Odborné články

Finanční podpora nakládání s odpady z prostředků SFŽP ČR a Strukturálních fondů

Státní fond životního prostředí ČR je specifickou finanční institucí zaměřenou na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí. Byl založen v roce 1991 a jeho příjmy jsou tvořeny z plateb za znečišťování a poškozování životního prostředí. Podpora ze SFŽP ČR je poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů, které jsou vymezeny Směrnicí Ministerstva životního prostředí. Formu a zaměření podpory stanoví Přílohy I a II k této Směrnici.

SFŽP ČR je implementační agenturou pro Fond soudržnosti (kohezní fond), který se zaměřuje na velké infrastrukturní projekty a skupiny projektů v oblasti životního prostředí a dopravy. Celkové náklady těchto projektů nesmí být menší než 10 miliónů EUR.

V rámci nástroje regionální a strukturální politiky EU Strukturální fondy hraje SFŽP ČR roli zprostředkujícího subjektu a platební jednotky pro Operační program Infrastruktura (OPI), konkrétně pro prioritu 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury. Priorita 3 tvoří téměř 60% podíl nabízených finančních prostředků z OPI. SFŽP ČR může v letech 2004 - 2006 zprostředkovat více než 142 miliónů EUR.

I. Podpora nakládání s odpady z prostředků SFŽP ČR

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujících programů:

4.1 Program podpory sanací a rekultivací starých skládek

Cílem programu jsou sanace a rekultivace starých skládek převážně komunálního odpadu, zejména těch, které byly provozovány na základě zvláštních podmínek podle § 15 odst. 1 písm. b) zrušeného zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech. Zabezpečení těchto skládek musí minimalizovat jejich rizikovost pro životní prostředí. Ve výjimečných případech mohou být likvidovány i černé skládky zejména v NP a v CHKO. Program je určen pro územní samosprávné celky nebo jimi zřízené příspěvkové organizace a organizační složky.

4.2 Program na podporu využití odpadů

Cílem programu je podpořit zavádění Integrovaných systémů nakládání s odpady na území krajů a obcí. Základními prvky, které budou podporovány, jsou např.:

 • technologické linky na třídění a úpravu odpadů,
  • zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů,
 • zařízení pro biologickou úpravu odpadů - kompostování,
 • technologické linky na recyklaci a regeneraci odpadů,
 • zařízení na využívání odpadů,
 • zařízení a technologické linky na úpravu a využívání elektrošrotu (ledničky, PC, TV atp.)
 • výstavba sběrných míst, sběrných dvorů a překládacích stanic v systému sběru různých druhů odpadů

Program je určen pro právnické i fyzické osoby oprávněné k podnikání s odpady, územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace nebo organizační složky.

Předmět podpory musí být v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Plánem odpadového hospodářství místně příslušného kraje, pokud je uvedený dokument v době podání žádosti o podporu schválen.

4.3 Program na podporu zpracování Plánů odpadového hospodářství krajů

Účelem programu je sjednotit postup přípravy POH krajů a formy výstupů vzhledem ke vzájemným vazbám mezi kraji, za účelem optimalizace i nové realizace nadregionální sítě zařízení pro nakládání s odpady směřující k integrovaným systémům hospodaření s odpady.

4.4 Program na podporu nakládání s autovraky

Cílem programu je podpořit nakládání s autovraky, zejména při odtahu a svozu opuštěných vozidel do sběrných zařízení a dále na podporu vybudování systému sběru, zpracování a využití autovraků. Finanční prostředky pro tento program budou tvořeny z poplatků za dovezené automobily.

Program je určen pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oboru nakládání s nebezpečnými odpady, územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace.

Základní typy opatření, která budou podporována:

 • technické dovybavení stávajících autovrakovišť na úroveň požadovanou vyhláškou č. 383/2001 Sb., v platném znění,
 • vybavení zpracovatelských zařízení technologickými linkami na demontáž autovraků, recyklaci a využití autovraků a jejich dílů,
 • vybavení sběrných a zpracovatelských zařízení prostředky pro svoz autovraků,
 • technický rozvoj zařízení pro sběr a zpracování autovraků.

Přímá finanční podpora na realizaci uvedených opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové podpory/maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální pevné částky podpory, uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů:

4.1 Program podpory sanací a rekultivací starých skládek A 80/40
4.2 Program na podporu využití a odpadů A 80/30
P 80/0
4.3 Program na podporu zpracování Plánů odpadového hospodářství krajů A 80/80
max. 1 mil. Kč/1 akci
4.4 Program na podporu nakládání s autovraky A 50/50
max. 20 mil. Kč/1 akci
P 50/50
max. 3 mil. Kč/ 1 akci

A – právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům
P – podnikatelské subjekty

II. Možnosti čerpání podpory ze Strukturálních fondů

Sektor životního prostředí bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF - European Regional Development Fund). Hlavním programovým dokumentem v rámci využívání prostředků z ERDF pro oblast životního prostředí je Operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura). Globálním cílem tohoto programu je ochrana a zlepšování stavu životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů Evropského společenství (ES).

Dne 12.5. 2004 ministr životního prostředí podepsal Směrnici o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura – Priorita 3, včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 26. 5. 2004 do 30. 7. 2004 na Státním fondu životního prostředí ČR.

Ve Směrnici a jejích přílohách je definováno, v jakém případě může být finanční podpora poskytnuta, jaké dokumenty je potřeba k žádosti dodat, jakým způsobem se žádost podává, uvádí i maximální výši podpory pro jednotlivá opatření. Pro vaše dotazy v rámci Operačního programu Infrastruktura byla zřízena infoadresa: opinfra@sfzp.cz

Opatření 3.4 - Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

Cílem opatření je zlepšení úrovně nakládání s odpady v souladu s ustavenou hierarchií nakládání s odpady (prevence, materiálové využití, energetické využití a konečné odstranění) a rekultivace a sanace starých ekologických zátěží.

A. Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů

Podporu lze poskytnout na následující typy projektů:

 • budování zařízení pro třídění odpadů,
 • budování zařízení pro recyklaci,
 • budování zařízení na využívání odpadů (např. kompostování, bioplynové stanice atd.),
 • budování systémů odděleného sběru různých druhů odpadů (např. pro vybrané složky komunálního odpadu, baterie, použité oleje, odpady z obalů, autovraky, bioodpady, odpad z elektrických a elektronických zařízení atd.),
 • budování sběrných dvorů a překladišť,
 • budování zařízení na úpravu a zpracování odpadů a nebezpečných odpadů,
 • vybudování zařízení na dekontaminaci (např. zařízení pro nakládání s PCB) a odstraňování nebezpečných odpadů (vyjma skládkování).

B. Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží

Podporu lze poskytnout na následující typy projektů:

  rekultivace starých skládek převážně komunálního odpadu a ostatního odpadu,

  likvidace černých skládek zvláště v chráněných územích

  sanace a rekultivace vážně kontaminovaných lokalit ohrožující složky životního prostředí a zdraví člověka (max. výše celkových uznatelných nákladů je 50 mil. Kč).

Koneční příjemci podpory

 • Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce a kraje), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace prostřednictvím zřizovatelské organizační složky státu, organizační složky státu a další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné právní předpisy umožňují a jejichž činnost není činností podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku,
 • Podnikatelské subjekty, zejména obchodní společnosti, státní podniky, družstva, fyzické osoby-podnikatelé (pouze projekty kategorie A).
 • Žadatel musí být vlastníkem nebo nájemcem předmětu podpory a zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemku, na kterém bude případný předmět podpory realizován (např. systém odděleného sběru).

Forma a výše podpory

Formou podpory bude nevratná přímá pomoc pro jednotlivé projekty.

Pro příspěvek z ERDF platí horní mez nejvýše 75 % celkových uznatelných nákladů, na které lze poskytnout podporu, a zpravidla nejméně 50 % veřejných výdajů, na které lze poskytnout podporu.

V případě investic do infrastruktury, které jsou spojeny se značnými čistými příjmy, nesmí příspěvek překročit 50 % celkových uznatelných nákladů.

V případě investic do podniků nesmí příspěvek překročit 35 % celkových uznatelných nákladů. Minimální výše celkových uznatelných nákladů musí činit 0,5 mil. Kč.

Indikativní finanční rámec opatření 3.4 (v EUR)

Priorita 3
opatření 3.4
Veřejné zdroje financování
Veřejné zdroje celkem ERDF Národní spolufinancování
SR Rozpočty krajů Rozpočy obcí Ostatní (státní fondy)
2004 11 531 124 8 648 343 0 0 1 729 669 1 153 112
2005 16 516 252 12 387 189 0 0 2 447 438 1 651 625
2006 21 426 532 16 069 899 0 0 3 213 980 2 142 653
2004-2006 49 473 908 37 105 431 0 0 7 421 087 4 947 390

Pozn.: finanční prostředky jsou uvedeny v běžných cenách

 

Článek byl převzat ze sborníku k semináři Hnutí DUHA Ekologické přístupy v nakládání s KO (Olomouc, 27.-28.5.2004). Další seminář z tohoto cyklu se bude konat 24.-25.6.2004 v Ostravě.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Možnosti financování investic do úspor energie - tři roky zkušeností programu CEEF
Biomasa - bilance a podmínky využití v ČR
Jak jsme usilovali o dotace na pěstování energetických bylin
Náležitosti výstavby kompostovacího zařízení
Terénní úpravy s vybudováním manipulační plochy a kompostárny v obci Smržice
Podpora pěstování energetických bylin v souvislosti s ekologickým významem využívání biomasy
Dotace ze SFŽP i pro biomasu
Nespoléhejte pouze na dotace - i banky již čekají na Vaši návštěvu
Kjótské pružné mechanismy: Vyhlídky pro financování energetických investic
Ušetřené skleníkové plyny pomohou financování projektů
Připravovaná podpora využívání obnovitelných energií
Podpora obnovitelných zdrojů energie v zemědělství po vstupu ČR do EU
Nové možnosti pro financování projektů - obchod s emisemi skleníkových plynů
Zpráva o podpoře využití bioplynu ze Státního fondu životního prostředí
Podpora státu ve využívání biomasy k zásobování energií

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 8.6.2004
Poslední změna: 7.6.2004
Počet shlédnutí: 9846

Citace tohoto článku:
ŽERNÍČEK, Petr: Finanční podpora nakládání s odpady z prostředků SFŽP ČR a Strukturálních fondů. Biom.cz [online]. 2004-06-08 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/financni-podpora-nakladani-s-odpady-z-prostredku-sfzp-cr-a-strukturalnich-fondu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto