Odborné články

Prohlášení sdružení CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

České sdružení pro biomasu podporuje přijetí zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

CZ Biom – České sdružení pro biomasu podporuje schválení nového zákona, jehož účelem je systémová podpora rozvoje využívání obnovitelných zdrojů v ČR. Zákon je za daných okolností nejlepším možným řešením implementace Směrnice 2001/77/EC. Jeho případné vrácení Senátem Poslanecké sněmovně by s největší pravděpodobností zásadně ohrozilo další vývoj v oblasti „obnovitelné“ energetiky, v níž se skrývá velký ekonomický a sociální potenciál a významný přínos pro zlepšení životního prostředí a ochrany klimatického systému Země. Následně by též bylo zásadním způsobem ohroženo splnění příslušných mezinárodních závazků i závazků plynoucích například ze Státní energetické koncepce.

Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) vedený v současnosti jako senátní tisk č.40 je jedním z prvních skutečně systémových kroků v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie.

Přípravu tohoto zákona provázelo mnoho diskusí a polemik a jeho více než roční zdržení v Parlamentu ČR bohužel současně přineslo i zpoždění v realizaci mnoha podnikatelských záměrů a zkrácení prostoru pro plnění žádoucích cílů a závazků ve výrobě obnovitelné energie.

V rámci daných možností se podařilo připravit funkční zákon, který významně podpoří základ udržitelného podnikání a zásobování energií v České republice. Z návrhu zákona sice byla vyňata část týkající se podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů, je zde ovšem šance, že se v rámci společného postupu v rámci Evropy podaří tuto část trhu s obnovitelnou energií ošetřit v blízké budoucnosti.

V případě přijetí zákona v navržené podobě je vysoce pravděpodobné nastartování relativně rovnoměrně rozloženého podnikání napříč různými technologiemi a zdroji různých velikostí. Do značné míry sice tato rovnoměrnost závisí na postupu regulátora (Energetického regulačního úřadu), nicméně je velmi pravděpodobné, že výkupní ceny, resp. ceny zelených bonusů budou nastaveny efektivně tak, jak to odpovídá podmínkám v daném odvětví. CZ Biom bude i nadále s ohledem na své odborné zázemí a zkušenosti v oblasti fytoenergetiky nápomocen při hledání cenové rovnováhy v oblasti elektřiny vyráběné z různých forem biomasy.

Garantované patnáctileté období je z dnešního pohledu dostatečné pro nastartování odvětví a je vysoce pravděpodobné, že po tomto období již budou ceny elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů zcela srovnatelné s cenami „klasické energie“. Z tohoto pohledu má takto nastavená podpora silný logický rámec, třebaže vyžaduje celou řadu dalších podpůrných kroků. Mezi ně patří vyšší osvěta, výchova a vzdělávání v této oblasti, podpora vědy, výzkumu a vývoje nových technologií, podpůrné mechanismy v oblasti zemědělství, zejména v oblasti pěstování a logistiky energetických plodin atd.

CZ Biom se tudíž rozhodně neztotožňuje s názorem, že český zákon „prokazatelně porušuje evropské právo“, jak se tvrdí v tiskovém prohlášení občanského sdružení Nová energie Praha ze dne 14.3.2005.

Za CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D., předseda

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zákon o podpoře elektřiny z OZE prošel Senátem
Komentář k přijetí zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
Poradce Tonyho Blaira v Senátu ČR podpořil přijetí kvalitního zákona na podporu obnovitelných zdrojů energie
Manifest AEBIOM pro další akce při zavádění bioenergie v Evropské unii a jejích členských státech
Jaká je budoucnost CZ Biomu? Světlá.
Otevřený dopis Prezidentu ČR k návrhu zákona o DPH
Cíle výroby elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů do roku 2010
Podpora zelené elektřiny v ČR - environmentální daně, garantované ceny nebo kvóty?
Nepotřebujeme větší množství povolenek CO2
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí a k dalším ustanovením návrhu zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů
Využívání obnovitelných surovin v České republice

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 22.3.2005
Poslední změna: 21.3.2005
Počet shlédnutí: 6556

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Prohlášení sdružení CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Biom.cz [online]. 2005-03-22 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/prohlaseni-sdruzeni-cz-biom-k-navrhu-zakona-o-podpore-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto