Odborné články

Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí

Posláním občanského sdružení CZ Biom je především podpora a propagace efektivního využívání biomasy. V dlouhodobém výhledu je naším cílem, v souladu s principy udržitelného rozvoje, podpora a rozvoj komplexního využití biomasy, resp. fytomasy pro výrobu obnovitelných průmyslových a chemických surovin, stavebního materiálu a v neposlední řadě samozřejmě energie. Toto nové odvětví, založené např. na biorafinériích, v nichž bude vyráběn celý komplex produktů, vč. energie nebo energetických nosičů (např. bioethanolu či vodíku), je dle našeho názoru budoucností českého průmyslu.

V současné době je však pozornost soustředěna na poměrně úzkou problematiku, která se týká aktuální dostupnosti biomasy a zejména souvislostí spojených se společným spalováním biomasy a uhlí. Tento pohled není, dle našeho názoru, příliš koncepční, přesto jej lze využít pro zvýšení povědomí a propagaci rozvoje fytoenergetiky. Současné problémy v oblasti rozvoje fytoenergetiky lze stručně shrnout v několika bodech:

 • přestože technický potenciál biomasy pro kombinaci potravinářského, energetického i průmyslového využití je vysoký, stávající nedostatečně rozvinutý trh s biomasou je založen zejména na dřevních odpadech (štěpka, piliny);
 • tento potenciál „sekundární“ biomasy je z větší části vyčerpán, potenciál další biomasy (zejména pěstované biomasy, nebo např. lesních zbytků) je na vyšší cenové hladině a pro jeho využití nejsou dnes ještě vytvořeny dostatečné podmínky, vč. malého povědomí a nedůvěry v toto odvětví;
 • na málo rozvinutém trhu způsobí každé mimořádné zvýšení poptávky problém, tak, jako se to stalo s vyhlášením výkupní ceny pro výrobu elektřiny prostřednictvím společného spalování biomasy a uhlí (dále jen spoluspalování). Stávající zařízení mohou prakticky okamžitě začít spalovat velká množství biomasy s minimálními investičními náklady, zatímco vznik nových lokálních zařízení pro výrobu energie z biomasy je nejen investičně nákladný, ale musí čelit mnoha překážkám a doba od záměru, přes tvorbu projektu, až k jeho realizaci může trvat i několik let;
 • potenciál pěstované biomasy je významně omezen i dalšími překážkami - administrativními bariérami, z velké části například neopodstatněně založenými na argumentaci zájmy ochrany přírody;
 • bez vytvoření trhu s pěstovanou energetickou biomasou nelze naplnit cíle stanovené v přístupové smlouvě k EU, nelze bez něho ani uspokojit dlouhodobou poptávku po decentrálním zásobování, které by např. alespoň částečně mohlo kompenzovat důsledky neúspěšného projektu „plošné plynofikace“ malých obcí.

Oficiální stanovisko a doporučení CZ Biom ve věci spoluspalování je s ohledem na nutnost řešení výše uvedených problémů následující:

 1. omezit podíl spoluspalované biomasy 5% (hmotnostního podílu biomasy v celkovém objemu spalované směsi paliva); tj. ve všech stávajících i nových zařízeních, která budou využívat biomasu pouze jako přídavné palivo, 5% limit je navržen jako technologicko-ekonomické optimum;
 2. diverzifikovat výkupní cenu elektrické energie vzniklé prostřednictvím spoluspalování podle druhu biomasy, pročež se navrhují dvě kategorie, cíleně pěstovaná biomasa a ostatní biomasa:
  • dle v současnosti dostupných ekonomických podkladů by cena za 1 kWh elektřiny vyrobené z ostatní biomasy při spoluspalování zřejmě neměla překročit 1,80 Kč, cena za 1 kWh elektřiny vyrobené z pěstované biomasy by mohla být na stávající úrovni, tj. cca 2,00 Kč/kWh; toto navíc lze uplatnit pouze pro zařízení provozovaná v teplárenském režimu;
  • pro nová zařízení, nebo nově rekonstruovaná zařízení, resp. zařízení, která budou biomasu pro výrobu elektřiny využívat ze 100%, by cena za 1 kWh elektřiny vyrobené z ostatní biomasy mohla být na stávající úrovni, tj. cca 2,50 Kč, cena za 1 kWh elektřiny vyrobené z pěstované biomasy by měla být na úrovni cca 3,00 Kč;
  • z dlouhodobého pohledu je nutno podporovat zařízení s co nejvyšší účinností využití primárního zdroje, tj. toto zařízení lze navíc uplatnit pouze pro zařízení provozovaná v teplárenském režimu; CZ Biom si je však vědom obrovských překážek stojících v cestě této koncepci;
 3. reálně zahájit proces odbourávání administrativních a technických překážek, mnohdy uměle stavěných do cesty rozvoji fytoenergetiky, pročež se ke spolupráci vyzývají zejména příslušné resorty životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu a také další orgány státní správy a samospráv, které mohou tuto oblast pozitivně ovlivnit.

Uvedené stanovisko bylo zpracováno s vědomím nutnosti co nejméně zasahovat do práv ekonomických subjektů a zároveň co nejvíce podpořit účel nového zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů, který by měl vést k dlouhodobému snižování zátěže životního prostředí a zvyšování bezpečnosti zásobování energií. Uvedené návrhy cen vycházejí z předběžných propočtů, ze zahraničních zkušeností a jsou orientační.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Poslední úvodník stávajícího předsedy
Stanovisko CZ Biom k programu podpory kapalných biopaliv
Využívání biomasy v podmínkách ČR
Biomasa - perspektivní zdroj energie
Stanovisko CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Usnesení z valné hromady CZ Biomu
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí a k dalším ustanovením návrhu zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů
Slovo předsedy
Stanovisko CZ Biom k návrhu EAFRD
Otevřený dopis Prezidentu ČR k návrhu zákona o DPH
Usnesení z Valné hromady CZ Biom konané 27. května 2003 ve Vlašimi
Výroční zpráva CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu za rok 2002

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 8.3.2004
Poslední změna: 6.3.2004
Počet shlédnutí: 11790

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí. Biom.cz [online]. 2004-03-08 [cit. 2024-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/stanovisko-cz-biom-ke-spolecnemu-spalovani-biomasy-a-uhli>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
16 Mar 2004 15:59 Neela Winkelmannov
- druhy biomasy
19 May 2004 20:49 jikra
- reakce
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto