených bonusů na výkupní ceny. Možnost opětovné volby změny podpory (např. každý rok) však výslovnou oporu v zákoně nemá.

Zánik smluv o dodávkách elektřiny a ujednání o zelených bonusech, dopady na finanční instituce

Smlouvy o dodávce elektřiny (o podpoře výkupními cenami nebo formou zelených bonusů) uzavřené mezi provozovateli přenosové soustavy nebo regionální distribuční soustavy a příslušným výrobcem mají zaniknout přímo ze zákona dnem 31. prosince 2012.

Ačkoli práva a povinnosti provozovatelů sítí (ČEPS, ČEZ, E.ON, PRE) mají v zásadě převzít povinně vykupující, resp. OTE, přechodná ustanovení nového ZPZE zcela mlčí o následcích tohoto zániku smluv na trvání zajištění bank a ostatních finančních institucí. Pokud totiž zaniknou ze zákona smlouvy o dodávce elektřiny, zaniknou, resp. nebudou do budoucna vznikat pohledávky, které zpravidla slouží jako zástava ve prospěch banky.

Automatická registrace formy podpory

Výrobny energie z obnovitelných zdrojů uvedené do provozu před účinností nového ZPZE, které do té doby využívaly buď zelené bonusy nebo pevné výkupní ceny, budou do 30 dnů po účinnosti nového ZPZE registrovány jako výrobci s odpovídajícím typem podpory. Registrace zůstává v platnosti do doby, než si provozovatelé zvolí v zákonem stanovených termínech jiný typ podpory.

Do 5. ledna 2013 je ovšem nutné předat provozovateli přenosové / distribuční soustavy naměřené nebo vypočtené údaje o množství elektřiny vyrobené do 31.12.2012, aby tato mohla být ještě provozovateli přenosové / distribuční soustavy proplacena.

Záporné ceny energie

Teoreticky lze za další potenciální zásah do stávajícího systému podpory obnovitelných zdrojů energie možno považovat zavedení tzv. „mezních situací“ a z toho plynoucí „záporné ceny“.

V případě, že totiž na trhu s elektřinou nastanou tzv. „mezní situace“ , tj. typicky převis nabídky elektřiny nad poptávkou, a dojde v důsledku toho k dosažení tzv. záporné hodinové ceny, má být výrobce, který využívá podporu elektřiny formou výkupní ceny, povinen zápornou hodinovou cenu uhradit vykupujícímu, a to za dodané množství elektřiny v dané hodině. Tímto opatřením tak mají být evidentně výrobci motivováni buď k aktivnějšímu podílení se na regulaci dodávek do sítě, nebo k volbě podpory zelenými bonusy, kde si ovšem sami musí zajistit odbyt (a mohou tak tuto eventuální tržní odpovědnost přenést na obchodníka). Je ovšem otázkou, zda na trhu bude dostatek takových obchodníků, kteří k tomu budou ochotni, nebo zda nastane situace, kdy výrobci budou raději své elektrárny sami vypínat (nad rámec vypínání elektráren ze strany dispečerského řízení při ohrožení stability distribučních sítí).

Dále nový ZPZE stanovuje, že pokud by nabídka a poptávka na trhu s elektrickou energií nebyly shodné, nevzniká nárok na podporu za v těchto hodinách vyrobenou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů zcela, tedy jak výkupní ceny, tak i zelené bonusy.

Podpora biometanu

Překvapením nového ZPZE je komplexní pozměňovací návrh, kterým byla zavedena i podpora biometanu, který zatím v České republice neměl žádnou „tradici“. Biometan je podporován ve formě zelených bonusů, a na rozdíl od jiných podporovaných zdrojů energie tak nemá stanovenu zákonem horní hranici podpory.

Likvidace starých solárních panelů

Nový ZPZE současně novelizuje i zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. Nejdůležitější změnou zde bude povinnost provozovatele solárních elektráren, které uvedly na český trh solární panely před 1.1.2013, tyto panely po skončení podpory opět zlikvidovat. Protože není zabezpečeno, že provozovatelé elektráren seženou dostatek finančních prostředků na likvidaci panelů, bude státem určený subjekt od provozovatelů elektráren vybírat od 1.1.2014 ročně poplatky, kterými pak bude nakonec jejich likvidace financována. U panelů, které budou na trh uvedeny do 1.1.2013, ručí za likvidaci panelů výrobce, který musí doložit příslušný doklad ohledně financování. Podrobnosti upraví sekundární legislativa, od jejíhož znění může být závislé, zda celá tato nová legislativa je konformní se zásadami Ústavního pořádku České republiky.

Závěrem

Jestliže bude nový ZPZE znovu schválen Parlamentem České republiky v jeho nynějším znění (což je spíše pravděpodobné), bude to znamenat zásadní změnu dosavadní regulační praxe. Zejména změna systému vyplácení podpory provázená zánikem dosavadních smluv o vyplácení podpory dělá ze zavádění nového zákona „napínavou“ záležitost.

S ohledem na komplexnost dané problematiky, teprve připravovanou sekundární legislativu a neexistenci judikatury a z toho vyplývající neustálenost jakéhokoli výkladu.

Poznámky

  1. Již k 31.12.2010 dosahovala instalovaná kapacita fotovoltaických elektráren v ČR 1650 MW.
  2. Je otázkou, jak zákonodárce hodlá odůvodnit tak zásadní zásah nového ZPZE CZ do soukromých práv; důvodová zpráva k tomuto tématu bohužel mlčí.
  3. Absence odpovídajícího přechodného ustanovení v ZPZE vyvolává otázku, zda finanční instituce mohou skutečně přijít o svá zajištění bez náhrady. Je těžko představitelné, že by nikdo neměl povinnost nahradit finančním institucím náklady dodatečné administrativy (uzavírání náhradních smluv o zástavě/postoupení pohledávek vůči OTE, a.s.), popř. eventuální škody (např., pokud dlužník odmítne uzavřít náhradní zajištění).
  4. stojícího na nosné ideji zakotvené v evropských předpisech, že by obnovitelné zdroje měly být upřednostňovány před konvenčními
  5. Časovou jednotkou pro prodej elektrického proudu z obnovitelných zdrojů je 1 hodina, se kterou se ex definitio obchoduje na denním trhu s elektřinou. V případě obchodování elektrickým proudem na trhu s elektřinou dochází ve výjimečných případech k záporným cenám elektřiny; tak byly například v září 2008 na European Energy Exchange (EEX) dovoleny záporné příhozy až k -3 000 Euro/MWh. V noci ze 3. na 4. října 2009 došlo v Německu podmíněně díky malému odběru a vysokým dodávkám energie z větrných elektráren mezi 2. a 3. hodinou ranní k nízké ceně na úrovni -500 Euro/MWh. Je otázkou, zda se bude nadále jednat o zcela výjimečné situace, nebo se zvyšováním podílu OZE na výrobních zdrojích v Evropě k takovým situacím bude docházet častěji.

banner_infomail_anim.gif

Tento článek byl publikován v rámci spolupráce redakce časopisu Alternativní energie a CZ Biom.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Současná situace trhu s lesní energetickou štěpkou a prognóza vývoje v kontextu návrhu nové státní energetické koncepce České republiky
Zelená podpoře tepla pro zdroje na biomasu a bioplyn zajistí nižší náklady spotřebitelů
Mezi podporované zdroje energie možná přibude biometan

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 9.5.2012
Poslední změna: 5.5.2012
Počet shlédnutí: 11558

Citace tohoto článku:
VOSOL, David: Nový zákon o podporovaných zdrojích energie přináší podstatné změny. Biom.cz [online]. 2012-05-09 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/novy-zakon-o-podporovanych-zdrojich-energie-prinasi-podstatne-zmeny>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
22 May 2012 20:27 RRR
- ostrovní systémy
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto