Odborné články

Podpora obnovitelných zdrojů v novém programovém období Evropské unie 2014 – 2020

Česká republika se v současné době intenzivně připravuje na čerpání evropských prostředků v dalším programovém období od 2014 do roku 2020. Hlavní aktivitou je příprava strategických materiálů, tzv. operačních programů, které jsou analýzou současného stavu jednotlivých odvětví, ale zejména výčtem opatření, jež budou z evropských prostředků podporována.

V současné době probíhá finalizace znění jednotlivých operačních programů a jejich schvalování vládou ČR. Následně budou odeslány Evropské komisi ke konečnému schválení. Teprve poté bude možné přistoupit k vyhlašování výzev, výběru projektů a čerpání finančních prostředků. Předpoklad je, že u „bezproblémových“ operačních programů budou první výzvy začátkem roku 2015. Většina operačních programů předpokládá spuštění výzev až ve druhé polovině roku 2015. První výzvy jsou však z pohledu alokací finančních prostředků velmi štědré a šance na výběr projektů je zde v celém programovém období největší. Není tudíž od věci důkladná příprava projektů již v této fázi programů. Jak si stojí podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE) v rámci nejdůležitějších operačních programů?

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Program navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Problematika OZE je součástí Prioritní osy 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. Projekty v rámci OPPIK jsou určeny především pro malé a střední podniky. V oblasti energetiky se připouští za žadatele i podniky velké. Územně je podpora určena pro celé území ČR s výjimkou území hl. m. Prahy.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Program navazuje na stejnojmenný operační program v předchozím programovém období. Problematika OZE je součástí následujících prioritních os programu: Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Prioritní osa 5 - Energetické úspory. Konkretizace cílů v rámci těchto prioritních os jsou následující:

  1. Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
  2. Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
  3. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Projekty v rámci OPŽP jsou určeny pro poměrně širokou škálu příjemců – od vlastníků domů (prioritní osa 1), přes majitele veřejných budov (kraje, města, obce) až po podnikatelské subjekty (prioritní osa 2). Územně je podpora určena pro celé území ČR včetně území hl. m. Prahy.

Program rozvoje venkova (PRV)

Program opět navazuje na stejnojmenný program z předchozího programového období. Vedle toho, že program je vzhledem ke své cílové skupině (převážně zemědělci a lesníci) zaměřen na různé formy podpory pěstování biomasy (např. zakládání lesů), je problematika OZE v zemědělství součástí těchto prioritních os programu: Prioritní osa 2 - Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, Prioritní osa 5 - Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu. Konkretizace cílů v rámci těchto prioritních os jsou následující:

  1. Podpora investic v zemědělských podnicích
  2. Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

PRV 2014 – 2020 oproti předchozímu programovému období neobsahuje investice na rozvoj venkova, kdy byly poměrně časté dotace do obecních výtopen. Rovněž opatření na výstavbu zemědělských bioplynových stanic je sice součástí programového dokumentu, nicméně jeho finanční alokace je oproti období 2007 – 2013 pouze symbolická. Projekty v rámci PRV jsou určeny především pro zemědělské podnikatele. Územně je podpora určena pro celé území ČR s výjimkou území hl. m. Prahy.

Shrnutí

Podpora obnovitelných zdrojů energie, konkrétně energetického využití biomasy, je součástí několika operačních programů, přesto se nelze ubránit dojmu, že politická atmosféra v České republice vůči OZE se odráží i v uvedených programových dokumentech a možnost podpory projektů v oblasti OZE tak bude menší, než tomu bylo v předchozím programovém období 2007 – 2013.

Tabulka 1 Přehled Operačních programů, oblastí podpory a příkladů projektů

Název operačního programu

Název oblasti podpory

Příklady projektů
 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

1) Podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

Výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu.
- vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem
- výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.

2) Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích

Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, v budovách a výrobních závodech
Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku.

3) Podpora výzkumu a inovací a zavádění nízkouhlíkových technologií

Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií)
Zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě)
Zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu)
Zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách)
Zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin.

4) Podpora využívání vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny na základě poptávky po užitečném teple

Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení
Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla.

5) Zvyšování energetické účinnosti a zabezpečení dodávek prostřednictvím rozvoje inteligentních systémů pro distribuci, skladování a přenos energie prostřednictvím integrace distribuované výroby z obnovitelných zdrojů

Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven v souladu s konceptem chytrých sítí
 

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

1) Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Výměna kotle na pevná paliva (včetně biopaliv) za nový kotel na pevná paliva s minimálními emisemi znečišťujících látek

2) Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě
Obecní/komunitní kompostárny
Budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů (ZEVO)
Rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů
Výstavba bioplynových a biofermentačních stanic pro zpracování bioodpadů

3) Energetické úspory

Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 

Program rozvoje venkova (PRV)

1) Podpora investic v zemědělských podnicích

Investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku (např. kotelny na biomasu či peletárny)

2) Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny související s výrobnou tvarovaných biopaliv či bioplynovou stanicí
Nová výstavba bioplynové stanice
Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (výroba tvarovaných biopaliv a bioplynu)

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 26.1.2015
Poslední změna: 26.1.2015
Počet shlédnutí: 24617

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Podpora obnovitelných zdrojů v novém programovém období Evropské unie 2014 – 2020. Biom.cz [online]. 2015-01-26 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/podpora-obnovitelnych-zdroju-v-novem-programovem-obdobi-evropske-unie-2014-2020>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto