Odborné články

Informační systém pro kompostárenství

V zájmu splnění strategických cílů Plánu odpadového hospodářství ČR, kterými jsou snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů a minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady, je potřebné naplňovat program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Plnění strategických cílů není možné bez zlepšení přístupu veřejnosti k informacím o stavu odpadového hospodářství.

Informační systém odpadového hospodářství se zaměřením na biologicky rozložitelné odpady by měl poskytnout analýzu nakládání s těmato odpady z hlediska zmapování materiálových toků, podnikatelských subjektů působících na trhu, provozovaných zařízení a používaných technologií.

Pro efektivitu systému je potřeba, aby byl průběžně aktualizovaný a volně přístupný nejen producentům a zpracovatelům biologicky rozložitelných odpadů, ale i běžným uživatelům. Význam informačního systému je o to větší, že v ČR v současnosti neexistuje žádný veřejně přístupný zdroj o těchto údajích.

V rámci několika ukončených či běžících projektů jsou na webu Biom.cz postupně vytvářeny části komplexního informačního systému pro kompostárenství:

Databáze subjektů a burza

Tato databáze byla vyvinuta VÚZT v rámci projektu podpořeném Českou energetickou agenturou. Hlavní zajímavostí vytvořené databáze je, že umožňuje v ní obsaženým subjektům své záznamy zdarma editovat a přidávat nové. Subjekty, které v databázi nejsou se mohou zaregistrovat a informace o sobě do systému vložit. Po registraci pak mohou v publikačním systému vkládat na Biom.cz i jiné druhy informací, z čehož je zejména pro firmy zajímavá např. burza, akce a novinky.

Databáze zařízení a strojů

Databáze zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů byla vytvořena VÚZT během práce na Realizačním programu ČR pro biodegradabilní odpady se zaměřením na odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, myslivosti, zpracování dřeva atd.

Každý provozovatel zařízení začleněný do systému má své uživatelské jméno a heslo potřebné pro chráněný přístup k databázím, kde má možnost vkládat nová a editovat již dříve vložená data pouze o svém subjektu, práva k zásahům do údajů jiných subjektů jsou mu odepřena. Není tedy možné zneužívat systém k poškozování jiných uživatelů s přístupovými právy vkládáním nepravdivých údajů.

V databázi je zatím jen několik kompostáren, bioplynových stanic a jedna peletárna. Nyní se hledají prostředky, aby mohla být naplněna a následně i aktualizována. Předpokládá se zapojení provozovatelů zařízení do procesu plnění a aktualizace databází.

Databáze strojů byla vyvinuta CZ Biomem v návaznosti na databázi zařízení. Do této databáze by měli vkládat informace o strojích přímo jejich výrobci či dovozci. Financování údržby databáze by mělo být zajištěno prostřednictvím požadavku, že informace do této databáze mohou vkládat pouze právnické osoby, které jsou členy CZ Biomu.

Databázový informační systém je přístupný na Internetu on-line 24 hodin denně, čímž umožňuje přispěvatelům snadnou kontrolu jimi vložených dat a jejich případnou opravu. V případě výskytu jakýchkoli potíži se každý uživatel bude moci obrátit na editora, který na požádání poskytne nezbytné informace, popřípadě odstraní vzniklé chyby v systému. Editor má rovněž oprávnění měnit a mazat záznamy, což umožní správci databáze vyřazovat záznamy, které do databáze nepatří a opravovat případné chyby.

Databáze zařízení obsahuje kompletní katalog odpadů, hierarchicky rozčleněný podobně jako v ISOH – skupina, podskupina, druh.

Celý systém je záměrně řešen tak, aby nekladl zbytečně vysoké nároky na uživatelské znalosti, potřebný software ani vybavení výpočetní technikou. K vyhledávání, vkládání i editaci dat není nutná instalace žádného speciálního softwaru, ale pouze některého ze standardních internetových prohlížečů.

Systém také nepotřebuje vkládat data na pevný disk uživatele. Pro snadnou práci s informačním systémem je zapotřebí pouze znalost práce s běžným internetovým prohlížečem, který musí mít nainstalovaný každý uživatel sítě internet.

Encyklopedie

Encyklopedii vytvořil CZ Biom díky projektu podpořeném Státním fondem životního prostředí. Vedle vytvoření popisů/definic důležitých pojmů z oblasti fytoenergetiky a kompostárenství, bylo náplní projektu vytvoření funkce, která automaticky vytváří v textech na Biom.cz odkazy na hesla v encyklopedii. Díky propojení s obecnou encyklopedií Wikipedia.org, jsou hesla dále dopracovávána a vytvářena nová. Vytvořená funkce byla využita rovněž k automatickému vytváření odkazů na legislativu a subjekty (zatím jen na vybrané).

Expertní systém

Výzkumný ústav rostlinné výroby právě začíná vytvářet v rámci projektu Výzkumného ústavu zemědělské techniky QF 3148 „Přeměna zbytkové biomasy zejména z oblasti zemědělství na naturální bezzátěžové produkty, využitelné v přírodním prostředí ve smyslu programu harmonizace legislativy ČR a EU“, podpořeném Národní agenturou pro zemědělský výzkum, Expertní systém pro kompostárenství, jehož první verze by měla být hotova a zpřístupněna během tohoto roku.

Expertní systém bude mít tři úrovně:

 1. Seznam expertních systémů (aby bylo možné následně vytvářet další expertní systémy, např. pro oddělený sběr bioodpadu, pro bioplyn, pro pěstování biomasy, pro energetické využívání biomasy,...)
 2. Seznam úloh vybraného expertního systému; v navrženém expertním systému půjde např. o:
  1. Chci získat povolení ke stavbě kompostárny
  2. Chci vypočítat potřebný objem jímky pro kompostárnu
  3. Chci vypočítat potřebnou plochu pro kompostárnu
  4. Chci nalézt optimální surovinovou skladbu kompostu
  5. Chci registrovat kompost
 3. Řešení vybrané úlohy; bude obsahovat zejména tyto části:
  1. Textová část
  2. Přílohy – soubory, programy, publikace
  3. Doporučené články
  4. Diskuse a komentáře

Expertní systém pro kompostárenství by měl navíc fungovat jako praktická pomůcka pro zpracovatele biologicky rozložitelných odpadů kompostováním. Jeho cílem je poskytnout zájemcem komplexní informace od stavby kompostárny až po registraci hotového kompostu.

Bude obsahovat informace o požadavcích jednotlivých právních předpisů, které je potřebné splnit při získání povolení k stavbě kompostárny, návod na výpočet objemu jímky a plochy pro kompostárnu, program pro výpočet optimální surovinové skladby kompostu a postup, který musí výrobce kompostu dodržet, při registraci svého produktu.

Charakteristiky Biom.cz

Vytvářený informační systém a jeho části mají několik společných charakteristik či vlastností:

 1. Otevřenost / svobodnost
 2. Propojenost / sdílení
 3. Kategorizace / tématika

Ad 1: Otevřenost / svobodnost

Biom.cz je charakteristický využíváním svobodných licencí GNU GPL a GFDL, které velmi zhruba řečeno znamenají, že programy a data pod těmito licencemi je možné studovat, kopírovat a využívat pro jiné účely, avšak opět pod těmito či obdobnými licencemi (programy a data pod svobodnými licencemi tedy nelze copyrightovat či na ně vztahovat autorská práva). Pod GNU GPL je licencován operační systém (GNU Linux), databáze (MySQL), programovací jazyk (PHP) a publikační systém (APC Action applications), na nichž je Biom.cz postaven. Pod licencí GFDL je licencován originální obsah Biom.cz (licence se tedy netýká dat převzatých od jinud).

Otevřenost Biom.cz se projevuje v postupném rozšiřování možností, kterými se jednotlivci a organizace mohou podílet na spoluvytváření Biom.cz. Aktuálně mohou uživatelé Biom.cz samostatně vkládat (a v případě vložení prostřednictvím publikačního systému i následně editovat či mazat) diskusní příspěvky, akce, novinky, informace o subjektech, nabídky a poptávky v burze, údaje o strojích a zařízeních, odkazy na weby, legislativu, články, veřejné zakázky a posudky o vlivu na ŽP. Redakce pak pouze kontroluje formátování a zda daný záznam tématicky na Biom.cz patří.

Otevřenost Biom.cz se rovněž projevuje v tom, že na jeho tvorbě spolupracuje více organizací. Aktuálně jsou to zejména CZ Biom, Výzkumný ústav zemědělské techniky (VÚZT) a Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV). Cílem je, aby se počet spolupracujících organizací dále zvyšoval.

Ad 2: Propojenost / sdílení

Jednotlivé záznamy jsou na Biom.cz postupně propojovány, aby tak bylo umožněno rychlejší vyhledávání souvisejících informací. Příklad může být, že na stránce s informací o výrobci strojního vybavení pro kompostárny, mohou být zároveň odkazy na stránky s informacemi o strojích, které vyrábí, na stránkách těchto strojů mohou být odkazy na zařízení (např. kompostárny), kde jsou tyto stroje provozovány, na stránkách zařízení mohou být odkazy na stránky s údaji o jejich provozovatelích, atd.

Sdílení informací je na Biom.cz vícerozměrné, na jedné straně umožňuje zejména jiným webům a časopisům užívat informací z Biom.cz, na druhé straně sám Biom.cz z několika webů informace přebírá či na ně odkazuje. Biom.cz rovněž umožňuje jiným webům zobrazovat přehledy nových záznamů (zejména článků) na Biom.cz prostřednictvím RSS, jednoduchých JavaSkriptů a dalších pomůcek.

Ad 3: Kategorizace / tématika

Na Biom.cz jsou všechny záznamy kategorizovány pomocí jednotného systému kategorií. Záznamy, které tématicky na Biom.cz nepatří nejsou přijímány.

Článek byl uveřejněn v rámci projektu QF 3148 podpořeném Národní agenturou pro zemědělský výzkum.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Programy v expertních systémech na Biom.cz
Jak používat Expertní systém pro kompostování
Vyhodnocení ankety o směřování odborného magazínu Biom.cz
Biom.cz je pod svobodnou licencí
Jaké dárky dostanou k Vánocům čtenáři Biom.cz?

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 17.5.2005
Poslední změna: 29.6.2006
Počet shlédnutí: 7638

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín, KOLLÁROVÁ, Mária: Informační systém pro kompostárenství. Biom.cz [online]. 2005-05-17 [cit. 2024-06-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/informacni-system-pro-kompostarenstvi>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto