Odborné články

Pěstitelé biomasy potřebují podporu

CZ Biom inicioval v dubnu 2009 vytvoření společné výzvy, v níž se řada odborníků zemědělského a lesnického sektoru shoduje, že pěstování energetické biomasy může být řešením současné ekonomické krize, respektive důsledků, které nepříznivě působí na české zemědělství. Proto vydali společnou výzvu k zařazení podpory cíleně pěstovaných bylin a dřevin pro energetické využití do Programu rozvoje venkova.

Aktuálně je ohroženo zajišťování našich závazků na úseku uplatnění OZE i energetické bezpečnosti v regionech. Nedostatek biomasy spočívá v tom, že nejsou v současné době vytvořeny odpovídající podmínky pro její produkci. Zásadním opatřením je příslušná míra podpory pěstování bylin a dřevin pro energetické využití, neboť se jedná o program, který se v počátečních fázích bez podpory neobejde. Je to dáno mimo jiné špatnou ekonomickou situací zemědělců vlivem rozkolísaných cen komodit i vstupů a z toho pramenící nejistota začít energetické plodiny bez počátečního dotačního stimulu pěstovat.

Pěstování energetických plodin může přinést stabilní zisk, tzn. překonat současné ekonomické nesnáze zemědělských podniků, a dále pozitivně přispívá k ochraně klimatu a pomáhá naplnit důležité závazky České republiky vůči Evropské unii. Proto se pod výzvou podepsaní představitelé národních institucí a odborných subjektů důrazně přimlouvají o okamžité řešení aktuálního nevyhovujícího stavu zajištění dodávek energie z cíleně pěstované biomasy. Pro udržitelné využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR, jež v posledních letech zaznamenalo značný rozvoj a v němž biomasa hraje klíčovou úlohu, je důležitá systémová podpora celkového toku obnovitelných surovin již od pěstitelů, přes producenty obnovitelné energie, až po koncové uživatele. Tato cílená podpora již funguje relativně dobře v navazujících odvětvích výroby energie vyjma primárních producentů pěstované biomasy, které tvoří převážně zemědělci. V současné době nejsou pro podporu pěstitelů cíleně pěstované biomasy k dispozici žádné fungující dotační tituly, které by vhodně doplňovaly a uzavíraly logický cyklus systémové podpory tohoto druhu obnovitelných zdrojů energie.

Nejvhodnějším nástrojem k řešení tohoto problému je aktuálně otevřená dotační struktura Programu rozvoje venkova, kde je konkrétní možnost k vytvoření takových dodatečných opatření, která budou vzniklou situaci řešit. Jedná se o a) podporu pěstování speciálních bylin pro energetické využití a b) podporu založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití. Oba tyto tituly byly v nedávné minulosti aktivní, v současné době z nich však není možno kvůli administrativním bariérám dotace čerpat, nebo byly zrušeny (národní podpora pro pěstování speciálních energetických bylin byla ukončena v roce 2007). Odborníci podepsaní pod výzvou proto žádají, aby Ministerstvo zemědělství zařadilo v rámci stávajícího opatření v Ose I příslušné podpory pro cíleně pěstovanou biomasu v dřevité i bylinné formě. Stávající opatření na zakládání rychle rostoucích dřevin v ose I nebylo dosud z důvodu omezených finančních prostředků I spuštěno. Tyto finanční prostředky však byly pro opatření ke změnám klimatu a obnovitelným zdrojům energie v rámci nových hlavních priorit společenství značně navýšeny a lze je využít i na podporu cíleně pěstované biomasy pro energetické účely (pěstování energetických bylin a zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin) v rámci článku č.26 Modernizace zemědělských podniků, jehož novela umožňuje podpořit i energetické byliny. K danému tématu je zpracováno několik odborných studií a strategických dokumentů, které se shodují, že ČR má dostatek nevyužívané nebo nevhodně využívané zemědělské půdy, kterou je možno přímo využívat právě k produkci cíleně pěstované biomasy. Shodují se na tom např. výstupy z Analýzy obnovitelných zdrojů ČR sestavené tzv. Pačesovou komisí, Akční plán pro biomasu ČR schválený v lednu 2009 Vládou ČR nebo několik vědecko-výzkumných projektů řešících potenciál biomasy v ČR.

K této výzvě na podporu dotací pro pěstování energetických plodin a dřevin se připojila řada významných osobností působících v zemědělském a lesnickém sektoru a svým podpisem stvrzují naléhavost tohoto problému a vyzývají zástupce ministerstva zemědělství a řídícího orgánu Programu rozvoje venkova, aby důsledně zvážili a vyhodnotili možné kladné přínosy pro české zemědělství, energetiku, udržitelné hospodaření na zemědělské půdě a další rozvoj obnovitelných zdrojů energie v ČR.

Výzvu podepsali:

  • Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR
  • Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., proděkan fakulty Agrobiologie, potravinových a přírodních věd České zemědělské univerzity
  • Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc., poradce generálního ředitele s. p. Lesy ČR
  • Ing. Vladimír Vlk, ředitel odboru Udržitelné energetiky a dopravy Ministerstva životního prostředí
  • Ing. Jan Habart, předseda Českého sdružení pro biomasu CZ Biom
  • Ing. Sergej Usťak, CSc., vedoucí oddělení Ekotoxikologie Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i.
  • Ing. Jan Motlík, předseda Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
  • Ing. Edvard Sequens, člen vládní Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR
  • Ing. Jan Weger, Ph. D., vedoucí oddělení Fytoenergetiky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Kompletní text výzvy naleznete v příloze.

Příloha: Společná výzva odborníků zemědělského a lesnického sektoru k zařazení cíleně pěstovaných bylin a dřevin pro energetické využití do systémové podpory PRV

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Podpora obnovitelných zdrojů energie v agrárním sektoru

Zobrazit ostatní články v kategorii Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 4.5.2009
Poslední změna: 5.5.2009
Počet shlédnutí: 4882

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Pěstitelé biomasy potřebují podporu. Biom.cz [online]. 2009-05-04 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/pestitele-biomasy-potrebuji-podporu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto