Odborné články

Přiměřenost podpory a tzv. překompenzace

Součástí návrhu zákona jsou také ustanovení týkající se kontroly přiměřenosti podpory a opatření, kterými se její přiměřenost případně zajistí. Tato opatření si vyžádala Evropská komise proto, aby byla zajištěna přiměřenost podpory, respektive aby nedošlo k příliš vysoké podpoře, pokud by takové riziko vzniklo.

Přiměřenost podpory se bude nejprve prověřovat tzv. sektorovým šetřením, kde bude zkoumáno, zda u podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů nevzniká riziko překompenzace. To bude prováděno vždy pro celou množinu zdrojů uvedených v určitý rok do provozu a pro konkrétní technologie.

Sektorové šetření bude prováděno v jedenáctém roce od uvedení zdrojů do provozu. V rámci šetření budou provozovatelé jednotlivých zdrojů vyplňovat ekonomické ukazatele, investiční a provozní náklady a příjmy. Do sektorového šetření nebudou zahrnovány případné investiční dotace. Z těchto ukazatelů bude vyhodnoceno vnitřní výnosové procento investice, a to jako souhrnná hodnota za celý sektor. 

V případě, že nebudou překročeny limitní hodnoty IRR stanovené v zákoně, bude podpora pro tento sektor z pohledu provozní podpory považována za přiměřenou. To znamená, že u zdrojů, kde nevznikl souběh s investiční podporou, bude šetření ukončeno. Následně již bude na individuální bázi kontrola pokračovat pouze u zdrojů, kde došlo k souběhu s investiční podporou.

Výrobce, který čerpal investiční podporu, bude mít možnost volby jednoho ze dvou opatření: snížit budoucí provozní podporu o hodnotu investiční podpory, nebo se nechat zkontrolovat státní energetickou inspekcí (SEI), které bude mít možnost v individuální kontrole prokázat, že u něj k překompenzaci nedochází i přes poskytnutou investiční dotaci. 

Během individuální kontroly bude SEI u tohoto výrobce zjišťovat jeho IRR včetně zahrnutí investiční dotace. V případě, že výrobce prokáže IRR nižší, než je stanovená hodnota v zákoně, bude šetření uzavřeno a podpora poskytovaná tomuto výrobci bude považována za přiměřenou.

Může také dojít ke zjištění, že podpora přiměřená není. SEI by v takovém případě stanovila maximální podporované množství energie po zbytek doby nároku na podpory, které zajistí, aby bylo dosaženo maximální přípustné výnosnosti (IRR). Postup případného omezení podpory bude stanoven v prováděcím předpise. 

V případě dobrovolného omezení odpovídajícímu investiční dotaci by se mělo jednat o rovnoměrné měsíční splátky, které budou každý měsíc započítávány (resp. odečítány) od vyplácené podpory. V případě snížení podpory na základě individuální kontroly by mělo být stanoveno celkové množství energie, na kterou se vztahuje podpora (do konce doby nároku na podporu – 20 let).

Kontroly se budou týkat pouze zdrojů, vyrábějících elektřinu, uvedených do provozu mezi lety 2006 - 2013. V případě biomasy a bioplynu bude podpora považována za přiměřenou, pokud jejich IRR nebude převyšovat 10,6 %. Pro ostatní zdroje je navrhováno IRR 8,4 %.

Co je to IRR (vnitřní výnosové procento)

Vnitřní výnosové procento představuje míru zisku v poměru k vynaloženým investicím za celou dobu životnosti projektu. CZ Biom svým členům poskytuje metodickou podporu, jak IRR stanovit.

Článek byl publikován v časopise Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Modernizace a opravy stávajících zdrojů
Bude rozvoj obnovitelných zdrojů regulován?
Realizace cílů nové směrnice u nás
Nová směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů – nová pravidla pro biomasu
MPO připravuje podporu pro nové zdroje, ale i starší biomasové elektrárny a bioplynové stanice

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 20.11.2018
Poslední změna: 29.3.2019
Počet shlédnutí: 2298

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Přiměřenost podpory a tzv. překompenzace. Biom.cz [online]. 2018-11-20 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/primerenost-podpory-a-tzv.prekompenzace>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto