Odborné články

Registrace kompostů a substrátů - pohled do budoucnosti

Dne 29. dubna 2004 vyšel zákon č. 317/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb. (zákon o hnojivech) ve znění pozdějších předpisů (308/2000 Sb.). Jelikož legislativa hnojiv v minulosti silně omezovala svými nesmyslnými limity cizorodých látek rozvoj kompostování bioodpadů, snažil jsem se ve prospěch provozovatelů kompostáren omezit účinnost tohoto zákona pouze na zemědělskou půdu a proto jsem prostřednictvím VÚRV Praha Ruzyně vznesl připomínku, aby zákon omezoval a usměrňoval výrobu a užívání hnojiv pouze na zemědělské půdě.

Tato připomínka byla zamítnuta, neboť na základě kompetenčních pravidel se zákon o hnojivech týká pouze zemědělských půd. Zároveň mi bylo sděleno, že tomu tak bylo i dříve, což se nezakládá na pravdě, což dosvědčuje praxe registrace různých substrátů pro nezemědělské rekultivace a odebírání těchto registrací při nepatrném překročení např. arsenu v podložních substrátech pro zakládání trávníků. Podle těchto kompetenčních pravidel není zapotřebí registrovat ani zahrádkářská hnojiva za předpokladu, že zahrady nebudou na zemědělské půdě. Z tvrzení ministerské úřednice o takto omezené kompetenci zákona o hnojivech vyplývá možnost uvádění kompostů i rekultivačních substrátů pro nezemědělskou půdu do oběhu jiným způsobem než přes registraci u ÚKZÚZ Praha.

Za předpokladu ochrany spotřebitele a dodržení standardů je možné uvádět komposty a substráty do oběhu pro nezemědělské využití s využitím jiné legislativy, než je zákon o hnojivech. Při tom je však zapotřebí splnit řadu formálních náležitostí, aby nedošlo k uplatnění případných sankcí obchodní inspekce nebo nějakého dalšího kontrolního orgánu.

V současné době se zároveň připravuje vyhláška o bioodpadech v návaznosti na připravovanou novelu zákona o odpadech, jejíž součástí budou i další standardy a pravidla pro uplatňování kompostů, které nesplňují požadavky zákona o hnojivech (pro zemědělskou půdu). V budoucnosti bude možné i takové komposty na zemědělské půdě využívat obdobně jako je tomu při využití upravených čistírenských kalů na zemědělské půdy, ale pouze na plochách, které nejsou ani do budoucna určeny k produkci potravin a krmiv.

V současné době existují již tři výrobci kompostů a rekultivačních substrátů pro nezemědělskou půdu, kteří podle mnou pořízené dokumentace vyrábějí a uvádějí do oběhu hnojiva, které však nejsou vyráběny a uváděny do oběhu podle zákona o hnojivech. Vybavování kompostářů obdobnou dokumentací by mělo být úkolem kompostářské sekce CZ Biom.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Stanovisko ÚKZÚZ ke článku Registrace kompostů a substrátů - pohled do budoucnosti
Registrace kompostů a substrátu a její vliv na omezení rozvoje kompostování bioodpadů v České republice
Oddělený sběr kompostovatelných odpadů, kompostování a biologická úprava zbytkového odpadu zkušenosti a současné trendy v Evropě
Poslední úvodník stávajícího předsedy
Zásady a pravidla registrace organických a organominerálních hnojiv vyrobených při použití bioodpadů
Odborník biologického zpracování odpadu - zabezpečení odborné způsobilosti osob pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů
Využití odpadů při rekultivacích
Využívání odpadů ke hnojení podle legislativy odpadů
Legislativa bioodpadů - kompostování v praxi

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 27.9.2004
Poslední změna: 26.9.2004
Počet shlédnutí: 7766

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: Registrace kompostů a substrátů - pohled do budoucnosti. Biom.cz [online]. 2004-09-27 [cit. 2024-06-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/registrace-kompostu-a-substratu-pohled-do-budoucnosti>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto