Odborné články

Podpora tepla ve Velké Británii

Téměř polovina konečné spotřeby energie je v Británii využívána v podobě tepla, kterým jsou zásobovány budovy i průmyslové objekty. Přes dvě třetiny poptávky zastává zemní plyn a zbývající části dominuje spotřeba elektřiny a uhlí. Británie v reakci na změny klimatu, pro jejichž zmírnění byly naplněné cíle Kjótského protokolu z roku 1997 (snížení množství emisí o 5 % pod úrovně roku 1990 pro první období 2008-2012) nedostatečné, přijala požadavky na jejich zpřísnění a další snižování uhlíkových emisí. Mezi ně patří britská směrnice „Renewable Energy Directive Target‘‘ s cílem dosáhnout alespoň 20% podílu obnovitelných zdrojů na produkci energie do roku 2020, a také zákon o změně klimatu „UK‘s Climate Change Act‘‘ z roku 2008, který zavazuje vládu ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050, alespoň o 80 % z úrovně roku 1990. Aby tyto cíle mohly být naplněny, britská vláda otevřela několik programů na podporu využití obnovitelných zdrojů, včetně podpory tepla.

Směrnice 2009/28/EU Renewable Energy Directive (RED), o obnovitelné energii usiluje o podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů členských států EU. Británie na tuto směrnici odpověděla zavedením legislativy podporující obnovitelné zdroje elektrické energie programem výkupních cen a podporou tepla Renewable Heat Incentive RHI.

Podpora tepla Renewable Heat Incentive

Platební systém Renewable Heat Incentive (RHI) slouží na podporu generace tepla z obnovitelných zdrojů energie. Systém byl zaveden 28. listopadu 2011 a nahradil tak program LCBP (Low Carbon Building Programme), který byl v roce 2010 ukončen. Podpora byla zavedena novelou stávající legislativy o OZE, konkrétně Energetického zákona (Energy Act 2008) a funguje na podobném principu jako zelené bonusy u elektřiny.

Podpora obnovitelného tepla RHI se skládá ze dvou režimů: podpory vytápění komerčních objektů a podpory vytápění domácností obnovitelným teplem. V roce 2011, kdy byl systém spuštěn, se rozběhla podpora nejdříve jen pro komerční průmyslové objekty. O domácnosti byla rozšířena až 9. dubna 2014.

Zařízením, které splňují nároky dotačního programu, jsou peníze přidělovány na 20 let v případě komerční subjektů, a na 7 let u domácností. Jsou kalkulovány podle typu zařízení a množství produkovaného tepla v £ / kWh.

Tato podpora obnovitelného tepla je zavedena v Británii, Skotsku a Walesu. Separátní režim má Severní Irsko, jehož Odbor podnikání, obchodu a investic zavedl v únoru 2016 vlastní systém.

Komerční RHI

Pomocí komerční podpory mohou být producenti obnovitelného tepla dotováni až 2,85 £/kWh v případě malých komerčních zařízení na biomasu, až 5,32 £/kWh pro střední komerční zařízení na biomasu, až 2,08 £/kWh  pro velká komerční zařízení na biomasu, 4,29 £/kWh pro kogenerační systémy CHP na pevnou biomasu, 3,56 £/kWh pro biometan, 3,20 £/kWh pro malá zařízení na spalování bioplynu, až 10,44 £/kWh pro zařízení solárních kolektorů na teplou vodu a 9,09 £/kWh pro tepelná čerpadla. Platby závisí na typu vytápěcího systému a samotném objemu produkovaného tepla. Investice do zařízení má díky podpoře návratnost již 5 – 8 let, tzn. průměrně 12 % z investice ročně (nezdaněného příjmu).

Komerční RHI poskytuje podporu také pro komunity a systémy dálkového vytápění, kde systém obnovitelného vytápění dodává teplo nebo teplou vodu do více než jednoho objektu.

Technologie na výrobu obnovitelného tepla, které spadají do komerční podpory RHI, jsou solární panely na ohřev vody, tepelná čerpadla země/voda a voda/voda, kotle na biomasu a biometan. Seznam byl v dubnu roku 2014 rozšířen i o tepelná čerpadla vzduch/voda a hloubková geotermální čerpadla.

RHI domácností

Zavedení podpory RHI pro domácnosti se oproti komerční podpoře zpozdilo kvůli předcházejícím četným konzultačním procesům. Jednotlivá zařízení jsou dotována 4,28 £/kWh pro kotle na biomasu, 20,06 £/kWh pro solární panely na ohřev vody, 7,63 £/kWh pro tepelná čerpadla vzduch/voda a 19,64 £/kWh pro tepelná čerpadla země/voda. Výše tarifu se odvíjí od typu vytápění a produkce tepla. Tarify jsou sice vyšší, než v případě komerčních objektů, nicméně dotace jsou vypláceny na kratší období (7 let pro domácnosti, 20 let pro komerční zařízení).

Současná podoba podpory

Podpora se nově zaměřila i na dlouhodobou dekarbonizaci zaváděním šetrných technologií. Je cenově výhodnější a chrání spotřebitele zlepšenou kontrolou nákladů. Soustředí se také více na zvýšenou podporu růstu dodavatelského řetězce, snižování nákladů, inovace a rozšiřování trhu. Biomasa je stálou klíčovou součástí režimu podpory a pokračuje i podpora solárního vytápění v obou režimech RHI.

Novinkou jsou také navýšené tarify pro nová tepelná čerpadla i vyšší podpora velkých průmyslových projektů. Jsou zaváděny garantované tarify pro velké kotle na biomasu, velká zařízení na výrobu bioplynu, tepelná čerpadla země/voda, veškeré kapacity na biometan, kogeneraci z biomasy i hloubkové geotermální elektrárny.

Vytápění v UK před a po zavedení podpory RHI

Technologie vytápění obnovitelnými zdroji byly před rokem 2011 využívány méně než z 1 % a znalosti a povědomí o tomto oboru nebyly příliš rozšířené. Cílem zavedení tarifního systému plateb bylo dosáhnout cílů směrnice RED 2020, mezi které patří příprava na masivní zavádění vytápění OZE v domácím sektoru, budování udržitelného zásobovacího řetězce, zvýšení výkonu zařízení, snížení ztrát tepla i zredukování překážek přijetí.

Graf 1: Zdroje energie využívané k vytápění domácností

Graf 2: Zdroje energie využívané k vytápění komerčních objektů

OZE jako výzva pro Británii

Již od počátku zavádění uhlíkové daně a dalších opatření pro splnění vysokých nároků nízkoemisní politiky v EU i ve světě, byly v Británii vedeny dlouhé diskuze. Jejich předmětem byla především obtížnost naplnit cíle v souvislosti s energetickou chudobou, a také politickým důrazem na nízké účty za energie. I přesto má dnes Británie za sebou první den od počátku průmyslové revoluce (20. dubna 2017), kdy po celých 24 hodin vyráběla elektrickou energii bez využití uhlí.

Komerční RHI tarify pro instalace s akreditací po 1. dubnu 2017

Tarify a platby: RHI domácností

Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2017.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Podpora tepla v Nizozemsku
Zpracování a využití biomasy z údržby veřejné zeleně – inovace a trendy na veletrhu LIGNA a Elmia Wood
Polsko: teplo z biomasy v systému ORC
Sušení biomasy pro energetické účely
Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 31.8.2017
Poslední změna: 31.8.2017
Počet shlédnutí: 10277

Citace tohoto článku:
JEŘÁBKOVÁ, Julie: Podpora tepla ve Velké Británii. Biom.cz [online]. 2017-08-31 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp-pestovani-biomasy/odborne-clanky/podpora-tepla-ve-velke-britanii>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto