Odborné články

Podpora státu ve využívání biomasy k zásobování energií

(Článek původně vyšel ve sborníku ze semináře Velký Karlov, pořádaného 15. listopadu 2001 EKOLOGICKOU NADACÍ ENVIOPTIMUM zřízenou při Ústavu procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně - spojení: Zdeněk Pospíchal)

Podpora státu ve využívání biomasy k zásobování energií je zajišťována Státním programem na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen Státní program), který naplňuje Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných zdrojů (dále jen Národní program). Národní program je definován zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, hlava III, a vyhlašuje se na čtyřleté období. Ve smyslu zákona je Národní program dokument vyjadřující cíle ve snižování spotřeby energie, využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů v souladu s hospodářskými a společenskými potřebami, trvale udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí. Státní program je pak rozpracováním této koncepce na daný rok a tedy konkrétní realizací Národního programu.

Státní program je vyhlašován jednotlivými resorty každoročně, konkrétně se jedná o Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo spravedlnosti. Z hlediska zaměření podpory na obnovitelné zdroje energie a objemu prostředků a jsou nejdůležitější programy Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem programů Ministerstva životního prostředí realizovaných Státním fondem životního prostředí, které budou vyhlášeny Přílohami Směrnice Státního fondu životního prostředí ČR je zabezpečení realizace části B Státního programu. V souladu s meziresortní koordinací Státního programu a v souladu s Národním programem podporuje Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond) pouze projekty zaměřené na využití obnovitelných zdrojů energie. Programy zaměřené konkrétně na využívání biomasy k zásobování energií jsou:

  • Program 1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby. Jsou zde podporovány lokální systémy zajišťující dodávku tepla pro jeden, případně skupinu objektů. V programech 1.A a 4.A došlo k významné změně a tyto programy budou s platností od 1.1.2002 zaměřeny pouze na podporu environmentálně šetrné způsoby vytápění pro kategorii E - fyzické osoby.
  • Program 2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a v částech obcí. Jde zde jak o nové energetické systémy zásobování obcí využívající obnovitelné zdroje, tak o rekonstrukce stávajících, dosud fungující na fosilní paliva. Podpora výstavby systémů CZT se vztahuje na obce nebo jejich části. V rámci dílčího projektu 2. A budou v případě využívání energetických rostlin jako paliva přednostně podporovány projekty na využívání biomasy v lokalitách, kde bude cílevědomé pěstování energetických rostlin řešit obecné problémy zemědělství v marginálních podmínkách a výstavba zdroje využívajícího takto vypěstovanou biomasu vyřeší zásobování teplem oblasti mimo ekonomický dosah jiných zdrojů.Program 2.A byl rozšířen a s platností od 1.1.2002 lze v rámci tohoto programu uplatnit podporu pro energetické zásobování obcí, nebo jejich částí energií z obnovitelných zdrojů. Tento program zároveň umožňuje podpořit jakýkoli další projekt environmentálně šetrného způsobu vytápění v komunální sféře vyjma žádostí fyzických osob (viz programy 1.A a 4.A). Zachována zůstává preference systémů se společnou výrobou tepla a elektrické energie, pokud tento kombinovaný systém neslouží primárně k zásobování obce, nebo části obce energií, je zařazen do programu 7.A.
  • Program 3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV ve školství, zdravotnictví, v objektech sociální péče a v účelových zařízeních neziskového sektoru. Zpřísnění výběru okruhu žadatelů je zavedeno s ohledem na účel tohoto programu, který poskytuje podstatně vyšší podporu než ostatní programy ve prospěch společensky nejvíce významných oblastí. Program 3.A zůstává zachován s jedinou úpravou, kdy je jeho dosah na základě zkušeností omezen čistě na oblast školství, zdravotnictví, objekty sociální péče a účelová zařízení neziskového sektoru. Zpřísnění výběru okruhu žadatelů je zavedeno s ohledem na účel tohoto programu, který poskytuje podstatně vyšší podporu než ostatní programy ve prospěch společensky nejvíce významných oblastí.
  • Program 7. A. Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu. V tomto programu jde o výstavbu kogeneračních jednotek, kde palivem je biomasa, resp. bioplyn, dále se jedná o systémy s termickým zplyňováním dřeva parním kotlem, parní turbínou atd. Zároveň se jedná o realizaci části programu na podporu využití bioplynu, který schválila vláda ČR usnesením č. 905 ze dne 12. září 2001. Program 7.A je pro rok 2002 rozšířen o možnost získání dotace i žadateli kategorie P (podnikatelskými subjekty) a navýšením dotace žadatelům kategorie A o 10 procentních bodů. Jedná se o posílení motivace k budování systémů společné výroby tepla a elektrické energie v souladu s cíli Národního programu, předpokládanými závazky k EU, posílením bezpečnosti zásobování energií, podpory malého a středního podnikání a alternativního využívání zemědělské půdy. Zároveň se jedná o realizaci části programu na podporu využití bioplynu, který schválila vláda ČR den usnesením č. 905 ze dne 12.září 2001.
  • Program 8. A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV v účelových zařízeních. Program je zaměřen stejně jako 3. A., jsou jiní příjemci podpory a jiná výše poskytovaných podpor. Jde především o sezónní horkovzdušné sušičky, koupaliště, bazény a další…

Dalším systémem podpory jsou Programy Ministerstva zemědělství, zaměřené na podporu využívání biomasy jsou v podstatě dva, realizované na základě Nařízení vlády o uvádění půdy do klidu a mimoprodukčních funkcí zemědělství:

  • Jedná se o Programy na podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství. Tyto programy vycházejí z Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., který se pro daný rok stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství. Z těchto programů se využívání, konkrétně pěstování týká dílčí program pomoci na změnu struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělských pozemcích včetně údržby takto vzniklých porostů. Pro zajištění co největšího efektu použití státních podpor je vhodné kombinovat pěstování energetických dřevin v rámci tohoto programu s programy na podporu jejich využití, a to zejména v rámci dílčích programů SFŽP. Přednostně by měly být podporovány projekty na využívání OZE v lokalitách, kde není jiný ekonomicky dosažitelný zdroj.
  • Podpora podle Nařízení vlády č. 86/2001, který se stanoví podmínky pro poskytování podpory za uvádění půdy do klidu, a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu. Program na uvádění půdy do klidu přímo naplňuje podstatu Státního programu, protože mezi plodiny, které je možné pěstovat na půdě uvedené do klidu, patří též energetické byliny a rychle rostoucí dřeviny.

Program podpory využívání bioetanolu jako alternativního paliva, je realizován formou příslušného dotačního titulu MZe. Výroba by měla být uskutečněna ze zemědělských surovin vypěstovaných na území ČR a následně zpracovaných ve výrobě alternativních paliv.

Programy Ministerstva průmyslu a obchodu jsou zaměřeny převážně na energetické úspory, na podporu využívání biomasy k zásobování energií lze použít program Kombinované výroby elektrické energie a tepla, II.2.1. "Kombinovaná výroba tepla a elektřiny v zařízení na využití biomasy". Dále pak program Vyššího využití obnovitelných zdrojů energie, II.3.1. "Instalace souboru zařízení pro využití obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů energie, jako jediného zdroje tepelné a elektrické energie, jako jediného zdroje tepelné a elektrické energie potřebné pro krytí energetické spotřeby obce, resp. obytného celku".

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Výkupní ceny s trochou filozofie
Podpora obnovitelných zdrojů energie v zemědělství po vstupu ČR do EU
Biomasa pro energetické využití a její palivové náklady
Metoda EPC a její praktické využití v České republice
Dopis ministru zemědělství
Připravovaná podpora využívání obnovitelných energií
Dotace na pěstování energetických rostlin
Dotace na pěstování energetických rostlin
Stanovisko k návrhu na uzákonění nového druhu pozemku - technické produkční půdy
Fytoenergetika ve Státní energetické koncepci ČR
Nepříjemné probouzení z mámivých snů, aneb "Lidé nemají zájem o drahý plyn, topí raději uhlím"
Finanční podpora nakládání s odpady z prostředků SFŽP ČR a Strukturálních fondů
Obnovitelné zdroje energie z pohledu ekologie a regionálních energetických konceptů
Zpráva o podpoře využití bioplynu ze Státního fondu životního prostředí
Aktuality z oblasti podpory využívání obnovitelných zdrojů
Podpora zelené elektřiny v ČR - environmentální daně, garantované ceny nebo kvóty?
V očekávání konečného návrhu státní energetické koncepce
Biomasa v Irsku

Předchozí / následující díl(y):

Výstavba centrální kotelny v obci Velký Karlov - zkušenosti z přípravy, výstavby a provozu
Využití biomasy pro lokální a centrální vytápění

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 7.5.2002
Poslední změna: 12.5.2002
Počet shlédnutí: 8246

Citace tohoto článku:
JAKOBE, Pavel: Podpora státu ve využívání biomasy k zásobování energií. Biom.cz [online]. 2002-05-07 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/podpora-statu-ve-vyuzivani-biomasy-k-zasobovani-energii>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto