Odborné články

Statistika využití biomasy v Evropě

AEBIOM zveřejnil v minulém roce statistiku EU-27 o využití biomasy. Zpráva, ze které vám přinášíme krátký souhrn, obsahuje následující témata:

„Biomasa představuje asi 2/3 všech obnovitelných zdrojů v Evropě a v absolutních číslech je nejrychleji rostoucím odvětvím „obnovitelné energetiky“, uvádí Heinz Kopetz, prezident AEBIOMu. Hrubá spotřeba obnovitelných zdrojů dosáhla 109,5 milionu tun ropného ekvivalentu (Mtoe) v roce 2004. Z toho 66% (72,4 Mtoe) pochází z biomasy. Z pohledu celkové spotřeby energie v roce 2004 (1 747,2 Mtoe) tvoří biomasa 4,13 %. Tato čísla podtrhují důležitou roli biomasy v sektoru obnovitelných zdrojů energie.

Kvantifikace zdrojů a využití biomasy

Vzhledem k historickému vývoji využití biomasy, konkurenceschopnosti a vysoké efektivitě bylo 72,4 Mtoe využito k různým účelům: 66,8 % k produkci tepla, 30,5 % k produkci elektrické energie a 2,7 % k produkci biopaliv v dopravě.

Podobně se dají diferencovat rozdílné zdroje biomasy: 61,5 Mtoe z lesnictví, 3,5 Mtoe ze zemědělství a 7,3 Mtoe z odpadní biomasy.

Biomasa v EU

Využití biomasy v členských státech EU-27 se výrazně liší především v závislosti na výskytu biomasy, hustotě obyvatelstva, stupně rozvoje energetiky a efektivitě podpory. Lotyšsko následováno skandinávskými zeměmi má nejvyšší podíl využití biomasy, 29,78 % (= 4,4 Mtoe) z celkové spotřeby země. Francie vyprodukovala 11,92 Mtoe energie z biomasy, což je 16,5 % z celkové produkce energie z biomasy v EU, ale pouze 4,4 % z celkové spotřeby energie Francie.

Evropský Akční plán pro biomasu z roku 2005 definoval pro rok 2010 cíl 75 Mtoe tepla z biomasy, 55 Mtoe elektřiny a 19 Mtoe kapalných biopaliv v dopravě. Celkem by tedy v roce 2010 mělo být vyrobeno 149 Mtoe z biomasy. To bude vyžadovat 1,5 násobný nárůst celkového využití biomasy, zdvojnásobení produkce elektrické energie a zvýšení využití biomasy v dopravě devítinásobně. Produkce biopaliv pro dopravu se za poslední 2 roky téměř ztrojnásobila, ale stanovený cíl je pořád značně vzdálený.

Potenciál využití biomasy

Využití biomasy je limitováno především dostupností půdy. Platí obecné pravidlo, že pro zajištění potravinových potřeb je požadováno 0,16 ha na osobu v EU. Celková rozloha orné půdy v Evropě je 108,75 mil. ha, což má poskytnout potraviny pro 489,4 mil obyvatel. Z toho vyplývá, že zůstává 30 mil. ha k dispozici např. pro pěstování energetických plodin. Tylo plochy se využívají k produkci potravin na export nebo se jedná o půdu uváděnou do klidu. Podle studie Evropské agentury životního prostředí bude potenciál biomasy v roce 2020 v EU 236 Mtoe. Toto číslo znamená značný potenciál rozvoje. Kromě zvýšení dostupnosti jednotlivých vnitřních zdrojů biomasy především z lesnictví a z využití odpadů se očekává také import. AEBIOM odhaduje, že celkově bude v roce 2020 importováno 25 Mtoe.

Jaké jsou nejperspektivnější způsoby využití biomasy?

Využití energie biomasy je velmi různorodé. Do budoucna by se však biomasa měla využívat těmi nejefektivnějšími způsoby. Nejvyšší účinnosti lze dosáhnout při výrobě tepla, tedy více než 90 %. Z důvodů chybějící evropské podpory a bohužel také z důvodů chybějící podpory využití tepla v členských státech se tento sektor rozvíjí nejpomaleji. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kvet) má účinnost od 50 % do 90 % v závislosti na použité technologii. Tyto technologie jsou kvalitní a slibně se rozvíjejí.

Produkce kapalných biopaliv první generace (především bioethanol a methylester rostlinných olejů) má účinnost 55 – 60 % za dodržení optimálních podmínek. Je to do značné míry ovlivněno hektarovým výnosem plodin a způsobem pěstování.

Nejnižší účinnosti představuje výroba elektrické energie bez využití tepla (25 – 40 %). Obdobně nízkou účinnost vykazují také kapalná biopaliva druhé generace, ale technologie výroby se zatím vyvíjejí a lze očekávat výrazné zlepšení.

Zdroj: Bioenergy international, přeložil: Jan Habart

Článek byl převzat z časopisu BIOM.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Pojídači ropy
Víme, co se pod pojmem biopaliva ve skutečnosti skrývá? Mají biopaliva negativní vliv na rostoucí ceny potravin?
Nad zprávou Nezávislé energetické komise
Biomasa: pro pohonné hmoty nebo k vytápění
Prohlášení účastníků Krajského fóra na podporu Akčního plánu EU Biomasa
Využívání biomasy v podmínkách ČR

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 14.4.2008
Poslední změna: 28.9.2008
Počet shlédnutí: 17017

Citace tohoto článku:
AEBIOM, AEBIOM: Statistika využití biomasy v Evropě. Biom.cz [online]. 2008-04-14 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/statistika-vyuziti-biomasy-v-evrope>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
08 May 2008 12:47 P. Gabriel
- Různý přístup
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto