Odborné články

Spoločnosť priateľov Zeme pomohla vybudovať už 8 obecných kompostovísk

Po vzore pilotného projektu v obci Kokšov Bakša a odbornej pomoci Spoločnosti priateľov Zeme sa na jeseň tohto roku podarilo zriadiť „obecné kompostoviská“ v ďalších 7 obciach na východe Slovenska. Sú nimi Valaliky, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Košická Polianka, Nižná Myšľa, Geča a Zborov. V niektorých sa už na jeseň spustila aj prevádzka.

Čo je na tom zvláštne?

V podstate nič, len že sa jedná o oficiálne schválené zariadenia na zhodnocovanie biologických odpadov a to bez vodohospodársky zabezpečenej plochy. Zhodnocovať sa v nich bude rastlinný biologický odpad vznikajúci v obci (údržba zelene, pozberové zvyšky, bioodpad z domácnosti,...).

Obecné kompostoviská majú slúžiť obyvateľom obce, ako doplnok programu na rozvoj domáceho kompostovania. To znamená, že obyvatelia sú v prvom rade vedení k tomu, aby sami doma kompostovali. Ak však majú bioodpad, ktorý z rôzneho dôvodu doma kompostovať nemôžu, môžu ho priniesť na spoločné kompostovisko, kde ho prevezme zaškolená osoba. Kompost je používaný v obci, alebo sa rozdá obyvateľom obce, ktorí sa na kompostovaní podieľali.

Zriadeniu týchto kompostovísk predchádzal rad stretnutí, jednaní a aktivít. Medzi tie najdôležitejšie patrili:

  • stretnutia v rámci Riečnej koalície, kde sa starostom dostali prvotné informácie o možnostiach zriadenia obecných kompostovísk,
  • prednášky a diskusie na zasadaniach Obecných zastupiteľstiev v jednotlivých obciach, ktorých úlohou bolo informovať o projekte ich poslancov,
  • ak s tým obce súhlasili, bolo potrebné vybrať čo najvhodnejšie miesto,
  • vypracovať žiadosť a potrebné dokumenty (prevádzkový poriadok a technologický reglement), ktoré boli následne doručené na príslušné Okresné úrady,
  • školenie kompostmajstrov - to malo za úlohu vyškoliť lídrov z jednotlivých obcí, ktorí budú mať dohľad nad správnym chodom týchto zariadení,
  • zabezpečenie drviča/štiepkovača, ktorý sa v prípade potreby požičiava obciam,
  • nákup teplomerov na kontrolu priebehu rozkladného procesu,
  • pomoc pri spúšťaní prevádzky.

Samozrejme týmito aktivitami sa naša práca nekončí. I naďalej je potrebné pomáhať pri realizácií týchto projektov. Na jar sa chystá vo všetkých obciach informačná  kampaň nasmerovaná na obyvateľov a ich zapojenie do projektu.

Samotná existencia Obecných kompostovísk by sa mala v obciach odzrkadliť znížením množstva biologického odpadu vyhadzovaného do odpadových nádob, zníženie tvorby nelegálnych skládok a spaľovania odpadu v domácnostiach, čo sa v konečnom dôsledku prenesie aj do ekonomiky v odpadovom hospodárstve obce.

Úloha SPZ pri realizácii týchto projektov spočíva hlavne v poradenstve a odbornej pomoci.

Obrázek 2
Obr. 2: Kontrola zakládky Obrázek 3
Obr. 3: Občania nosia bioodpad Obrázek 4
Obr. 4: Občania nosia bioodpad Obrázek 5
Obr. 5: Celkový pohľad na Obecné kompostovicko v Kokšov Bakši Obrázek 6
Obr. 6: Starosta Košické Polianky skúša drvič / štiepkovač

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Informovanosť obyvateľstva pri rozvoji využívania bioodpadu
Možnosti využití BRKO prostřednictvím kompostování a anaerobní digesce
Komunitní kompostování ve Velké Británii
Terénní úpravy s vybudováním manipulační plochy a kompostárny v obci Smržice
Sedm let systematického domácího kompostování ve Flandrech
1. január 2006- začiatok konca skládkovania a spaľovania bioodpadu
Komunitné kompostovanie
Aktivity na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania v SR
Propagace domácího kompostování ve Zlíně
Niektoré možnosti využitia komunálneho odpadu v SR
Bioodpad problém ? Riešenie - kompostovanie !
Kompostovacie zásobníky - aké sú ?
Kompostovacia kampaň na Slovensku

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 12.1.2004
Poslední změna: 11.1.2004
Počet shlédnutí: 8476

Citace tohoto článku:
MOŇOK, Branislav: Spoločnosť priateľov Zeme pomohla vybudovať už 8 obecných kompostovísk. Biom.cz [online]. 2004-01-12 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/spolocnost-priatelov-zeme-pomohla-vybudovat-uz-8-obecnych-kompostovisk>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto