Odborné články

8. ročník mezinárodní konference a výstavy EEBW: Energie efektivně 2002 „Příležitost pro návratné investice“

Prezentace a diskuse v jednotlivých sekcích se zaměřily především na projekty úspor energie z hlediska finančně výhodných investic a možností jejich využití ve prospěch spotřebitelů a investorů:

Biomasa? Tedy efektivně!

Letošní ročník konference se rovněž věnoval ekonomickým a environmentálním aspektům spojeným s energetickým využíváním biomasy. Jedním z hlavních diskusních témat bylo využívání energie z biomasy v centralizovaných systémech zásobování teplem, které má své opodstatnění pouze při dostatečné koncentraci strany nabídky (dostatek paliva) a poptávky (odběratelé tepla). Pokud by tyto podmínky nebyly splněny, ekonomicky efektivnější alternativou jsou decentralizovaná řešení. Ta jsou dnes díky pokroku techniky i standardizaci paliv stejně komfortní jako vytápění teplem z CZT či plynem, jejich větší rozšíření je ovšem podmíněno ekonomickou výhodností paliva (pelet či briket) a vybudováním potřebného logistického systému v místě (centrální sklad paliva, dopravní zásobování atd.).

O ekonomickou efektivnost usilují i ostatní způsoby získávání energie z biomasy. Výrobou bioplynu anaerobní fermentací zemědělských odpadů či zplynováním rostlinné biomasy za účelem produkce takzvaného dřevného plynu se v současnosti u nás zabývá i několik domácích firem a připravuje se několik pilotních projektů, které ekonomickou výhodnost těchto technologií ověří. Rozšiřuje se i využití biomasy v kogeneračních jednotkách, jak dokladovala pilotní realizace ze sousedního Rakouska. Potěšitelné je, že první projekt tohoto druhu se připravuje již i u nás.

Nedávno provedená měření emisí na několika zařízeních na biomasu tuzemské výroby však ve spalinách zjistila neobvykle vysoké koncentrace dioxinů. Naměřené hodnoty byly přitom i několikanásobně vyšší, než výsledky měření ze zahraničí. Ačkoliv tyto vysoce jedovaté látky vznikají za určitých podmínek při spalování jakýchkoliv paliv organického původu, v případě biomasy se mohou stát příhodným argumentem k zastavení jejich rozvoje. Jelikož se ale nejedná o dostatečně reprezentativní vzorek (měření byla provedena pouze u čtyř zařízení) bude se muset otázka hrozby dioxinů z biomasy ověřit na více zařízeních, a to jak domácí, tak i zahraniční výroby.

Liberalizovaný trh s elektřinou - zkušenosti, marketing, zelená elektřina

Otevření trhu s elektrickou energií je jednou z nejpřevratnějších změn, jejíž svědky jsme v současné době. Bylo proto i tématem jedné z klíčových sekcí konference EEBW: Energie efektivně 2002, především z hlediska užitku těchto změn pro koncového zákazníka a uplatnění obnovitelných zdrojů energie v konkurenci jiných zdrojů energie.

Zkušenosti z prvního roku zavádění konkurence do obchodování s elektřinou již totiž ukázaly, že liberalizace přináší výhody pro zákazníky i v České republice. Ceny elektřiny pro oprávněné zákazníky klesly v průběhu prvního roku v průměru o cca 5 až 7%. To, jaké přínosy pro české zákazníky přinese liberalizace i dlouhodobě do budoucna, však rozhodne i nově vytvářená struktura domácího trhu, zda bude na straně nabídky reálná a efektivní konkurence nebo zda stát umožní ovládnutí trhu jednou skupinou.

Zkušenosti ze zahraničí i z domova ukázaly, že energie z obnovitelných zdrojů si nachází své místo i na liberalizovaném trhu. Někteří obchodníci prodávají svým zákazníkům elektřinu pocházející z obnovitelných zdrojů. Objem této „zelené elektřiny“ dosahuje u jednotlivých obchodníků v zemích Evropské unie až 10% z celkového prodeje. Západočeská energetika, jako první domácí obchodník, který garantuje výrobu z obnovitelných zdrojů u své zelené energie, prodává tento produkt již několika desítkám až stovkám zákazníků.

Také státní forma podpory obnovitelným zdrojům prodělává se zaváděním konkurence do odvětví významné změny. Tradiční systém výkupních cen byl již v několika zemích nahrazen novým systémem povinných kvót a obchodovatelných certifikátů. Na konferenci byla zveřejněna kritická analýza a popsána rizika systému výkupních cen na liberalizovaném trhu. Povinnost výkupu zboží (elektřiny) lze uvalit, pouze pokud je zároveň garantován prodej této elektřiny, pokud je zajištěno, kdo tuto elektřinu odkoupí. Na konkurenčním trhu je proto pro podporu obnovitelných zdrojů vhodný systém obchodovatelných kvót, které zajišťují rovné podmínky na trhu.

Nové možnosti pro financování projektů - obchod s emisemi skleníkových plynů

Další sekce byla věnována novým možnostem financování projektů využití obnovitelných zdrojů a úspor energie prodejem ušetřených emisí skleníkových plynů. V současnosti je mezinárodní obchod s těmito emisemi v počátcích, ale v průběhu další dekády může dosáhnout ročního obratu až několik miliard dolarů. Na konferenci byli představeni zástupci jednotlivých fondů operujících v této oblasti. Zatímco s prototypem uhlíkového fondu Světové banky (Prototype Carbon Fund) a nizozemské vlády lze již dnes uzavřít smlouvu o prodeji ušetřených emisí, dánská vláda zatím projednává vytvoření podobného schématu. Představitelé Ministerstva životního prostředí ČR a České energetické agentury informovali o nejnovějším vývoji pravidel pro využití těchto schémat v České republice. Zahraniční i domácí řečníci se shodli na potřebě zjednodušení a urychlení administrativních procedur pro obchod s emisemi skleníkových plynů.

Nízkoenergetické nízkonákladové stavby

Princip výstavby nízkoenergetických nízkonákladových budov spočívá v tom, že jejich výstavba nepřekračuje průměrnou úroveň nákladů výstavby v ČR, jejich spotřeba energie na vytápění je však oproti průměru snížena až o jednu polovinu.

Diskutující v této sekci konstatovali, že zaběhnutý systém nabídky klasických domů na našem trhu je nejsilnější překážkou pro komerční využití budov nízkoenergetických. Určitý zájem ze strany specifických zájemců o tyto bydlení existuje, přetrvává však jistá nedůvěra vůči novinkám a tzv. ekologickému bydlení, které je někdy neprávem považováno za nepohodlné.

Řečníci z řad projektantů, architektů a investorů prezentovali různé přístupy a filozofie k této problematice, či možnosti státní nebo municipální podpory nízkoenergetické výstavbě. Prezentace jednotlivých přednášejících popisovaly také technické řešení výstavby těchto budov s ohledem na ekonomické výpočty a možnosti jejich uplatnění na stavebním trhu.

EPC a EC - pohledy a názory zákazníků a firem energetických služeb

Financování energetických projektů z úspor energie je tématem, které zajímá mnoho spotřebitelů energie, z řad škol, zdravotnických zařízení, průmyslových podniků a podobně. Sekce předkládala zkušenosti s projekty uskutečněnými metodou Energy Performance Contracting a energetickým kontraktingem (EPC a EC) v ČR, a to jak z pohledu firem ESCO, které s nimi mají praktické zkušenosti, tak i z pohledu zákazníků, kteří prezentovali své zkušenosti s úspěšnými projekty realizovanými v jejich městech či institucích, vesměs veřejných objektech. Zahraniční zkušenosti s konkrétními přístupy prezentovali experti z USA, Německa a Rakouska a všechny tyto zkušenosti lze uplatnit, s patřičnou dávkou modifikace, i ve stávajících podmínkách České republiky.

Důraz při přednáškách byl kladem na odlišení dvou základních přístupů k realizaci projektů se zárukou za budoucí výsledek, kdy metoda EPC poskytuje zákazníkovi garanci za dlouhodobé úspory nákladů na energii, zatímco projekty realizované metodou EC zaručují zákazníkovi dlouhodobou dodávku energie či služeb za předem dohodnutých podmínek tohoto provozu, včetně ceny a její úpravy v závislosti na okolnostech budoucího vývoje.

Zásadní informace o možnostech uplatnění metody EPC ve státním sektoru a informace o způsobech zadávání veřejných zakázek daly dostatek informací k rozvoji tohoto velmi slibného sektoru energetické spotřeby do budoucna.

Závěrečná diskuse předních ESCO firem z ČR ukázala, že existuje potenciál růstu tohoto odvětví podnikání, byly naznačeny směry tohoto vývoje, stejně jako byly vytýčeny konkrétní úkoly a cíle vedoucí k rozvoji metod EPC a EC na českém trhu.

Energeticky efektivní osvětlení - i malé projekty mají viditelné přínosy

Energeticky úsporné osvětlování je rovněž prostorem pro realizaci ziskových projektů, které formou úspor energie při použití osvědčených technologií, zařízení a zdrojů světla, mají ekonomicky výhodné parametry. Většina těchto projektů je financována z vlastních zdrojů, ale jsou i takové, které využívají financování třetí stranou.

V České republice již existují firmy, které provádějí energetické servisní služby v osvětlování měst a obcí. Představují jeden ze způsobů podnikání, kde úspory elektrické energie a nákladů na provoz umožňují snižovat náklady na rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení. Provozování soustav veřejného osvětlení kvalitními správci se provádí dvěma základními způsoby – dlouhodobou smlouvou na provoz za dohodnutou cenu nebo odkoupením soustavy. Obě varianty ve svém konečném důsledku vedou ke snižování nákladů a postupné modernizaci.

Dlouhodobým dobrovolným programem, ve kterém se soukromé a veřejné organizace zavazují uskutečnit energeticky úsporná opatření v oblasti osvětlování interiérů, je Evropský program Green Light (Zelené světlo), který byl na této sekci prezentován. Program byl zahájen v roce 2000 z iniciativy Evropské komise a národních energetických agentur 13 členských zemí EU a Norska. Do září 2002 přistoupilo k tomuto programu celkem 73 partnerů, kteří se zavázali ve svých areálech uplatňovat energeticky úsporné technologie.

Energetické audity pro průmysl a municipality a energetické auditory

Zákon o hospodaření energií uvalil na spotřebitele energie povinnost zpracovat energetický audit. Města a obce, majitelé budov i průmyslové podniky tak stojí před úkolem zajistit zpracování takového dokumentu, který odhaluje možnosti energetického hospodářství podniků i budov a navrhuje nápravná a úsporná opatření. Jako povinnost ze zákona je audit v Evropě zaveden zatím pouze v Dánsku a České republice, stal se proto předmětem diskusí i na této sekci konference.

Ve většině zemí vláda podněcuje zpracování auditů řadou motivačních a podpůrných programů, včetně dotací na jejich pořízení. V našich podmínkách zadavatelé auditů často hledají pozitivní informace o energetických auditech a obtížně se orientují při výběru auditorské firmy. Přednášející této sekce demonstrovali na řadě případů výrazné ekonomické přínosy úsporných opatření v průmyslu i na městském majetku. Návrh úsporných opatření je však prospěšný jen tehdy, má-li zadavatel auditu následně k dispozici investiční prostředky na výstavbu. Proto se zákonná povinnost energetických auditů pro bytové domy jeví poněkud samoúčelná, zvláště tehdy, když jejich vlastníci potřebné investiční prostředky v dohledné době nezískají. To je například problém řady bytových družstev.

Energetické audity zpracovávají auditoři, certifikovaní státem. Uživatelům nabízejí energetické audity obsahující dlouhodobá koncepční řešení nad rámec formálních auditů, splňujících pouze zákonné povinnosti. Kvalita auditorů a jejich práce je však různorodá. Pro větší zakázky je vhodné oslovit auditorskou firmu, která má sehraný tým odborníků. Ožehavá je otázka nezávislosti auditora, nebo auditorské firmy. Někdy jsou nabízeny velmi levné, nebo i bezplatné audity navrhující použití nevhodných výrobků nebo drahých služeb konkrétních firem. Tomu nahrává rovněž nesoulad mezi současnou legislativou energetických auditů a metodikou SFŽP pro podporu obnovitelných zdrojů energie. V praxi tak například pro tepelná čerpadla dochází ke zpracování formálních auditů s předem určeným výsledkem – získat státní dotaci, bez ohledu na ekonomický, nebo ekologický přínos pro společnost.

Trh energetických auditů je v současné době značně široký – poptávka ze zákona převyšuje nabídku. Kvalitní auditoři se tak prezentují spíše dobrými referencemi, než počty zhotovených auditů. Po skončení zákonné povinnosti – v průběhu dvou-tří let zůstanou na trhu jen kvalitní auditoři a zadavatelé motivovaní dosažením skutečných energetických a finančních úspor.

Zhodnocení na Závěr

Konference EEBW: Energie efektivně 2002 se účastnilo na 350 odborníků, investorů, zástupců státní správy, představitelů firem podnikajících v úsporách energie, dodavatelů energie a mezinárodních organizací z České republiky, zemí západní, střední a východní Evropy a Severní Ameriky.

Základem výstavní části EEBW: Energie efektivně 2002 byla především možnost získat poradenství o úsporách energie ve vytápění domů a bytů, využití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární kolektory, tepelná čerpadla a topení biomasou, využití tepelných izolací, prezentace projektů nízkoenergetických budov, či prodej odborné literatury.

Součástí akce bylo již tradičně ocenění nejlepších diplomových prací na téma efektivního využití energie a obnovitelných zdrojů energie. Na základě doporučení nezávislé odborné komise byl účastníkům odborné výstavy udělen titul NEGAWATT za nejúspornější výrobek, technologii, projekt či službu.

Konference a výstava EEBW: Energie efektivně 2002 se uskutečnila za podpory Státního fondu pro životní prostředí a České energetické agentury, pod záštitou Hlavního města Prahy, Hospodářské komory ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva pro životní prostředí ČR, a ve spolupráci s United Nations Development Programme, Global Environmental Facility, International Finance Corporation, KPMG, Asociací energetických auditorů, Asociací energetických manažerů, Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou, Českou společností pro osvětlování, Českým svazem stavebních inženýrů, CZ-Biom, REHVA (Federací evropských asociací v oblasti vytápění a klimatizace), Společností pro rozvoj veřejného osvětlení, Společností pro techniku prostředí a Svazem podnikatelů v oboru technických zařízení.

Konference a výstava EEBW: Energie efektivně se pořádá každé dva roky, nejbližší ročník se proto bude konat v roce 2004. Průběžné informace o výstupech letošního ročníku a přípravách následujícího budou zveřejňovány na internetové stránce www.eebw.cz.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Tři články ze zpravodaje "Zprávy ze SEVEn"
Kdy je využití biomasy ziskové a kdy ztrátové? A proč? Zeptejte se na konferenci EEBW: Energie efektivně 2002
Experimentální nízkoenergetický rodinný dům v Koberovech
Mezinárodní konference a výstava EEBW: Energie efektivně 2002 - Příležitost pro návratné investice
Zahájení Evropských dní biomasy regionů
Fytoenergetika na veletrhu PRAGAAGRO
Potenciál využívání biomasy v kotlích vyšších výkonů
Využití biomasy pro energii

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 22.11.2002
Poslední změna: 21.11.2002
Počet shlédnutí: 6204

Citace tohoto článku:
KRIVOŠÍK, Juraj: 8. ročník mezinárodní konference a výstavy EEBW: Energie efektivně 2002 „Příležitost pro návratné investice“. Biom.cz [online]. 2002-11-22 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp-spalovani-biomasy/odborne-clanky/8-rocnik-mezinarodni-konference-a-vystavy-eebw-energie-efektivne-2002-prilezitost-pro-navratne-investice>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto