Odborné články

Společné projekty EU a ČR na energii z biomasy

Změna klimatu následkem skleníkového efektu je jednou z hlavních výzev, kterými by se mělo světové společenství zabývat.

Klíčová součást předcházení změně klimatu je podpora udržitelného využívání energie a zvyšování produkce obnovitelných energií.

Kjótský protokol nastavuje kvantitativní cíle pro snižování emisí skleníkových plynů. Avšak na národních úrovních je možné volit mechanismy vyhovující dané společnosti. Díky programu společných projektů může členská země EU financovat projekty energetického využívání biomasy v ČR a oplátkou získat odpovídající snížení emisí.

Současné emisní trendy ukazují, že mnoho zemí EU musí dosáhnout značného snížení emisí CO2, zatímco České republika má již uspořeno dostatek, takže může prodávat emisní kvóty zemím méně úspěšným. Tento "přebytek" může být obchodován prostřednictvím společných projektů a později také v rámci mezinárodního obchodu s emisemi.

Příklad projektu: Kotel na dřevo v Hostětíně

V Hostětíně bylo teplo původně získáváno prostřednictvím domovních elektrických přímotopů a kotlů na hnědé uhlí. Dřevní odpady byly spalovány venku bez jakéhokoliv užitku. Proto byl v rámci společného projektu vybudována výtopna na biomasu s výkonem 732 kW společně se systémem centrálního vytápění (více).

Takovýto druh projektu může vést k ekonomickým přínosům díky úsporám elektřiny, hnědého uhlí a nákladům na odstraňování odpadů, jakožto i k menší zátěži životního prostředí díky snížením emisí CO2 a SOx. A není možné opomenout ani zvýšení zaměstnanosti v regionu.

Nově byl zahájen evropský projekt, jehož cílem je iniciovat nové bioenergetické projekty se spoluprací mezi EU a ČR. Tyto nové projekty mohou mít formu studií proveditelnosti, konzultací, zpracování demonstračních projektů a investic do výtopen na biomasu. Kdokoliv může kontaktovat partnery projektu, kteří jsou k dispozici pro asistenci na návrzích projektů.

Projekt rovněž podporuje konání tzv. byznys tripu, který se bude konat 3.-4. června, a při němž obchodní partneři z EU navštíví několik českých projektů. Následný seminář umožní setkání účastníků z EU a ČR.

Projekt pro mezinárodní spolupráci při využívání biomasy a pro zajištění nových investic je částečně financován Evropskou komisí prostřednictvím programu ALTENER (projekt 4.1030/C/00/024). Projekt je koordinován AEBIOMem. Za českou republiku jej organizačně zajišťuje CZ BIOM.

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Výzva k projektu ALTENER - společné projekty
Zahraniční účastníci Byznys tripu I
Možnosti financování společných projektů na základě obchodování se skleníkovými plyny
Zpráva o podpoře využití bioplynu ze Státního fondu životního prostředí
Společné projekty EU a ČR pro výstavbu zařízení k využívání biomasy pro energii
Z historie a činnosti mezinárodní sekce
Zahraniční spolupráce s AEBIOM

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 17.4.2002
Poslední změna: 16.4.2002
Počet shlédnutí: 7337

Citace tohoto článku:
JOSSART, Jean-Marc, SLEJŠKA, Antonín: Společné projekty EU a ČR na energii z biomasy. Biom.cz [online]. 2002-04-17 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/spolecne-projekty-eu-a-cr-na-energii-z-biomasy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto