Odborné články

Bioenergetické centrum

Ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, v.v.i. bylo v roce 2015 zřízeno Bioenergetické centrum pro výzkum vlastností tuhých biopaliv. Centrum je organizačně začleněno do výzkumných laboratoří ústavu a bylo vybudováno v rámci projektu CZ.2.16/3.1.00/24502 ,,Zřízení bioenergetického centra“ operačního programu ,,OP Praha – Konkurenceschopnost“. Centrum je vybaveno přístrojovou technikou, která umožňuje měření energetických a mechanických vlastností biopaliv a emisních parametrů při jejich spalování. Podklady pro měření všech parametrů jsou technické normy, dle nichž jsou prováděny postupy měření.

Základními měřenými energetickými parametry tuhých biopaliv jsou obsah vody (dle ČSN EN 14774), obsah popela (dle ČSN EN 14775), obsah prchavé hořlaviny (dle ČSN EN 15148), spalné teplo (dle ČSN EN 14918) a obsah vodíku. Pro měření spalného tepla je k dispozici kalorimetr IKA C6000. Jedná se o přístroj s vysokou automatizací měření, umožňující měření třemi metodami (adiabatická, izoperibolická, dynamická). Pro měření elementární prvkové analýzy je v bioenergetickém centru instalován Elementární analyzátor LECO, typ CHN 628.

Tento přístroj umožňuje měření obsahu uhlíku, vodíku a dusíku. Znalost obsahu vodíku ve vzorku je nezbytná pro následný výpočet výhřevnosti, což je nejdůležitějším parametrem biopaliva. Pro přípravu vzorků je k dispozici Laboratorní mlýn Retsch SM 300. Mlýn je vybaven cyklonem pro snížení prašnosti při zpracování vzorků. Tento mlýn umožňuje jemné mletí surovin a jejich dokonalou homogenizaci.

Dále je součástí bioenergetického centra soubor přístrojů pro měření mechanických vlastností biopaliv. Pro zjišťování mechanické odolnosti pelet byl vyroben speciální přístroj umožňující měření v souladu s ČSN EN 15210-1. Pro měření hustoty částic byly vyvinuty dva přístroje odpovídající požadavkům ČSN EN 15150. Jedná se o měření hustoty lisovaných paliv, např. pelet nebo briket. Sypná hmotnost částic se zjišťuje měřením dle ČSN EN 15103. Pro tyto účely byly vyrobeny odměrné nádoby splňující tyto požadavky. 

Součástí centra jsou i zařízení pro měření spalovacích a emisních vlastností biopaliv. Jeho součástí je hořák s rotačním roštem, umožňující automatické spalování pelet s vysokým obsahem a s nízkou teplotou tavení popele. Pro měření obsahu prachových částic ve spalinách je určen měřič těchto částic, výrobek firmy Paul Gothe GmbH.

Všechny přístroje získané v rámci projektu jsou úspěšně využívány pro účely řešení výzkumných projektů již od října roku 2015 a zároveň jsou na nich prováděna měření pro podnikatele. Stejně tak se rozvíjí spolupráce s jinými výzkumnými pracovišti a s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, z níž řada studentů a doktorandů těchto možností využívá.

Měření uvedených parametrů biopaliv je nezbytné i pro jejich obchodování. Především provozovatelé tepláren a výtopen na biomasu potřebují znát vlastnosti a parametry nakupovaného paliva. Z toho je pak výhřevnost paliva zásadním parametrem. I pro tento účel, tedy pro měření energetických vlastností biopaliv dodávaných do velkých spalovacích zařízení, bylo bioenergetické centrum zřízeno.

 

Obr. 1: Kalorimetr IKA C 6000 (archiv VÚZT, v.v.i.)
Obr. 2: Elementární analyzátor LECO CHN 628 (archiv VÚZT, v.v.i.)

 

Obr. 3: Měřič prachových částic ve spalinách, typ Gothe (archiv VÚZT, v.v.i.)
Obr. 4: Přístroj pro měření mechanické odolnosti pelet (archiv VÚZT, v.v.i.)

 

Obr. 5: Přístroje pro měření hustoty lisovaných biopaliv (archiv VÚZT, v.v.i.)
Obr. 6: Spalovací zařízení s rotačním roštem (archiv VÚZT, v.v.i.)

 

Obr. 7: Kalibrované odměrné nádoby pro měření sypné hmotnosti částic (archiv VÚZT, v.v.i.)
Obr. 8: Laboratorní mlýn Retsch SM 300 (archiv VÚZT, v.v.i.)

 

Bioenergetické centrum bylo vybudováno v rámci projektu CZ.2.16/3.1.00/24502 "Zřízení bioenergetického centra“ Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v období 1.1.2015 – 30.9.2015. Tento program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


   

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Víceúčelové využívání krmného šťovíku
Skupina AEG uvedla do provozu peletárnu CoalSwitch
100% bioplynový pivovar vyvinutý firmou Carlsberg
Klimaticky příznivé dálkové vytápění s biocharem
Milníky německé Energetické revoluce - Energiewende
Audi NGV nahradí fosilní plyn biometanem z Dánska

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 13.1.2017
Poslední změna: 6.4.2018
Počet shlédnutí: 40646

Citace tohoto článku:
HUTLA, Petr: Bioenergetické centrum. Biom.cz [online]. 2017-01-13 [cit. 2024-07-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp-spalovani-biomasy/odborne-clanky/bioenergeticke-centrum>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto