Odborné články

Aktuální možnosti dotací a státních podpor z hlediska vytápění biomasou

Zájemci o vytápění biomasou jistě ocení program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných a bytových domech s názvem Zelená úsporám.

Tento program je zaměřen na podporu instalací zdrojů vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích a i pro novostavby. Program Zelená úsporám podporuje kvalitní zateplování rodinných a bytových domů, náhradu neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a vysoce účinná tepelná čerpadla, instalaci těchto zdrojů do nízkoenergetických staveb a také výstavbu objektů v pasivním energetickém standardu.

Pokud se rozhodneme využít dotaci z programu Zelená úsporám např. na pořízení nízkoemisního zdroje na biomasu, je nutné zjistit, zda daný spalovací zdroj splňuje relativně přísné dotační podmínky. Tyto informace nám poskytne výrobce, resp. prodejce zařízení a pro lepší přehled jsou také připraveny pravidelně aktualizované seznamy výrobků, technologií a dodavatelů splňujících dotační požadavky. Tyto seznamy jsou uveřejněny na internetových stránkách administrátora programu, odkaz: www.zelenausporam.cz.

Důvodem pro spotřebitele jistě není pouze finanční aspekt. Předmětem podpory jsou pouze spalovací zdroje, které při svém provozu vykazují vysokou energetickou účinnost při současně velmi malých emisích zdraví škodlivých látek, zejména prachu a dalších škodlivin jako je oxid uhelnatý či organické uhlovodíky. Vysoká účinnost kotlů tak kromě svých pozitivních dopadů na naše životní prostředí přináší vyšší komfort obsluhy a také snížení nákladů na vytápění díky nižší spotřebě paliva. Pořízení takového kotle není jistě levnou záležitostí, proto při svém rozhodování jistě přivítáte přehled programem podporovaných opatření zaměřených na tuto oblast.

Tabulka 1: Přehled podporovaných opatření pro rodinné domy

Podporovaná opatření pro rodinné domy Max. výše dotace
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva do novostaveb 95 tis. Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla) C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu 80 tis. Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže 50 tis. Kč
C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění 10 tis. Kč
C.1 / C.2 - Dotace na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatření 5 tis. Kč

Tímto přehledem podpora nekončí. Jako bonus lze obdržet navíc 20 tis. Kč, pokud:

 • současně s výměnou zdroje provedete celkové nebo dílčí zateplení domu
 • nainstalujete zdroj do novostavby současně se solárně-termickými kolektory

Tabulka 2: Přehled podporovaných opatření pro bytové domy

Podporovaná opatření pro bytové domy Max. výše dotace
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu do novostaveb 25 tis. Kč/BJ
C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné potřeby tepla na vytápění 15 tis. Kč/BJ
C.1 / C.2 - Podpora na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatření 15 tis. Kč/BJ

Pozn.: BJ = bytová jednotka

I zde přichází program s dotačním bonusem, tentokrát ve výši 50 tis. Kč, pokud:

 • současně s výměnou zdroje provedete celkové nebo dílčí zateplení domu
 • nainstalujete zdroj do novostavby současně se solárně-termickým kolektorem

V případě, že plánovaná opatření spadají do některé z těchto kategorií, doporučujeme kontaktovat projektanta vytápění nebo odborného energetického poradce, případně energetického auditora. Lze se obrátit i na oficiální poradenská střediska Státního fodnu životního prostředí a poradny pro program Zelená úsporám, kde získáte bezplatné poradenství a kde lze získat i navazující služby, jako jsou:

 • zpracování odborného posudku pro účely získání dotace
 • výpočet optimální varianty úspor splňující dotační kritéria (energetický audit domu)
 • zajištění zpracování stavební projektové dokumentace
 • posouzení využití obnovitelných zdrojů, zejména solárního ohřevu vody
 • zpracování žádosti o dotaci
 • vyřízení úvěru
 • zajištění technického dozoru
 • zhodnocení ekonomické návratnosti, apod.

Národní dotační program Zelená úsporám bude ukončen na konci roku 2012 nebo při vyčerpání alokovaných finančních prostředků.

Tento program se nevztahuje na podnikatelské subjekty, které však mají možnost čerpat dotace z programu Eko-Energie. Tento program v gesci MPO spravuje agentura Czechinvest v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Cílem programu je stimulovat aktivity podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

Podporovaná opatření v rámci programu Eko-Energie:

 • a) zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie)
 • b) využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů

Žadateli o podporu mohou být podnikatelské subjekty:

 • malé a střední firmy – pro podporované aktivity a), b)
 • velké firmy – pro podporovanou aktivitu a)

Minimální výše přijímaných žádostí o podporu je 0,5 mil. Kč a maximální výše je 250 mil. Kč. Dotace se vztahuje pouze na způsobilé výdaje projektu a dle typu projektu se pohybuje v rozmezí 30 až 60 % těchto výdajů. Více informací naleznete na stránkách administrátora programu: www.czechinvest.cz.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Popis několika instalací vytápění biomasou pro rodinné domy
Biomasa jako zdroj energie
Biomasa ako palivo
Biomasa je nezbytná součást lidského života
Biomasa pro vytápění budov

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 14.6.2010
Poslední změna: 16.6.2010
Počet shlédnutí: 4979

Citace tohoto článku:
HOLÝ, Tomáš: Aktuální možnosti dotací a státních podpor z hlediska vytápění biomasou. Biom.cz [online]. 2010-06-14 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/aktualni-moznosti-dotaci-a-statnich-podpor-z-hlediska-vytapeni-biomasou>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto