Expertní systémy na Biom.cz

Chci získat povolení ke stavbě a provozu kompostárny

Přílohy

Ukázkový provozní řád obecní kompostárny
Soubor může sloužit jako pomůcka při vytváření provozního řádu obecní kompostárny. Soubor je ve formátech PDF a ODT a komprimován do formátu ZIP.


Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem
Zdena Kotoulová, Jaroslav Váňa, vydal Český ekologický ústav (PDF - 0,99MB).


Legislativa

86/2002 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). (účinnost od: 1. června 2002)
100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (účinnost od: 1. ledna 2002)
353/2002 Sb. - Nařízení vlády kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (účinnost od: 3. července 2002)
50/1976 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (účinnost od: 27. dubna 1976)
191/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství (účinnost od: 1. června 2002)
185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů (účinnost od: 15. května 2001)
209/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb. (účinnost od: 1. června 2005)

Doporučené články

_#HDLN_URL
_#HDLN_URL

Diskuse

Vložit nový dotaz či komentář

Klíčová slova

kompostárna, odpad, bioodpad, EIA, certifikace, akreditace, registrace

Autoři úlohy

Antonín Slejška, Jaroslav Váňa

Úvodní záměr

 • Určení provozovatele
  • obec,
  • soukromá firma,...
 • Určení realizátora
 • Určení projektanta
 • Zjištění druhů a kvality zpracovávaných odpadů
 • Množství odpadů
 • Vytipování vhodných stanovišť

Investiční záměr

 • Odhad investičních nákladů
 • Odhad provozních nákladů
 • Odhad příjmů za zpracovaní odpadů, např:
  • 100 či 150,- Kč za štěpku z údržby zeleně,
  • 500,- Kč za bioodpad z domácností
 • Odhad příjmů za prodej kompostu
 • (Odhad úspor za ukládání odpadů na skládky či odstraňování ve spalovnách)

Provozní řád kompostárny

 • Základní údaje o zařízení
 • Charakter a účel zařízení
 • Stručný popis zařízení - technické vybavení kompostárny - technologie výroby kompostu
 • Obsluha zařízení, dodržování technologie
 • Monitorování zařízení z ekologického a ekonomického hlediska
 • Organizační zajištění provozu zařízení
 • Vedení evidence přijímaných odpadů a odpadů vyprodukovaných provozem
 • Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí a opatření pro případ havárie
 • Bezpečnost a hygiena práce
 • Návrh na zavedení provozního deníku sloužícího k dokumentování provozu zařízení
 • Přílohy

Stavební úřad

 • Územní plán
 • Stavební projekt
  • pro územní řízení
  • pro stavební řízení
 • Stavební zákon - příslušný stavební úřad podle § 117 zákona č. 50/1976 Sb.
  • Souhrnné vyjádření složek životního prostředí
  • Vodoprávní souhlas podle § 17 zák. 185/2001 Sb. o odpadech
  • Povolení krajského úřadu nařízení vlády č. 353/2002 Sb.  - emisní limity
  • Výsledek zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. EIA
  • Souhlas o odnětí ze zemědělského půdního fondu

EIA

 • do 1.000 tun - EIA není nutná
 • 1.000 - 30.000 tun - oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí podle § 6 odst. 1 a přílohy č. 3 zákona č 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí (malá EIA)
  • hydrogeologické posouzení stavu kvality podzemní vody a zemin
   • chemické analýzy zemin
   • chemické analýzy vod
  • rozptylová studie
   • zdroje emisí
   • emisní charakteristiky zdrojů
   • charakteristika lokality,...
  • posudek podle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., § 17
   • charakteristika stavby
   • emisní charakteristika zdroje
   • emisní limity
   • návrh měření emisí
   • zhodnocení
  • text oznámení
   • údaje o oznamovateli
   • údaje o záměru
   • údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
   • údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí
   • porovnání variant řešení záměru
   • doplňující údaje, shrnutí, přílohy,..
  • cena 50 - 100 tisíc Kč
 • nad 30.000 tun - tzv. velká EIA
  • cena 200 - 500 tisíc Kč

Úřady

 • Stanovisko obce
 • Odbor životního prostředí - vyjádření k záměru výstavby zařízení
  • vodní hospodářství
  • ochrana ovzduší
  • ochrana přírody a krajiny
  • ochrana zemědělského půdního fondu
  • ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

Odbyt kompostu

 • Registrace kompostu u ÚKZÚZ
 • (Certifikace kompostu u k tomu akreditované organizace)

Datum uveřejnění: 28. listopadu 2005
Poslední změna: 26. června 2007
Počet shlédnutí: 5299

Citace této úlohy:
SLEJŠKA, Antonín, VÁŇA, Jaroslav: Expertní systém pro kompostování : Chci získat povolení ke stavbě a provozu kompostárny. Biom.cz [online]. 2005-11-28 [cit. 2024-03-01]. Dostupné z WWW: <http://expert.biom.cz/kompost.stm>. ISSN: 1801-2655.