Studie a poradenství

Nabízíme zpracování marketingových studií, stanovení potenciálů, odborných analýz, studií proveditelnosti a predikčních analýz z oborů

 • pevná biomasa (lesní, zemědělská, cíleně pěstovaná)
 • bioplyn a bioplynové stanice
 • odpady, BRO a BRKO, mechanicko-biologická úprava
 • elektroenergetika a teplárenství
 • dotační příprava a poradenství

Výběr z referencí

2010 Aktualizace stavu a tržního prostředí s biomasou pro Mondi Štětí a.s.
2010 Analýza potenciálu biomasy a legislativního prostředí pro přípravu energetického bloku využívajícího biomasu pro společnost AES Bohemia
2009 Zpracování dostupnosti a nákladovosti biomasy pro výstavbu třech zdrojů na čisté spalování biomasy společnosti Dalkia ČR
2007-2008 Zpracování dostupnosti a nákladovosti zemědělské biomasy pro výstavbu zdroje Energetické Centrum Jindřichův Hradec
2007-2009 Akční plán pro biomasu pro Českou Republiku na období 2009 - 2011
2008 Podrobné bilance obnovitelných zdrojů energie pro Nezávislou odbornou komisi pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu, tzv. Pačesovu komisi
2007-2008 Analýza zbytkové biomasy a možnosti pěstování energetických plodin pro účely energetického zhodnocení ve 2 okresech pro Mondi Štětí a.s.

Kontakt

 • Ing. Jan Habart, Ph.D., předseda CZ Biom, tel. 603 273 672603 273 672, habart@biom.cz

Podrobný přehled oblastí nabídky

Druhy biomasy

 • Rozdělení druhů biomasy – Skupiny 1 až 4 dle příslušné vyhlášky
 • Rozdělení biomasy dle druhu upraveného paliva

Vlastnosti paliv

 • Hrubý a elementární rozbor paliv
 • Sypný úhel
 • Granulometrie
 • Sypná váha
 • Spalování

Možné způsoby využití a odstranění popela z biomasy

 • Registrace popela do seznamu hnojiv
 • Výroba obohacených hnojiv na bázi popela z biomasy
 • Předpokládaná produkce a využití popela

Skladování biomasy

 • Skladování biomasy za účelem sušení
 • Skladování biomasy jako zásoby paliva
 • Optimální způsob skladování jednotlivých typů biomasy
 • Skladování bylinné fytomasy (sláma, energetické plodiny, seno)
 • Skladování štěpky
 • Možná rizika spojená se skladováním biomasy

Odhad budoucích cen biomasy

 • Změna podmínek životního prostředí
 • Změna ceny vstupů
 • Způsob poskytování dotací
 • Politické a strategické vlivy

Cena za elektřinu vyrobenou spalováním biomasy

 • Předpoklad vývoje výkupních cen elektřiny z biomasy a očekávaný vývoj zelených bonusů

Analýza a předpoklad vývoje cen emisních povolenek pro teplárnu na biomasu

 • Scénáře vlivu systému ETS na modelovou teplárnu
 • Vývoj cen prodaného tepla a elektrické energie
 • Vývoj cen emisních povolenek
 • Obecná analýza uhlíkového trhu a jeho vývoje
 • Alokace povolenek
 • Hodnocení dopadu systému ETS na teplárnu na biomasu

Analýza potenciálu biomasy

 • Výnosový potenciál biomasy a jeho výpočet
 • Sláma obilovin a olejnin
 • Seno z trvalých travních porostů (TTP)
 • Lesní těžební zbytky

Analýza konkurenčních trhů v dané oblasti

 • Domácí konkurenční zdroje – stávající a připravované
 • Zahraničí

Analýza trhu - ceny, dostupnost

 • Dřevo - Piliny, Štěpka, Pelety a brikety, Rychle rostoucí dřeviny, Palivové dřevo
 • Zemědělská biomasa
 • Zbytková biomasa z potravinářského a jiného průmyslu
 • Ostatní biomasa

Analýza současné situace v zájmových oblastech

 • Přehled spotřebovávané biomasy jako paliva v cílových oblastech
 • Stávající kotelny využívající biomasu
 • Připravované instalace
 • Dodávky lesní biomasy
 • Dodávky zemědělské biomasy

Doprava

 • Logistika a ekonomická přijatelnost dopravní vzdálenosti
 • Manipulace s biomasou
 • Železnice
 • Automobilová doprava

Legislativa

 • Produkce biomasy, Cíleně pěstovaná biomasa, Zbytková biomasa, Doprava,
 • Složkové zákony a zákony vztahující se k záměru výstavby energetického zdroje, Energetické využití biomasy, Ochrana ovzduší, Spalování, Evropské směrnice

Dotace a granty

 • Investiční dotace, přehled , poradenství, zpracování žádostí
 • Provozní dotace, přehled , poradenství, zpracování žádostí

Pěstování energetických bylin a rychle rostoucích dřevin

 • Energetické byliny – jednoleté, víceleté
 • Rychle rostoucí dřeviny