Odborné články

Poslanci dali zelenou kompostování bioodpadu

Na 56. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla coby 15. bod výraznou většinou (132 pro, 1 proti) schválena novela zákona o odpadech. Tato novela je významná tím, že kromě nových opatření, která mají omezit riziko nelegálních dovozů odpadů, přináší také důležitá opatření na podporu recyklace odpadů v obcích, konkrétně v případě biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů). Iniciátorem a předkladatelem této přínosné novely byla skupina poslanců v čele s poslankyní Ivou Šedivou /1/.

Organická hmota z údržby zeleně ve městech a ze zahrad, zbytky jídel z domácností, z jídelen, restaurací apod., to vše jsou bioodpady, které tvoří více než 40 % z celkového množství odpadu vznikajícího v obcích a městech. Tříděný sběr a recyklace těchto bioodpadů je u nás narozdíl od Rakouska nebo Německa naprosto nedostatečná a její rozvoj v praxi navíc komplikuje několik překážek. Schválená novela zákona sice nestanovuje obcím a městům povinnost zavést tříděný sběr bioodpadů či povinnost výstavby obecní kompostárny, ale jejím cílem je pomoci ujasnit pravidla v oblasti nakládání s bioodpady a zároveň řešit a odstranit hlavní problémy v této oblasti a takto přispět k rozvoji recyklace této významné skupiny odpadů.

Novela zákona například zjednodušuje proces povolování provozu malých kompostáren s roční kapacitou do 150 tun bioodpadů, u nichž bude na rozdíl od dosavadní praxe stačit jen kladné vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podstatným přínosem této novely je, že zmocňuje Ministerstvo životního prostředí, aby ve spolupráci s příslušnými ministerstvy vydalo vyhlášku, která stanoví jasná pravidla pro nakládání s bioodpady a dále podpoří rozvoj ekologicky šetrných zařízení na nakládání s bioodpady, jako jsou kompostování, anaerobní digesce (výroba bioplynu) či mechanicko biologická úprava. Novela zákona a navazující vyhláška by tak měla zjednodušit současné příliš přísné požadavky na výstavbu a provoz zařízení na zpracování bioodpadů a stanovit tyto požadavky odlišně v závislosti na kapacitě těchto zařízení a na druzích zpracovávaných odpadů /2/. Dalším z významných cílů je snaha pomoci řešit problémy s odbytem vyrobených kompostů a umožnit jejich lepší uplatnění na trhu.

Pokud novelu zákona podepíše i pan prezident, je možné v blízké době očekávat lepší kvalitu i množství recyklovaných bioodpadů a vyšší ochranu životního prostředí. Zásadní roli pro naplnění těchto společensky žádoucích přínosů bude mít další přístup Ministerstva životního prostředí při vytváření a schvalování uvedené vyhlášky o bioodpadech. Zejména na přístupu ministerstva bude záležet, kdy a jak se pozitivní přínosy projeví v praxi.

Podrobnější informace je možné nalézt na stránce: https://biom.cz/bro/

 


CZ Biom – České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu v České republice.

Poznámky:

/1/ Skupina poslanců (Iva Šedivá, Jitka Gruntová, Josef Vícha a Taťána Fischerová) předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona 18. 8. 2005.

/2/ Je nežádoucí současný stav, aby např. malá zařízení zpracovávající pouze odpady ze zeleně

a zahrad podléhala stejně přísným požadavkům na výstavbu a provoz jako zařízení s velkou kapacitou zpracovávající širokou škálu bioodpadů. Zjednodušení současného stavu a kategorizace zařízení povede např. ke snížení investičních nákladů u malých zařízení a pro obce a města bude výstavba těchto zařízení atraktivnější, než doposud. Rozvoj malých a levných kompostáren s jasnými provozními pravidly odstraní dosavadní často nevyhovující praxi v nakládání s bioodpady ze zeleně a nastavená minimální pravidla zároveň zachovají ochranu životního prostředí.


Příspěvek byl publikován v rámci výzkumného záměru MZE0002700601 - Principy vytváření, kalibrace a validace trvale udržitelných a produktivních systémů hospodaření na půdě.

Článek byl uveřejněn v rámci přípravy vyhlášky o biologických metodách zpracování BRO.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Biznis Biorafinérie dozrel v Bruseli
Projednávání zmocnění pro vypracování vyhlášky o bioodpadech v poslanecké sněmovně (2)
Projednávání zmocnění pro vypracování vyhlášky o bioodpadech v poslanecké sněmovně (1)
Absence legislativy bioodpadů se začíná projevovat jako závažný nedostatek
Evropská komise byla opět vyzvána k urychlení příprav směrnice o bioodpadech
Evropská koalice podniků a nevládek: "Pravidla pro bioodpady je třeba stanovit co nejrychleji"
Legislativa bioodpadů - kompostování v praxi
Legislativa biologicky rozložitelných odpadů

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 25.5.2006
Poslední změna: 21.6.2007
Počet shlédnutí: 8818

Citace tohoto článku:
CZ Biom, , BAČÍK, Ondřej, SLEJŠKA, Antonín: Poslanci dali zelenou kompostování bioodpadu. Biom.cz [online]. 2006-05-25 [cit. 2024-05-26]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/poslanci-dali-zelenou-kompostovani-bioodpadu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto