Odborné články

Spalování slámy má v českém teplárenství potenciál

S Petrem Polívkou, zástupcem společnosti Energetické centrum Kutná Hora (ECKH), jsme vedli rozhovor o možnostech využívání biomasy ve výrobě tepla. ECKH provozuje v Kutné Hoře energetický zdroj spalující rostlinnou biomasu. Zajímali nás zejména důvody sázky firmy a města na energetické využití biomasy, výhody podobného rozhodnutí a možná úskalí.

Obr. 1: Spalování slámy má v českém teplárenství potenciál - rozhovor s Petrem Polívkou o zkušenostech z Kutné Hory

CZ Biom: Mohl byste stručně představit Váš projekt na zásobování Kutné Hory teplem z biomasy?

ECKH: Společnost EC Kutná Hora s.r.o. (ECKH) od roku 2011 provozuje nově zbudovaný energetický zdroj využívající fytomasu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v parním kotli o jmenovitém výkonu 30 tp/h (23 MWt) a parní turbíně o maximálním výkonu 7,45 MWe s příslušenstvím a službami v průmyslovém areálu ČKD Kutná Hora, a.s.

V roce 2014 jsme dokončili horkovodní přivaděč spojující náš zdroj s městskou společností KH TEBIS s.r.o., jejímž 100% vlastníkem je město Kutná Hora, která zásobuje teplem více jak 3 000 domácností v Kutné Hoře. Dále jsme uvedli do provozu záložní horkovodní kotel o výkonu 10 MWt a v roce 2015 plánujeme uvést do provozu dva horkovodní kotle o výkonu 6 MWt a 2,5 MWt. Záložní zdroje pomohou lépe optimalizovat nasazování zdrojů, řešit letní minima, apod.

CZ Biom: Proč jste se v Kutné Hoře při výstavbě nového zdroje vytápění rozhodli právě pro biomasu? Jaké důvody v tomto rozhodnutí hrály hlavní roli?

ECKH: Palivem v ECKH je výhradně agrární biomasa lisovaná do standardizovaných balíků a to především odpadní sláma obilovin a olejnin a také cíleně pěstované energetické plodiny bylinného charakteru (obiloviny, traviny, pícniny) pocházející ze zemědělské prvovýroby. Jiné palivo než sláma není zapotřebí, nepoužíváme stabilizační palivo ani jiné během startů. Zásadní výhodou zvolené palivové základny (oproti dřevní štěpce) je především její násobně větší disponibilita, možnost dlouhodobých dodavatelských kontraktů díky plánování a ovlivňování produkce přímo u producentů v dané lokalitě a neexistující alternativní využití paliva mimo zemědělství. V případě štěpky je a bylo složité získat dlouhodobé smlouvy, v případě slámy je to snazší. Bez smlouvy o dodávkách paliva nemáte šanci získat projektové financování. Na druhou stranu má spalování slámy jistá technická specifika.

Obr. 2: Spalování slámy má v českém teplárenství potenciál - rozhovor s Petrem Polívkou o zkušenostech z Kutné Hory

CZ Biom: Jaká specifika máte na mysli?

ECKH: Sláma jako palivo přináší řadu problémů, které jsou ovšem technicky řešitelné. Problémy se objevily i během našeho uvádění do provozu. Jednalo se o problémy se spékáním paliva na roštu, problémy s technickým řešením filtrace spalin apod. Spolupracovali jsme s dodavatelem, který se výhradně zaměřuje na spalování slámy a má proto velké zkušenosti bez kterých bychom se neobešli.

CZ Biom: Doporučil byste biomasu i dalším obcím? Je reálné, aby měla biomasa v českém teplárenství větší podíl?

ECKH: Využitelnost slámy jako paliva byla prokázána nejen v Dánsku, ale i na našich dvou projektech v Jindřichově Hradci a v Kutné Hoře. Osobně spatřuji potenciál v náhradě dožívajících uhelných kotlů v teplárnách právě za kotle spalující slámu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Ekonomika provozu obecní výtopny na biomasu
Energetický potenciál a ekonomika odpadní zemědělské biomasy z obilovin a olejnin
Zkušenosti se spoluspalováním biomasy
Kotelna na biomasu po deseti letech
Biomasová výtopna Žlutice – efektivní propojení praxe s výzkumem

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 12.1.2015
Poslední změna: 11.1.2015
Počet shlédnutí: 13789

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Spalování slámy má v českém teplárenství potenciál. Biom.cz [online]. 2015-01-12 [cit. 2024-05-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioplyn/odborne-clanky/spalovani-slamy-ma-v-ceskem-teplarenstvi-potencial>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto