Odborné články

O ekologickém fundamentalismu

V novoroční "Sedmičce", diskusním pořadu na televizi Nova, objasňovali svá odlišná stanoviska k důležitým mezinárodním i vnitrostátním problémům předseda vlády a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poté, co byli moderátorkou nasměrováni do problematiky příčin terorismu, se souhlasně vyjádřili k "podhoubí" z kterého teroristické činy vyrůstají, jako špička ledovce. V tomto podhoubí našli diskutující postoje lidí, kteří uplatňují vlastní morálku nad zákonem a jde zejména o náboženské fundamentalisty, antiglobalizátory a ekologické fundamentalisty. Jako příklad ekologického fundamentalismu poškozujícího republiku a její občany byl předsedou vlády uveden postoj lidí, kteří se snaží zabránit zahraničnímu investorovi ve vybudování průmyslového závodu na úrodné zemědělské půdě v okrese Most, a tím připravit nezaměstnané okresu o nové pracovní příležitosti.

Podle mého názoru, lidé, kteří se snaží chránit úrodnou zemědělskou půdu, postupují podle platné legislativy o ochraně zemědělského půdního fondu, podle které je pro nezemědělské účely nutno použít především nezemědělskou půdu. Podkrušnohorská pánevní oblast, kde má být nový průmyslový závod vybudován, je ze zemědělského hlediska marginální oblastí, ve které se často uvádí nevyužitá orná půda do klidu zatravněním nebo zalesňováním. K této nevyužívané zemědělské půdě je nutno připočítat rozsáhlé antropogenní půdy vzniklé rekultivacemi důlních výsypek, s jejichž využitím jsou rovněž problémy. Další možností je využít plochy získané zbouráním přežilých budov a zařízení. Nepochybuji o tom, že v okrese s vysokou nezaměstnaností je účelné vybudovat nový průmyslový závod, ale proč musí být vybudován na zbytku zemědělského území, když je zde celá řada vhodnějších pozemků.

Názor předsedy vlády, že přestěhováním orniční skrývky nedojde k poškození zemědělské půdy považuji na nutné vyvrátit. Zemědělská půda je základním přírodním bohatstvím naší země; je nenahraditelným zemědělským výrobním prostředkem a je i jednou z hlavních složek životního prostředí. Půdotvorní činitelé, kteří zemědělskou půdu vytvořili, působili tisíce let, ať již šlo o vlivy atmosférické, biologické nebo o antropogenní činnost. Úrodná půda je rovněž i výsledkem usilovné činnosti našich předků. Zemědělskou půdou rozumíme vždy celé souvrství v přirozené souvislosti. Navzájem rozdílné půdní vrstvy jsou mezi sebou spojeny průnikem vody, živin a plynů, přemísťováním živin a tvorbou nových látek. Orniční skrývka je likvidací půdy jako specifického organismu a stává se pouze rekultivačním substrátem.

S úrodnou zemědělskou půdou by se nemělo hazardovat ani v dnešní době, kdy je u nás nadbytek potravin. Případ z Mostecka není ojedinělý, na úrodné půdě bude budována i průmyslová zóna na Kolínsku. Jelikož dochází k postupnému vyčerpání neobnovitelných energetických a surovinových zdrojů, bude přebytečná zemědělská půda slouží budoucím generacím k pěstování energetických a technických rostlin. Proto tzv. ekologičtí fundamentalisté vystupující proti výstavbě průmyslových zón na úrodné zemědělské půdě slouží trvale udržitelnému rozvoji a naopak iniciátoři těchto rozporuplných řešení jsou motivováni osobními zájmy. Proto budiž chvála těm lidem, o kterých negativně mluvil předseda vlády. Tito lidé totiž vidí trochu dál, než za jedno volební období.

Jako současný předseda občanského sdružení CZ BIOM, které se profiluje v technologiích trvale udržitelného rozvoje, a to zejména v energetickém využití biomasy a bioodpadů, považuji za nezbytné veřejně vystoupit proti neúčelnému, zbytečnému a protizákonnému hazardování s úrodnou zemědělskou půdou. Zároveň se domnívám, že lidé zmiňovaní v diskusním pořadu by si zasloužili spíše pochvalu, že se snaží uplatnit zákon tam, kde státní správa selhává. Já osobně neznám žádného ekologického fundamentalistu, i když jsem ve spojení s celou řadou ekologických hnutí. Celá řada ekologických aktivistů úzce spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí, účastní se tvorby a připomínkování legislativy a jsou iniciátory celé řady různých ekologických kampaní. Rozhodně nejde o lidí, kteří by nadřazovali svou vlastní morálku nad zákony, jak to bylo v diskusním pořadu řečeno.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Obnovitelné zdroje energie z pohledu ekologie a regionálních energetických konceptů
Význam biomasy pro energii a průmysl
Příroda chrání trh - alespoň prozatím
Některé další možnosti podnikání v marginálních oblastech

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 3.1.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 9758

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: O ekologickém fundamentalismu. Biom.cz [online]. 2002-01-03 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/o-ekologickem-fundamentalismu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
04 Jan 2002 17:22 Frantiek Nejezchleb
- úrodná půda
08 Jan 2002 13:48 Vladimr Javora
- úrodná půda
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto