Odborné články

Využívání biomasy v podmínkách ČR

Energetický regulační úřad reaguje tímto na článek Pavla Bláhy Spalování a spoluspalování biomasy v kondenzačních elektrárnách je technický, ekologický a ekonomický omyl ze dne 24. září 2007 uveřejněného na internetových stránkách Biom.cz.

ERÚ souhlasí s co nejefektivnějším využíváním biomasy

Energetický regulační úřad plně souhlasí s názorem Pavla Bláhy, že spalování kvalitního paliva – biomasy by mělo probíhat v kombinovaných cyklech s co možná nejvyšší účinností. Z toho důvodu ERÚ zavedl mechanizmy, které zvýhodňují společnou výrobu elektřiny a tepla z biomasy v kogeneračních jednotkách proti spalování biomasy v klasické kondenzaci či spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje. Mezi uvedené mechanizmy patří zejména stanovení výkupní ceny a zeleného bonusu pro čisté spalování biomasy v kategoriích podle využívaného druhu paliva. Provozní podpora je koncipována tak, aby kryla náklady spojené s provozem kombinované výroby elektřiny a tepla. Avšak výnosy zde nejsou pouze výnosy za elektřinu, ale i výnosy za teplo. Podmínkou pro zaručení návratnosti investic podle zákona č. 180/2005 Sb. je tedy racionální využití tepla (viz příloha č. 3 vyhlášky č. 475/2005 Sb.), což kondenzační cykly nesplňují. Další podpora kombinované výroby elektřiny a tepla je směřována na kogenerační jednotky, které spoluspalují biomasu a neobnovitelných zdroj. Vyhláškou č. 502/2005 Sb. je zavedena nepřímá podpora tepla tak, aby kogenerační zdroje nebyly znevýhodněny proti klasickým kondenzačním elektrárnám spalujícím biomasu. V kondenzačních elektrárnách lze snadno určit, jaký je poměr elektřiny vyrobené z biomasy při spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje z tepelného obsahu jednotlivých paliv. Avšak při kombinované výrobě není určení tak snadné. Obsah energie v palivu je nutné dělit na vyrobenou elektřinu a teplo. Proto Energetický regulační úřad stanovil výpočet množství elektřiny z biomasy při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje tak, aby zrovnoprávnil kombinovanou výrobu elektřiny a tepla fakticky zvýhodnil využívání biomasy ve zdrojích s co největší účinností.

Proč je podporována výroba elektřiny spalováním biomasy?

Spalování biomasy je podporováno stejně jako využívání jiných druhů obnovitelných zdrojů na základě zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Tímto zákonem byla stanovena přesná legislativní pravidla pro podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. Ale plošná podpora obnovitelných zdrojů v ČR začala dříve, již pro rok 2002 byly stanoveny první minimální výkupní ceny pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Stejně jako ostatní obnovitelné zdroje, zažilo spalování biomasy význačný rozvoj. Pro rok 2002 a 2003 byla platná jedna výkupní cena pro elektřinu vyrobenou z biomasy. Této pobídky využili zejména velcí výrobci elektřiny a ve stávajících zdrojích spalovali především piliny. Došlo k prvním problémům na trhu s biomasou, a proto Energetický regulační úřad přistoupil k prvním změnám, zavedl kategorii společného spalování biomasy. To však ještě nevedlo ke kýženému efektu u spoluspalování. Snahou bylo podpořit spoluspalování hlavně zbytků z lesní výroby tak, aby došlo k výraznému nárůstu využívání těchto zbytků a rozvoji trhu s biomasou. Toho se podařilo dosáhnout v roce 2005 resp. v roce 2006, kdy byly pevné výkupní ceny/zelené bonusy stanoveny pro jednotlivé kategorie biomasy, v roce 2005 definované vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 482/2005 Sb.

V současné době jsou ceny pro společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje stanoveny tak, aby tímto příplatkem byly pokryté vícenáklady, které souvisejí se spalováním dražšího paliva, biomasy, ve zdrojích vytěsňujících uhlí biomasou. Jak je vidět z cenové politiky několika posledních let, Energetický regulační úřad se snaží tlumit využívání biomasy kategorie 3 pro spoluspalování biomasy. Naopak se snaží podnítit rozvoj trhu s cíleně pěstovanou biomasou. Až bude trh s biomasou stabilní, dojde k rozvoji lokálních tepláren spalujících čistou biomasu, pak může být spoluspalování biomasy a neobnovitelných zdrojů postupně utlumováno. To je však otázka zhruba dalších desetilet.

Co říci závěrem?

Je nesporné, že podpora výroby elektřiny z biomasy v ČR je nutná. Je také nesporné, že kvalitativně lepší palivo, biomasa, by mělo být využíváno s co největší efektivitou. Avšak je nutné zopakovat, že to bude možné, až dojde k masivnímu rozvoji kogeneračních jednotek čistě spalujících biomasu. Rozvoj těchto jednotek by nebyl možný, kdyby neexistoval trh s biomasou. A výrazný rozvoj trhu s biomasou začal poté, co byla vytvořena poptávka po biomase způsobená subjekty, které biomasu spoluspalují s neobnovitelným zdrojem. Domníváme se, že spoluspalování biomasy a neobnovitelných zdrojů ve větších elektrárenských celcích má svůj význam v rozvoji využívání obnovitelných zdrojů energie.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Biomasa: pro pohonné hmoty nebo k vytápění
Statistika využití biomasy v Evropě
Výroba elektřiny z OZE & mikrokogenerace pro vlastníky rodinných domů a „malé” podniky
Technologie pro zpracování dendromasy - těžebních zbytků II
Víme, co se pod pojmem biopaliva ve skutečnosti skrývá? Mají biopaliva negativní vliv na rostoucí ceny potravin?
Spalování a spoluspalování biomasy v kondenzačních elektrárnách je technický, ekologický a ekonomický omyl
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí a k dalším ustanovením návrhu zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 19.10.2007
Poslední změna: 18.10.2007
Počet shlédnutí: 16623

Citace tohoto článku:
LEHNEROVÁ, Jarmila: Využívání biomasy v podmínkách ČR. Biom.cz [online]. 2007-10-19 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/vyuzivani-biomasy-v-podminkach-cr>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
26 Oct 2007 12:10 P. Gabriel
-
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto