Odborné články

Výroční zpráva CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu za rok 2002

V roce 2002 bylo na Valné hromadě zvoleno nové předsednictvo CZ Biomu na léta 2002 - 2004. V r. 2002 byly 3 schůze předsednictva a revizní komise, z toho 2 schůze nového předsednictva. Na schůzi předsednictva byli zváni i vedoucí odborných sekcí a jako hosté se mohli zúčastnit i další členové CZ Biom. V r. 2002 pracovalo 8 odborných sekcí, sekce bioplyn, sekce informační a poradenské středisko, mezinárodní sekce, sekce spalování, sekce kompostování, pěstitelská sekce, sekce informatiky.

V roce 2002 CZ Biom řešil nebo pokračoval v řešení celé řady významných projektů. Z mezinárodních projektů šlo o spoluúčast v projektu Altener II, zaměřený na obchodování s kvótami skleníkových plynů. Řešení zajišťovala mezinárodní sekce a v ČR byly zorganizovány dva početné Bussiness Tripy. Dalším ukončeným projektem CZ Biomu za podpory Státního fondu životního prostředí byl audiovizuální pořad a vydání stejnojmenné publikace na téma "Biomasa pro vytápění v obcích i městech". V r. 2002 byla ukončena participace CZ Biomu v projektu VaV MŽP ČR "Využití obnovitelných energií pro rodinné a bytové domy". V roce 2002 se CZ Biom úspěšně zúčastnil veřejné soutěže na zjištění potenciálu biomasy v jihočeském kraji. Podpora na další projekt CZ Biomu na propagaci, webové stránky a časopis byla získána od MZe ČR ze státního rozpočtu ve výši 100.000 Kč a byla podle platných předpisů využita a vyúčtována.

Na úseku propagace a osvěty byly CZ Biomem zorganizovány dvě odborné konference o energetických rostlinách v Chomutově (VIII. tradiční seminář) a Bioodpad 2002 v Praze. Organizační spoluúčast na dalších regionálních konferencích (např. Liberec, Třeboň) byla nejméně ve 5 případech. V roce 2002 byly CZ Biomem vydány 2 sborníky referátů z odborných konferencí.

Na úseku informatiky pokračovala činnost informačního střediska CZ Biom v Chomutově zaměřené na exkurze zejména pro školy. Časopis Biom byl vydán 3krát. Aktivita poradenství byla v roce 2002 zaměřena na eliminaci poplašné zprávy o tom, že spalování biomasy je nebezpečné zdraví lidí. Tuto poplašnou zprávu rozšířili pracovníci VŠCHT Praha v populárním listu a dotazy veřejnosti byly především adresovány sekretariátu a předsedovi CZ Biom. Eliminaci této poplašné zprávy a zjištění pozadí a účelu jejího si vzal za úkol předseda CZ Biom.

Nejlepším nástrojem propagace a zveřejňování výsledků výzkumu a zahraničních zkušeností je naše webová stránka a zejména její publikační systém. Náš web nahrazuje odborné časopisy, učebnice a příručky a je každý den navštěvován desítkami zájemců.

Na úseku vnitřní organizace CZ Biom se zvýšila aktivita činností sekcí. Kromě tradičních aktivit sekce mezinárodní a sekcí poradenských je možno konstatovat aktivizaci sekce bioplynové a kompostárenské. Činnost sekretariátu byla v r. 2002 zkomplikována třemi kontrolami z finančního úřadu, což představovalo téměř 3 týdny přípravy podkladů. Sekretariát CZ Biom zároveň zajišťuje uzavírání smluv projektů a jejich vyúčtování. I v roce 2002 je možno konstatovat, že se nedaří realizovat usnesení Valné hromady zajistit generační proměnu funkcionářů CZ Biom do r. 2004.

Ing. Jaroslav Váňa, Csc.
předseda CZ Biom

Článek byl uveřejněn v souvislosti s konáním Valné hromady CZ Biomu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Valná hromada CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu potvrdila dobrý směr
Společné projekty EU a ČR pro výstavbu zařízení k využívání biomasy pro energii
Spalování biomasy s ohledem na životní prostředí a zdraví lidí
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu
Usnesení z Valné hromady CZ Biom konané 27. května 2003 ve Vlašimi
Úvodník pro tištěný BIOM
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí
Usnesení z valné hromady CZ Biomu
Slovo předsedy
Zpráva o činnosti Bioplynové sekce v roce 2004
Poslední úvodník stávajícího předsedy
Akční plán CZ Biom na rok 2005
Co přinesla valná hromada 2005

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 29.5.2003
Poslední změna: 26.4.2006
Počet shlédnutí: 7289

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Výroční zpráva CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu za rok 2002. Biom.cz [online]. 2003-05-29 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyrocni-zprava-cz-biom-ceskeho-sdruzeni-pro-biomasu-za-rok-2002>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto