Odborné články

Usnesení z valné hromady CZ Biomu

Usnesení z valné hromady Českého sdružení pro biomasu CZ Biom, která se konala dne 7.4.2004 v Třebíči, zní:

Valná hromada

 1. souhlasí s přednesenou výroční zprávou za rok 2003 a doporučuje ji doplnit o účast CZ Biom na odborných výstavách a o aktivní spolupráci s vysokými školami,
 2. schvaluje kooptaci Jany Mazancové do předsednictva a do vedení zahraniční sekce, zároveň vyslovuje poděkování Dr. V. Petříkové za úspěšné a dlouholeté vedené zahraniční sekce,
 3. ukládá sekretariátu CZ Biom zaplatit mezinárodní kompostářské asociaci členský příspěvek ve výši 1000 EU,
 4. ukládá znovu usilovat o snížení sazby DPH na fytopaliva,
 5. ukládá funkcionářům CZ Biomu iniciativně jednat na Ministerstvu zemědělství o dotační podpoře pro pěstování energetických bylin,
 6. požaduje přepracování současné metodiky Ministerstva životního prostředí k zavádění geograficky nepůvodních druhů rostlin pro produkci biomasy, přičemž by mělo být využito veškerých podkladů o prováděném monitoringu a odborných posudků, které nechal v minulosti vypracovat CZ Biom,
 7. požaduje organizačně zajistit propojení CZ Biomu s regionálními profesními sdruženími zabývajícími se obdobnou tématikou prostřednictvím přidruženého členství a podporovat rozvoj činnosti CZ Biom v regionech,
 8. požaduje ustavit sekci pěstování a využití průmyslových rostlin a organizací a předběžným vedením této sekce pověřit Ing. Honzíka z firmy Envicho,
 9. požaduje navázat kontakt s evropskou asociací pro využití biopaliv v dopravě a navázáním tohoto kontaktu pověřit Ing. Tošovského,
 10. ukládá kompostářské sekci zvýšit informovanost o separovaném sběru a možnostech využití komunálních bioodpadů u odborné i laické veřejnosti,
 11. ukládá členům CZ Biom zvýšit účast při zajišťování příspěvků pro časopis BIOM, web Biom.cz a případně též pro další odborný časopis o biomase, který je uvažován,
 12. doporučuje všem členům aktivně podporovat rozšiřování pěstování energetických plodin v souvislosti s rostoucí poptávkou po biomase,
 13. ukládá předsednictvu vypracovat návrh úpravy členských příspěvků od 1.1.2005,
 14. ukládá předsednictvu do konce 2004 připravit kandidátku nového výboru CZ Biom,
 15. ztotožňuje se se závěry studie Ing. Beneše z firmy CityPlan Praha a bude podporovat další diskusi k problematice spoluspalování biomasy s uhlím,
 16. děkuje firmě Tedom za vzorné zajištění exkurze a dalšího programu v souvislosti s valnou hromadou a zároveň děkuje panu Ing. Kutilovi za zajištění občerstvení.

Článek byl uveřejněn v souvislosti s konáním Valné hromady CZ Biomu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Valná hromada CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu potvrdila dobrý směr
Slovo předsedy
Poslední úvodník stávajícího předsedy
10 let CZ Biomu - a jak dál ?
Akční plán CZ Biom na rok 2005
Co přinesla valná hromada 2005
Snížení DPH má smysl u biomasy, ne však u zemního plynu
Jaká je budoucnost CZ Biomu? Světlá.
Z historie a činnosti mezinárodní sekce
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí
Výroční zpráva CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu za rok 2002
Usnesení z Valné hromady CZ Biom konané 27. května 2003 ve Vlašimi

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 13.4.2004
Poslední změna: 26.4.2006
Počet shlédnutí: 9761

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Usnesení z valné hromady CZ Biomu. Biom.cz [online]. 2004-04-13 [cit. 2024-04-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/usneseni-z-valne-hromady-cz-biomu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto