Odborné články

Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (3) skúsenosti z USA (1. časť)

Úvod

V Spojených štátoch amerických (USA) existuje obrovské množstvo informácií o skúsenostiach a výsledkoch s implementáciou rôznych systémov množstvového zberu. Sú k dispozícii na túto tému rôzne vedecké správy a štúdie z univerzít, správy a štúdie mimovládnych organizácií, prípadové štúdie jednotlivých miest a obcí, diplomové práce študentov, komerčné analýzy dopadov zavedenia množstvových zberov na rôzne odpadové, ekonomické, sociálne a iné ukazovatele, články z novín, atď. Dá sa povedať, že v USA sa informáciám a informovanosti o množstvových zberoch skutočne venujú. Dokonca aj americké ministerstvo životného prostredia (Environmental Protection Agency (EPA USA)) má na svojej internetovej stránke zverejnených veľké množstvo užitočných informácii o množstvových zberoch, ale aj odkazov na mnohé ďalšie výborné zdroje informácií. EPA USA naviac aj vydáva k tejto téme EPA PAYT Bulletin, ktorý je taktiež prístupný na vyššie uvedenej internetovej stránke.

Sumarizácia dostupnej literatúry

V roku 1996 bola autormi z Durhamskej univerzity vypracovaná pre potreby EPA USA správa s názvom "Programy jednotkového spoplatňovania tuhého komunálneho odpadu z domácností" (Unit Pricing Programs for Residential Municipal Solid Waste), ktorá zhodnotila a zosumarizovala z dostupnej literatúry dovtedajšie výsledky množstvových zberov v USA.

Výbornou publikáciou sumarizujúcou výsledky s množstvovými zbermi v USA je aj štúdia s názvom "Odpadové hospodárstvo variabilných poplatkov alebo "Plať, koľko vyhadzuješ"" (Variable-rate or "Pay as you throw" Waste Management), ktorú v júli 2002 vydala nadácia Reason Foundation. Autorkou je veľmi známa Lisa A. Skumatz, PhD., ktorá o množstvových zberoch vypracovala veľké množstvo rôznych štúdií a je snáď najcitovanejšou autorkou v americkej literatúre k tejto téme.

Najpodrobnejšiu štúdiu o obciach s množstvovými zbermi v USA publikuje s dvojročnou periodicitou výskumná a konzultačná firma Skumatz Economic Research Associates, Inc. (SERA) a na jej internetovej stránke nájdete mnohé odpovede na svoje otázky ohľadom množstvových zberov.

Sumarizácia výsledkov

V čase, keď písala svoju správu Durhamská univerzita bol niektorý z druhov množstvových zberov zavedený v USA v asi 2 000 mestách a obciach. Podľa tejto správy je "hlavným dokumentovaným efektom množstvového zberu to, že má za následok zvýšenie účasti (občanov) na recyklácii (separácii, pozn. autor) a môže zvýšiť správanie znižovania (odpadov) pri mieste vzniku.1"

Množstvové zbery začali už v roku 1916, ale až do 1990-tych rokov nedosiahli širokú popularitu.2 Uchytili sa až v poslednom desaťročí. Ich počet v 1990-tych rokoch dramaticky vzrástol - zo 100 na okolo 6 000 v súčasnosti - a sú k dispozícii viac ako 20 % národnej populácie.3 Tento dramatický vývoj je vidieť na grafe nižšie. Obce s množstvovými zbermi majú počet obyvateľov v rozmedzí od 50 do viac ako milión.3 Takže vôbec nie je pravdivý mýtus, ktorý sa šíri napr. po Slovensku, že množstvové zbery sú len pre malé obce a dediny. V USA existujú množstvové zbery takmer vo všetkých štátoch. Výnimkou sú akurát štáty Kentucky, Hawai, Louisiana a Alabama. Jedno mesto v štáte Hawai však v súčasnosti zvažuje zavedenie množstvového zberu.4

Obr. 1: Zavedenie množstvových zberov v rokoch 1980 - 1996

"Väčšina autorov tvrdí, že množstvové zbery zvyšujú účasť na triedenom zbere a tonáž vytriedených surovín. Zdá sa, že miestne úrady - oddelenia odpadov s tým súhlasia. V dotazníku 1 000 miestnych koordinátorov triedeného zberu respondenti uviedli, že množstvové zbery sú najefektívnejšou stratégiou na podporu triedeného zberu (recyklácie). Množstvový zber môže mať podobne pozitívne účinky aj na kompostovanie." 1

Pokiaľ však ide o čísla, ktoré presne dokumentujú a kvantifikujú dopady na produkciu odpadov, skládkovanie, účinnosť triedeného zberu, atď., tieto čísla sa dosť líšia podľa jednotlivých zdrojov ako aj podľa obdobia, kedy boli publikované.

Tak napr. jeden zdroj uvádza, že "mestá realizujúce množstvové zbery zaznamenali priemerné zníženie skládkovaného odpadu o 28 %, a to v rozmedzí od 25 % do 50 %." 1 Druhý zdroj uvádza, že "štáty, obce a obchodné články publikovali zníženie v rozmedzí od 20 % do viac ako 60 %." 3 "SERA spracovala niekoľko štúdií s údajmi z viac ako 500 obcí z celej krajiny, aby objasnila dopady, ktoré by sa mohli pripísať iba množstvovým zberom. Tieto štúdie zistili, že množstvové zbery znižujú zneškodňovanie domového odpadu asi o 16 - 17 % (váhových) s tým, že 8 až 11 % je odvedených priamo na recykláciu a programy kompostovania, a ďalších 6 % predstavuje zníženie už na mieste vzniku.

Obr. 2: Odhadované zníženie množstva odpadov po zavedení množstvového zberu

Správy taktiež zistili, že:

  • 5 - 6 % (1/3) ide na recykláciu,
  • 4 - 5 % (1/3) ide na programy kompostovania (ak sú nejaké),
  • asi 6 % (1/3) sa odstráni snahami už na mieste vzniku odpadov, zahŕňajúc také veci ako nakupovanie vo veľkých baleniach, nakupovanie tovarov, ktoré sú menej balené, atď." 3, 5

SERA naviac tvrdí, že prieskumy ukázali, že množstvové zbery zvyšujú recykláciu (množstvo vytriedených surovín) v priemere o 50 %. Medzi jednotlivými mestami a obcami s množstvovým zberom existujú pritom veľmi výrazné rozdiely pokiaľ ide o dosahované výsledky pri zvyšovaní účinnosti triedeného zberu. Z publikovaných výsledkov vyplýva, že zatiaľ čo niektorým mestám a obciam sa podarí zvýšiť vďaka množstvovému zberu množstvo vytriedených surovín o niekoľko percent, iným mestám sa darí zvyšovať triedenie a recyklácia o niekoľko desiatok percent a niektorým dokonca aj o niekoľko stoviek percent. Tak napr. štúdia 21 miest s množstvovými zbermi (Miranda, et. al. "Market-Based Incentives and Residential Municipal Solid Waste.", Journal of Policy Analysis and Management, č. 4/1994) zistila, že tonáž vytriedených a zrecyklovaných surovín sa zvýšila v rozmedzí od 3 % do 456 %, s priemerným zvýšením 126 %.

Výsledky niektorých konkrétnych miest a obcí z USA je možné vidieť aj v tabuľke "Výsledky množstvových zberov vo vybraných mestách" (viď nižšie). Tieto krásne výsledky sa pri množstvových zberoch a poplatkoch podľa množstva odpadov od jednotlivých poplatníkov dosahujú už v priebehu 1 - 2 rokov od zavedenia týchto spravodlivejších systémov zberu a platenia za odpady do praxe, čo znamená veľmi rýchlu návratnosť počiatočne investovaných prostriedkov do zavedenia množstvového zberu.

Výsledky množstvových zberov vo vybraných mestách

Lokalita, štát Obyvat. / Domác. Systém Výsledky
Downer’s Grove, Illinois (USA) 1 46.900 obyv.
(17.700 domácností)
Žetónový Znížilo sa skládkovanie o 50 %.
Recykluje 28% svojho odpadu
Hoffman Estates, Illinois (USA) 1 46.600 obyv.
(16.000 domácností)
Žetónový Recykluje 31% svojho odpadu.
Lisle, Illinois (USA) 1 19.500 obyv.
(7.850 domácností)
Kontajnerovo-intervalový Znížilo sa skládkovanie o 53 %
(rok po zavedení PAYT systému)
Mt. Pleasant, Michigan (USA) 1 23.300 obyv.
(6.700 domácností)
Žetónový Zvýšila sa o 50 % účasť na recyklácii
St. Paul, Minnesota (USA) 1 20.200 obyv.
(7.860 domácností)
Kontajnerovo-intervalový Zvýšila sa účasť na recyklácii z 15% na 32%
Mendham Township, New Jersey (USA) 1 4.500 obyv.
(1.690 domácností)
Žetónový Znížili sa odpady o 55;
Zvýšila sa recyklácia o 83%
Portland, Oregon (USA) 1 437.300 obyv.
(187.200 domác.)
Kontajnerovo-intervalový O 349% sa zvýšilo množstvo recyklovaných materiálov
Perkasie, Pennsylvania (USA) 1 7.900 obyv.
(2.940 domácností)
Vrecový Recykluje 43% svojho odpadu.
Seattle, Washington (USA) 1 516.200 obyv.
(236.900 domác.)
Kontajnerovo-intervalový Zvýšila sa recyklácia o 60%;
Znížilo sa skládkovanie o 24 %
Tacoma, Washington (USA) 1 176.700 obyv.
(69.750 domác.)
Kontajnerovo-intervalový Recykluje 14% svojho odpadu.
San Jose, California (USA) 1 782.250 obyv.
(251.050 domác.)
Kontajnerovo-intervalový Zvýšil sa zber záhradných odpadov o 61%.1;
Zvýšila sa recyklácia o 146 %. 6;
Znížilo sa skládkovanie o 21 %. 6
Diamond Bar, California (USA) 7 57.000 obyv. Kontajnerovo-intervalový Zvýšenie recyklácie o 35 %;
Pokles produkcie odpadov o 4 %.;
r. 2000 - recyklácia 12 %;
r. 2001 - recyklácia 47 %

Druhy množstvových zberov používané v USA

V USA jednoznačne dominujú množstvové zbery založené na spoplatňovaní množstva odpadov podľa objemu (veľkosť zbernej nádoby, vreca, predané žetóny, ...). V minulosti sa realizovali v tejto krajine aj množstvové zbery, pri ktorých sa platilo podľa váhy odpadov, ale podľa štúdie SERA z roku 2002 3 nie je momentálne v USA plne v prevádzke žiadny takýto systém.

Podľa údajov z vyššie uvedeného zdroja má v USA najširšie pokrytie (čo do počtu obsluhovaných obyvateľov) kontajnerovo-intervalový množstvový zber so 44 %. Za ním nasleduje hybridný systém s 28 % pokrytím. Ani jeden z ďalších druhov množstvového zberu nedosiahol obslužnosť 10 %. Z miest, kde sa realizuje množstvový zber je vrecový systém zastúpený 9 %. Za ním nasleduje nálepkový zber so 7 %, žetónový s 5 %, kombinovaný so 4 % a najmenej sa využíva donáškový systém, ktorý predstavuje 3 %.

Zaujímavé je porovnanie medzi veľkými a malý mestami a obcami uvedené v grafoch nižšie. Avšak pre lepšie pochopenie grafov je nutné podotknúť, že v americkej odbornej literatúre sa pod pojmom "small communities" (malé mestá, obce) rozumejú obce s počtom obyvateľov menším ako 100 000, čo s slovenských pomeroch je vnímané ako pomerne veľké mestá. Ako je z grafu o veľkých mestách zrejmé, jednoznačne tam dominuje používanie kontajnerovo-intervalového množstvového zberu, ktoré má takmer 50 % pokrytie. V ¼ veľkých miest sa používa hybridný množstvový zber. V "malých" mestách a obciach je však situácia dosť odlišná. Dosť vyrovnané sú totižto pomery až 4 druhov množstvových zberov. Aj v malých obciach je najobľúbenejší kontajnerovo-intervalový systém, ale veľmi častým a obľúbeným je aj vrecový systém.

Obr. 3: Druhy množstvových zberov vo velkých mestách
Obr. 4: Druhy množstvových zberov v malých mestách

Zdroje:

  1. Unit Pricing Programs for Residential Municipal Solid Waste, An Assessment of the Literature, Duke Univerzity Durham, marec 1996
  2. Lisa A. Skumatz and Philip Zach, "Community Adoption of Variable Rates: An Update.", Resource Recycling. jún 1993.
  3. Lisa A. Skumatz, "Variable-rate or "Pay as you throw" Waste Management", Reason Foundation, júl 2002
  4. Skumatz and Green, "Growth in Variable Rates : Progress and Results".
  5. Skumatz, Lisa A., "Nationwide Diversion Rate Study - Quantitative Effects of Program Choices on Recycling and Green Waste Diversion: Beyond Case Studies”, SERA Report, 1996
  6. "An analysis of variable rates for residential garbage collection in urban areas", Duke University Durham (USA), apríl 1996
  7. "PAYT Bulletin - Winter 2003", EPA USA

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Pilotní projekty odděleného sběru bioodpadu v Bílině
Je možné separací bioodpadu zvýšit komfort a hygienu v domácnostech?
Systémy odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů v ČR
Oddělený sběr kompostovatelných odpadů, kompostování a biologická úprava zbytkového odpadu zkušenosti a současné trendy v Evropě
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (1) kraj Rhein-Sieg

Předchozí / následující díl(y):

Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (4) skúsenosti z USA (2. časť)
Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (2) výhody a nevýhody jednotlivých druhov množstvových zberov
Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (1) teória a druhy množstvových zberov

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 29.12.2004
Poslední změna: 7.1.2005
Počet shlédnutí: 7951

Citace tohoto článku:
KURINEC, Marek: Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (3) skúsenosti z USA (1. časť). Biom.cz [online]. 2004-12-29 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/mnozstvove-zbery-poplatky-podla-mnozstva-3-skusenosti-z-usa-1-cast>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto