Odborné články

Zahraniční spolupráce s AEBIOM

U nás stále ještě nemáme zajištěnou dostatečnou informovanost o praktických výhodách "fytoenergetiky" u široké veřejnosti. Proto se snažíme v maximální míře získávat též co nejvíce užitečných informací ze zahraničí. Zajišťujeme je především prostřednictvím mezinárodní sekce, kterou jsme napojeni přímo na evropskou asociaci AEBIOM, ve které je v současné době sdruženo již 24 států (včetně ČR). Průběžně zde získáváme informace o rozvoji fytoenergetiky v jednotlivých státech. Největší podíl energie z biomasy využívají např. skandinávské státy, kde mají vysoké % z primárních zdrojů energie: Švédsko cca 18,5%, Finsko cca 20%. U nás využíváme energii z biomasy zatím jen kolem 1 %. Máme tedy co dohánět. Snažíme se proto zajistit systematickou spolupráci se státy, kde mají již dlouholeté dobré zkušenosti s tímto perspektivním oborem. Výsledkem této soustavné práce bylo např. získání nového projektu, který v současné době již probíhá. Projekt byl iniciován z naší strany a to již v září r.1999. Trvalo téměř 2 roky, než se podařilo projekt schválit a začít jej realizovat. Projekt je zařazen v programu ALTENER, s názvem:

"Zajištění projektů mezi Evropskou unií a Českou republikou společnou propagací"

Partnery v tomto projektu jsou představitelé asociací BIOM z těchto zemí: Česká republika, Rakousko, Irsko, Řecko, Finsko, Holandsko, Polsko a koordinátorem projektu je Evropská asociace AEBIOM se sídlem v Bruselu.

Cílem projektu je vytvořit v ČR, na základě cílené propagační kampaně, podmínky pro vzájemné konkrétní investiční i obchodní projekty, týkající se rozvoje fytoenergetiky. Vzhledem k reálné hrozbě negativních dopadů zesilujícího se skleníkového efektu je nezbytné co nejvíce omezit využívání fosilních paliv, a tím omezit vypouštění CO2 do ovzduší. Představitelé EU si tuto reálnou hrozbu velmi dobře uvědomují a proto mají snahu řešit problém v rámci celé Evropy. Proto vznikla také myšlenka tzv. obchodování s emisemi CO2. V praxi by to znamenalo, že stát, který produkuje méně CO2 než je jeho limit daný protokolem z Kyóto, může určitý podíl prodat do státu, kde nejsou schopni svůj podíl efektivně a v daném čase zredukovat. V ČR se náš podíl CO2 momentálně snížil, takže je pod stanoveným limitem (i když bohužel ne zavedením efektivnějších technologií, ale především drastickou redukcí průmyslové výroby). Můžeme tedy určitou kvótu CO2 odprodávat do zemí, které jsou nad stanoveným limitem. Za částku odkoupenou za CO2 by měl kupující stát přispět stejnou částkou na investice do využívání energetické biomasy. V současné době se dopracovávají kriteria tohoto "obchodování" tak, aby se mohlo začít v nejbližší době realizovat.

Řešení projektu bude trvat 18 měsíců, rozdělených na 4 období. Prvá fáze již proběhla. Spočívala ve shromáždění nejdůležitějších informací od všech partnerů, které se týkají využívání biomasy pro energii. Pozornost je soustředěna především na zajímavé technologie, které by byly pro využití v ČR výhodné. Pro zahraniční partnery podáváme naopak informace o tom, co u nás již máme a na jaké úrovni, včetně zařízení a technologií, které by mohly být vítány v EU.

Tyto informace jsou zpracovány do 3 forem propagace:

  • videokazeta (28 min.),
  • propagační leták a
  • speciální webové stránky (www.czbiom.web3.cz).

Vedle odborných informací jsou (zejména) na webových stránkách uvedeny též kontaktní adresy na příslušná pracoviště a instituce, kde lze navázat konkrétní obchodní i další kontakty s vytypovanými partnery. Všechny 3 formy propagace jsou vydány jednak v češtiny a současně i v angličtině. Video a letáky v anglické verzi byly již odeslány všem zahraničním partnerům zúčastněným na projektu, aby je uplatnili pro informaci tamějším potencionálním zájemcům o poskytnutí investičních prostředků k budování fytoenergetických zařízení v ČR (na bázi odprodeje kvót CO2). Informační materiály v češtině jsou v současné době distribuovány, aby rovněž u nás byli zájemci o možnosti této spolupráce náležitě informováni. Po této informační kampani bude následovat osobní setkání všech potencionálních zájemců o zapojení do akce: prodej kvót CO2 a to na tzv. Byznys tripu, který se uskuteční dne 8.2.2002. v Praze.

Zde se mohou naši zájemci osobně setkat se zahraničními partnery za účelem iniciování výstavby nových investičních projektů. Přednost na účasti na tomto setkání budou mít především zájemci z komunální sféry a ti, kteří mají již připraven záměr na vybudování např. biokotelny, a to alespoň na úrovni studie. Zájemci o účast se mohou přihlásit prostřednictvím CZ BIOM s tím, že dostanou k dispozici uvedenou videokazetu v češtině za 1000 Kč, jakožto vložné na tuto náročnou, ale velmi významnou akci. V programu je ještě jedno setkání - Byznys trip II, které bude pravděpodobně v květnu, kde by se mělo jednání mezi partnery upřesňovat a dále hledat nové kontakty.

Zahájení tohoto setkání bude v Praze, v hotelu Zlatá Praha, Na Zavadilce 8, Praha 6 - Hanspaulka, v 8:30 hod.

Zde bude pouze krátké jednání a přednesení zásadních informací, jak "obchodovat" s CO2. Osobní účast přislíbil ministr ŽP, pan Miloš Kužvart. V 9:30 odjedeme společně autobusem na exkurzi do nové biokotelny (u nás zatím největší - 9 MW) v Bystřici nad Pernštejnem a do Třebíče. Zde navštívíme biokotelnu v podniku Nuclea a Třebíčskou teplárnu, kde je rovněž kotel na biomasu. Podrobný program bude oznámen všem přihlášeným zájemcům dodatečně. Během této exkurze bude probíhat neformální, přímé jednání s potencionálními partnery, též během společné jízdy v autobuse, případně i při společné večeři v Praze, po návratu z exkurze (od 20:30 hod.).

K účasti na tomto setkání se mohou přihlásit zájemci z celé ČR, avšak účast je z technických důvodů omezena. Doporučuji proto všem zájemcům o účast, aby se přihlásili co nejdříve.

Kontaktní adresa na zajištění účasti je:

CZ BIOM, Drnovká 507, Praha 6 - Ruzyně,
Tel. 02-330 22 354, nebo 02-205 117 53,
nebo e-mailem: czbiom@vurv.cz, nebo vpetrikova@volny.cz.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Poziční zpráva AEBIOMu k akčnímu plánu pro tekutá biopaliva
Evropské trendy v bioenergetice
Ekonomické podmínky využívání energetické biomasy
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu
Slovo předsedy
Volby 2002 - dobré vyhlídky pro fytoenergetiku a kompostárenství?
Výzva k projektu ALTENER - společné projekty
Zápis ze setkání AEBIOM 8.-9. října 2004
Z historie a činnosti mezinárodní sekce
Úvodník pro tištěný BIOM
Poziční zpráva AEBIOMu: Flexibilní systém pro poplatky/daně za produkci oxidu uhličitého
Společné projekty EU a ČR na energii z biomasy
Výtah ze zápisu ze schůze AEBIOMu 18. února 2002

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 23.1.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 11810

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Zahraniční spolupráce s AEBIOM. Biom.cz [online]. 2002-01-23 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/zahranicni-spoluprace-s-aebiom>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto