Odborné články

Programy v expertních systémech na Biom.cz

Součástí expertních systémů na Biom.cz jsou krom jiného programy, které by měly především zjednodušovat realizaci výpočtových úkonů souvisejících s jednotlivými úlohami. Programy odpovídají požadavkům RIV na "autorizovaný software" a většinou jsou realizovány v OpenDocument Format.

Na Biom.cz jsou v tuto chvíli k dispozici následující expertní systémy:

V těchto expertních systémech jsou používány následující soubory, z nichž většina má charakter autorizovaného software:

Autorizovaný software dle RIV

Autorizovaný software je podle definice uvedené v RIV software, který vznikl prokazatelně v souvislosti s řešením projektu nebo výzkumného záměru a jeho autorem (tvůrcem) je / jsou osoby podílející se u příjemce (nebo spolupříjemce) na řešení projektu nebo výzkumného záměru, a který může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce a v souladu s § 16 zákona o podpoře výzkumu a vývoje č. 130/2002 Sb, který upravuje práva k výsledkům a jejich využití. Nejedná se o software, který příjemce vytvořil pouze pro svoji potřebu a který využívá pouze příjemce nebo spolupříjemce, nebo který je určen výhradně a pouze po potřeby poskytovatele (tzn. pokud není jeho vývoj dán požadavkem právních předpisů nebo rozhodnutím orgánu státní správy nebo samosprávy).

Z komunikace s odborníky z Rady pro výzkum a vývoj vyplynulo, že autorizovaný software musí mít autora či autory. Autorizace tedy není výsledkem nějakého formálního úkonu, jak je tomu např. při autorizaci servisů, prodejců, apod. Z výše uvedeného vyplývá, že programy připravené v rámci tvorby expertních systémů odpovídají požadavkům RIV na autorizovaný software.

Podle Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2007 je autorizovaný software hodnocen 25 body. To je poměrně významné ohodnocení. Např. článek v recenzovaném časopise nebo kapitola v knize je hodnocena jedním bodem. Tento nepoměr na první pohled velmi zvýhodňuje tvorbu autorizovaného software před psaním článků a knih. Avšak tato výhoda bere za své ve chvíli, kdy vezmeme v úvahu, že software, který je v rámci expertních systémů vytvářen, je průběžně aktualizován a vylepšován, ale body jsou na software přiděleny pouze jednou. Součástí programů jsou pak i databáze a další prvky, které v RIV hodnoceny nejsou. Každopádně by bylo dobré bodové hodnocení autorizovaného software upřesnit (viz Návrh na upřesnění hodnocení autorizovaného software v RIV).

Jak jsou programy vytvářeny

Při hledání optimální cesty pro tvorbu programů pro expertní systémy byly brány v úvahu následující požadavky:

 • snadná a rychlá použitelnost (bez nutnosti něco instalovat),
 • žádné náklady pro uživatele,
 • nezávislost na používaném operačním systému,
 • otevřené řešení,
 • propojitelnost s webem (možnost využívat online databáze),
 • minimalizace nákladů na programátorské vstupy.

Výsledkem byla volba řešení na bázi OpenDocument format, resp. aplikací vytvářených v OpenOffice.org Calc, což je otevřená a bezplatná obdoba MS Excell. Toto řešení má jedinou nevýhodu. Vyžaduje po uživateli instalaci některého z kancelářských balíků, které podporují OpenDocument format (ODF). Těch je poměrně značný počet, ale ne všechny jsou schopny pracovat i např. s programovacím jazykem OpenOffice basic, který je v programech používán pro realizaci složitějších úkonů.

Doporučené kancelářské balíky

V současné době je možné doporučit zejména následující kancelářské balíky:

Další kancelářské balíky, které se snaží o podporu ODF jsou např.:

Používání programů

Jelikož většina lidí má na svém počítači nainstalován MS Office, je u většiny programů k dispozici rovněž verze ve formátu XLS. Ve verzích pro MS Office však nefungují pokročilé funkce, proto v budoucnosti budou podporovány a publikovány pouze verze ve formátu ODF. Vývoj kancelářských balíků beztak naznačuje, že s ODF budou brzy schopny pracovat všechny významné kancelářské balíky.

Programy se obvykle skládají ze třech až čtyř listů, které obsahují např.:

 • popis (popis výpočtu bývá u novějších programů vynecháván, jelikož jej nahrazuje textová část úlohy),
 • výpočet (hlavní část programu, která může být rozložena i do několika listů: zadávání hodnot, výsledné hodnoty, optimalizace, apod.),
 • data (data potřebná pro výpočet mohou být buď součástí programu nebo jsou stahovány z některé z databází expertního systému),
 • info (odkazy na expertní systém, kontakty na autory, apod.).

Při otevírání programů se mohou zobrazit následující upozornění:

 • Dokument obsahuje makra.
  Makra je nutné povolit, pokud budete chtít používat pokročilé funkce. Pokud máte problémy s funkčností maker, tak si upravte zabezpečení maker, např. v OpenOffice.org toto lze udělat prostřednictvím: Nástroje / Volby / OpenOffice.org / Bezpečnost / Zabezpečení maker.
 • Tento soubor obsahuje odkazy na jiné soubory.
  Odkazy nechte aktualizovat. Jde o odkazy na databáze umístěné na Internetu. Prostřednictvím těchto odkazů jsou v programech stále aktuální data. Odstranit toto upozornění můžete v: Nástroje / Volby / OpenOffice.org Calc / Obecné / Aktualizace

Některé buňky jsou v souborech uzamknuty, aby tak byly chráněny před nechtěným přepsáním. Heslo pro odemčení by mělo být "biom".

Závěr

Expertní systémy umožňují velmi zajímavý způsob, jak mohou vědci a odborníci předávat informace a zkušenosti do praxe. Krom jiného se tímto vytváří přímá vazba mezi výzkumem a praxí. Autorizovaný software jako jedna z hlavních součástí expertních systémů může na jedné straně uživatelům usnadnit využívání výsledků výzkumu a na druhé straně vědcům přinést nezanedbatelné ohodnocení v RIV. Biom.cz coby otevřený odborný portál nabízí výzkumníkům možnost publikovat expertní systémy z oblasti fytoenergetiky a kompostárenství.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Jak používat Expertní systém pro kompostování
Informační systém pro kompostárenství

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 7.11.2007
Poslední změna: 7.11.2007
Počet shlédnutí: 4897

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Programy v expertních systémech na Biom.cz. Biom.cz [online]. 2007-11-07 [cit. 2024-04-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/programy-v-expertnich-systemech-na-biom-cz>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto