Odborné články

Registrace kompostů a substrátu a její vliv na omezení rozvoje kompostování bioodpadů v České republice

V minulém roce jsem se stal předmětem kritiky ze strany pracovníků ÚKZÚZ za své postoje a legislativní iniciativy týkající se omezení registrace kompostů v souvislosti s legislativou hnojiv. Článek pana Floriánu "Stanovisko ÚKZÚZ k článku Registrace kompostů a substrátů - pohled do budoucnosti" některá moje tvrzení komentuje nepřesně, pátrá, zda mé přístupy jsou zatíženy neúmyslnými chybami nebo účelovými tvrzeními při zkresleném výkladu právních předpisů a peskuje mě za nedostatečnou spolupráci ve správních řízeních pro porušování zákona o hnojivech. V článku je mi podsouváno, že cílem mých aktivit je získání sympatií lidí neinformovaných.

Ve svém vyjádření chci nejprve upřesnit svoji motivaci. Moje motivace je služba trvale udržitelnému životu na této planetě, tj. zachování uspokojivého životního prostředí našim potomkům. Kompostování bioodpadů považuji za jednu z hlavních technologií trvale udržitelného života (spolu s dalšími technologiemi anaerobní digesce a technologiemi získávání obnovitelných energií). Vše, co brzdí trvale udržitelný život považuji za kontraproduktivní a snažím se to odstranit nebo změnit. Tak jako jsem v minulosti nesl svou kůži na trh při svých veřejných vystoupeních proti mafii v odpadovém hospodářství, která nadlimitně kontaminovala zemědělské půdy čistírenskými kaly na Jižní Moravě, stejným způsobem vystupuji proti omezením ze strany legislativy hnojiv, které působí škody na životním prostředí tím, že omezuje kompostování bioodpadů.

Kompostování bioodpadů se neprovádí pouze z důvodu záchrany organických látek a rostlinných živin a za účelem zúrodňování půd, ale hlavním důvodem je odklonění bioodpadů od skládek odpadů a účinná a dlouhodobá sekvestrace uhlíku v půdním prostředí. Omezení skládkování bioodpadů je požadavkem Evropské Unie a je plně implementováno do České legislativy odpadů. Směrnice Rady 99/31/EC "o skládkách odpadů" vyžaduje zavedení národních strategií omezování skládkování biodegradabilních složek odpadů a to především z důvodu omezení vzniku nebezpečného skleníkového plynu methanu. Nesmyslné limity cizorodých látek v legislativě hnojiv brzdí naplňování naší národní strategie a nám nezbývá nic jiného než legislativu hnojiv obcházet a usilovat o její eliminaci. V tomto úsilí jsem podporován komisí pro Realizační program pro biologicky rozložitelné odpady, která je organizována Ministerstvem životního prostředí, kde jsou rovněž zastoupeni pracovníci MZe a ÚKZÚZ. Tato komise jako jeden z výstupů vypracovala pozměňovací návrh zákona o odpadech, který obsahuje zmocnění pro vyhlášku o biologických metodách zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Tato vyhláška by mohla ošetřit náležitosti výroby kompostů a jejich uvádění do oběhu jako výrobek. Až tento legislativní proces bude úspěšně završen, budou též mé přístupy plně rehabilitovány a výtky pana Floriána k mé osobě se stanou bezpředmětné a dojde k plnému rozvoji kompostování, které dle mých výpočtů omezuje legislativa hnojiv z 80%.

V článku p. Floriana se uvádí, že ukazatelé kvality kompostu zakotvené v českém právním řádu jsou v souladu s rakouskými limity stupně kvality A a v Rakousku k rozvoji kompostování dochází. Toto tvrzení je irelevantní, neboť v Rakousku je možno uvádět do oběhu komposty s podstatně mírnějšími limity než je kvalita A, kvalita A je určena více méně pro biodynamické způsoby hospodaření na půdě (organické zemědělství apod.). Oproti tomu v České republice jsou limity legislativy hnojiv na úrovni této kvality A, jak pro organické zemědělství, tak i pro běžnou zemědělskou půdu, tak i pro nezemědělskou aplikaci, parkové úpravy, rekultivace výsypek a pod. V tom vidím především nesmyslnost těchto limitů, dokonce musela být při poslední novelizaci pro statková hnojiva udělena výjimka z limitů, neboť bylo obtížné uvádět do oběhu hnůj a kejdu z důvodu vysokého množství zinku.

Výtky o špatném výkladu působnosti legislativy hnojiv jsou mi podsunuty neoprávněně. Kdybych nevěděl, že zákon o hnojivech se týká veškerých půd, neusilovat bych písemným podáním při poslední novelizaci o omezení působnosti tohoto zákona na nezemědělskou a lesní půdu. Interpretace, že zákon o hnojivech se podle kompetenčních pravidel týká pouze zemědělských půd byla odpovědí referenta z ministerstva zemědělství na moje podání, což mohu svědecky dokázat. Při rozvoji výroby kompostů z bioodpadů, v zájmu životního prostředí využívám i výše uvedené tvrzení, neboť toto tvrzení nebylo ani později ze strany ministerstva eliminováno.

Na závěr bych si dovolil prezentovat odborná hlediska v souvislosti s mým nejméně pětiletým tvrzením o nesmyslných limitech. V současnosti byla zveřejněna zpráva o těžkých kovech a organických polutantech ve státech EU. Očekává se, že tato studie bude bezpečným vodítkem k používání kompostů a to nejen na zemědělské půdě. Za účelem rychlejšího rozvoje kompostování jsou doporučeny vyšší přechodné limity těžkých kovů a absence limitů na organické polutanty. Evropská kompostárenská síť (ECN), jejímž členem je i CZ Biom, přisuzuje pomalejší rozvoj kompostování bioodpadů v České republice právě těmto nesmyslným limitům a varuje před obdobným přístupem země nově vstupující do Evropské Unie.

Nesmyslné limity těžkých kovů obcházíme nejčastěji na kompostárnách způsobem dodatečné úpravy kompostu přídavkem zeminy. Registrován není kompost, ale vyrobený rekultivační substrát, kde koncentrace těžkých kovů nepřekračuje limitní hodnoty a tento substrát je jako výrobek registrovatelný. Problémem jsou vysoké dopravní a manipulační náklady a zároveň zhoršený ekoaudit díky emisím skleníkových plynů při zvýšené dopravě. V některých případech tento postup není možný opět díky nesmyslným limitům, neboť se obtížně pro tento účel vyhledávají zeminy bez nadlimitního obsahu arzénu.

Zároveň bych chtěl uvést, že tam, kde je reálné komposty z bioodpadu registrovat, tuto registraci doporučuji (jde o cca 20% kompostáren). Daleko ekologicky významnější jsou např. pro rekultivaci severočeských výsypek neregistrované substráty dodávané rekultivačním firmám jako výrobky ve shodě s podnikovými normami, kde jsem většinou autorem těchto norem a CZ Biom v řadě případů zajišťuje monitoring jakostních znaků odpadů i kontrolu kvality výroby.

Výrobky Start i Rekult od firmy Ekologické programy Štětí vykazují po dobu 10 let vysokou kvalitu jakosti kontrolovanou prostřednictvím nezávislého subjektu a neznám podobný příklad tak důsledného monitoringu z oblasti registrovaných kompostů a substrátů. Proto prosím pracovníky ÚKZÚZu, nerušte moji práci a práci mých spolupracovníků, neboť jste jistě na základě mého sdělení pochopili, že v budoucnosti bude uvádění výrobků z bioodpadů prováděno stejnými mechanismy jako v jiných státech EU a v souladu s mými zatím ještě kritizovanými přístupy. Vše bude nutno podřídit rozvoji technologií trvale udržitelného života a příslušná legislativa bude pravděpodobně vydána ještě v letošním roce.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Stanovisko ÚKZÚZ ke článku Registrace kompostů a substrátů - pohled do budoucnosti
Absence legislativy bioodpadů se začíná projevovat jako závažný nedostatek
Poslední úvodník stávajícího předsedy
Zásady a pravidla registrace organických a organominerálních hnojiv vyrobených při použití bioodpadů
Náležitosti výstavby kompostovacího zařízení
Odborník biologického zpracování odpadu - zabezpečení odborné způsobilosti osob pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů
Registrace kompostů a substrátů - pohled do budoucnosti

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 10.1.2005
Poslední změna: 8.1.2005
Počet shlédnutí: 9530

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: Registrace kompostů a substrátu a její vliv na omezení rozvoje kompostování bioodpadů v České republice. Biom.cz [online]. 2005-01-10 [cit. 2024-06-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/registrace-kompostu-a-substratu-a-jeji-vliv-na-omezeni-rozvoje-kompostovani-bioodpadu-v-ceske-republice>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
12 Jan 2005 07:43 Earthworm
- ECN
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto