Odborné články

Aktivity na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania v SR

Tento príspevok nebude obsahovať iba jeden príklad aktivity alebo prípadovú štúdiu, ale hneď tri príklady, ktoré prebiehali úplne samostatne. Všetky tri však boli veľmi úspešné, aj keď prístup k riešeniu rovnakého problému bol u každého z nich odlišný. Ak by sme z týchto projektov vybrali tie najlepšie prvky a spojili ich, mohol by nám vzniknúť celistvý, takmer dokonalý program na podporu domáceho a komunitného kompostovania.

Program na rozvoj domáceho kompostovania v Košiciach

Realizátor: Občianske združenie Spoločnosť priateľov Zeme

Mesto Košice, ktoré sa svojim významom a veľkosťou v rámci Slovenska radí hneď za hlavné mesto Bratislavu sa nachádza vo východnej časti Slovenska, neďaleko hraníc s Maďarskom (20 km), Ukrajinou (80 km) a Poľskom (90 km).

Je rozdelené ako samostatný právny subjekt na 22 mestských častí podľa samosprávneho členenia.

Vo svojich administratívnych hraniciach má mesto rozlohu 244 km2, žije v ňom 242 tis. obyvateľov a hustota obyvateľov dosahuje 992 osôb/km2. Je sídlom Košického kraja a jeho územie je rozdelené do 4 okresov.

Popis projektu

Na začiatku celej kampane bol vykonaný prieskum súčasného stavu v nakladaní s bioodpadom v Košiciach (foto 1). Nakoľko sa jednalo o projekt na rozvoj domáceho kompostovania, zamerali sme sa na rodinné domy a záhradkárske osady.

Počas série informačných stánkov v centre mesta, ale aj pri osobných stretnutiach sme zisťovali, aké majú obyvatelia informácie a skúsenosti s kompostovaním, ale aj so zneškodňovaním bioodpadov z domácnosti a záhrad. Rovnako sme uskutočnili prieskum okolia vybraných lokalít, kde sme si všímali hlavne nelegálne spôsoby nakladania s biologickým odpadom.

Prieskumom sme zistili následovné:

 • veľký výskyt nelegálnych skládok, kde vyše 50% obsahu tvoril biologický odpad,
 • zaužívanú praktiku pálenia bioodpadu (lístie, pozberové zvyšky, konáre z orezávky) na záhradách a v domácnostiach,
 • nízku úroveň informácií o spôsoboch kompostovania v domácnosti,
 • často sa vyskytujúce predsudky voči kompostovaniu,
 • neochotu firmy nakladajúcu s odpadmi zaoberať sa bioodpadom.

Následne sme oslovili jednotlivé mestské časti v Košiciach, ktoré boli vhodné na realizovanie našich aktivít. Z nich sme vybrali mestskú časť Vyšné Opátske, ktorá prejavila najväčší záujem na spoluprácu. Po dohode so starostom mestskej časti sme vypracovali plán aktivít.

Ako prvá aktivita sa uskutočnil prieskum medzi obyvateľmi (systém od dverí k dverám), kde zisťujeme koľko domácností už kompostuje a ako nakladajú s jednotlivými druhmi bioodpadu, ktoré vznikajú v domácnosti a záhrade.

Otázky na dotazníku:

 1. kompostujete biologický odpad? (áno, nie)
 2. Ak áno, aké druhy bioodpadu? (z domácností, zo záhrady)
 3. Akou formou kompostujete? (hnojisko, jama, hrobľa, zásobník, iné)
 4. Ak nekompostujete, tak prečo?
 5. Čo robíte s konármi, lístím, burinou, kuchynským bioodpadom ?
 6. Začali by ste kompostovať, ak by vám niekto pomohol v začiatkoch? (áno, nie)
 7. Ak nie, tak prečo?
 8. Čo by vám pomohlo pri nakladaní s bioodpadom a kompostovaní?

Vo väčšine prípadov sa odpovede opakovali a môžeme ich zhrnúť do týchto bodov:

 1. Obyvatelia tvrdili, že kompostujú.
 2. Väčšinou kompostujú biologický odpad zo záhrad (v minimálnej miere z kuchyne).
 3. Formy kompostovania sa používajú rôzne (nahliadnutie do záhrad a získané informácie však nasvedčujú tomu, že sa vo väčšine prípadov kompostovanému materiálu dostáva nedostatočné množstvo vzduchu).
 4. Dôvody pre nekompostovanie boli následovné:
  • nedostatočný priestor v záhrade
  • strach zo zápachu, hmyzu, hlodavcov
  • nespôsobilosť, slabosť, telesný handicap
  • neznalosť problematiky
  • nedostatok motivácie, záujmu a času
 5. Orezané konáre, lístie a burina sa v drvivej väčšine spaľujú a vyhadzujú na nelegálne skládky. Biologický odpad vznikajúci v kuchyni sa vo väčšine vyhadzoval do zberných nádob. Časté boli aj problémy kompostovania čerstvo pokosenej trávy.
 6. Väčšina domácnosti by privítala pomoc pri kompostovaní.
 7. Ľudia by privítali pri nakladaní s bioodpadom :
  • možnosť požičiavania drviča alebo službu drvenia bioodpadu
  • odborná a finančná pomoc pri budovaní kompostoviska
  • možnosť odovzdávania prebytočného bioodpadu
  • viac informácií o kompostovaní
  • ekonomickú motiváciu (zníženie poplatkov za odvoz a zneškodňovanie odpadov)

Po vyhodnotení dotazníka sme vytvorili program na rozvoj domáceho kompostovania "šitý na mieru" pre túto mestskú časť.

 • Hlavnú časť programu tvorila "osveta od domu k domu", kde sme postupne navštívili takmer všetky domácnosti a vysvetlili sme im prínosy kompostovania pre životné prostredie, ale aj peňaženku jednotlivých domácností.
 • Zároveň sme ponúkli možnosť zapojiť sa do súťaže "Nádoba bez bioodpadu". Každý kto sa chce do súťaže zapojiť dostane malú nálepku, ktorú si nalepí na svoju odpadovú nádobu. V čase zberu zmesného komunálneho odpadu firmou, ktorá v Košiciach nakladá s odpadmi, prebiehala kontrola náhodne vybraných nádob. Domácnosti, u ktorých v nádobe nenájdeme bioodpad, ktorý je vhodný na kompostovanie sa zaradili do zlosovania o hodnotné ceny pre dom a záhradu.
 • Na podporu kompostovacieho programu sme vyrobili nástenku pre obyvateľov s podrobnými informáciami o programe a možnostiach ako sa do neho zapojiť. Nástenku sme umiestnili vo vstupnom vestibule na Miestnom úrade. Zároveň si všetci záujemcovia mohli bezplatne zobrať informačné materiály, pretože nástenka slúžila aj ako samoobslužný infostánok (foto 2).
 • Všetkým ľuďom, ktorí nesprávne kompostovali, alebo vôbec nekompostovali, sme ponúkli bezplatne drevené kompostovacie zásobníky o objeme cca 1m3. Takto sme rozdistribuovali 63 kompostovísk.
 • Všetci záujemcovia mali možnosť si bezplatne požičať aj drvič biologického odpadu. Túto možnosť využilo 12 domácností.

Mimo týchto aktivít prebiehali aj rokovania s Mestským úradom v Košiciach o možnosti zníženia poplatkov pre domácnosti, ktoré separujú odpady a samostatne kompostujú biologické odpady. Tu sa nám nepodarilo dosiahnuť pozitívne zmeny. Boli sme však mestom požiadaní spolupracovať v rámci odbornej komisie, ktorá mala vypracovať stratégiu rozširovania separovaného zberu pre mesto Košice, kde sa riešil aj zber bioodpadu, podporný program pre domáce kompostovanie a ekonomická motivácia.

Jednania s firmou nakladajúcou s odpadmi o tom, aby od občanov zbierali nadbytočný bioodpad boli úspešné len čiastočne. Na dvoch zberných dvoroch môžu obyvatelia bezplatne odovzdať tento odpad.

Aktivity v rámci Košíc sme viedli aj mimo vybranú mestskú časť. Košičanom sme rozdali alebo za mierny poplatok poskytli vyše 340 kompostovacích zásobníkov (foto 3), požičali sme drvič 57 občanom, urobili sme 3 prednášky pre záhradkárov a 10 pre verejnosť, zúčastnili sme sa výstavy Záhrada, kde sme mali nainštalovaný informačný stánok o kompostovaní, zorganizovali sme 23 informačných stánkov v dĺžke cca 120 hodín, publikovali sme množstvo článkov a rozhovorov v miestnych, regionálnych a celoslovenských médiách (celkom 75 vstupov).....

Zhodnotenie projektu:

Projekt bol prínosný z viacerých pohľadov, ktoré môžeme zhrnúť do týchto okruhov:

 • rozpútanie diskusie o kompostovaní na odbornej úrovni
 • informovanosť veľkého množstva obyvateľov o možnostiach a výhodách kompostovania
 • zapojenie obyvateľov do kampane
 • bol daný základ zmeny legislatívy vo vzťahu k malým formám kompostovania (v novele Zákona o odpadoch, ktoré prešlo prvým čítaním v Národnej rade SR je okrem iného aj vyčlenenie kompostovacích zariadení s ročnou kapacitou do 10 ton kompostu ročne z schvaľovacieho procesu na Okresných úradoch. Schvaľovanie bude v kompetencii obcí),
 • viacero obcí a miest použilo náš projekt ako príklad pre vlastné programy,

Kampaň na podporu materiálového využívania biologického odpadu v obci Kokšov - Bakša

Realizátor: Obecný úrad Kokšov - Bakša, Občianske združenia Sosna a Spoločnosť priateľov Zeme

Lokalizácia obce

Obec Kokšov - Bakša sa nachádza 14 km od krajského mesta Košice, žije v nej 1057 obyvateľov, má 295 rodinných domov so záhradkami, jednu bytovú jednotku so 4 bytmi a malú záhradkársku osadu. Okolie tvoria poľnohospodárske plochy, v bezprostrednej blízkosti je štrkové jazero, okrajom obce preteká rieka Hornád.

Prečo takýto projekt ?

 • množstvo čiernych skládok v okolí obce s veľkým množstvom biologického odpadu
 • spaľovanie odpadov v domácnostiach a záhradách
 • narastajúce množstvo odpadu
 • zvyšujúce sa poplatky za zneškodňovanie odpadov
 • snaha znížiť silne zaťažené ŽP. V blízkosti sa nachádzajú veľké zdroje znečistenia (spaľovňa, ČOV, U.S.STEEL)

Cieľom projektu bolo znížiť množstvo TKO vyvážaného do spaľovne o bioodpad, ktorý tvorí asi 30-40 % celkovej hmotnosti odpadu. Ako formu sme zvolili podporu domáceho kompostovania a zavedenie komunitného "Obecného kompostoviska". Tento projekt bol pilotným v SR a mal slúžiť ako príklad pre podobné obce.

Aktivity:

 • Pripravili sme pre občanov anketu - dotazník o kompostovaní, v ktorej sa mohli vyjadriť, či majú založené domáce kompostovisko, či sa chystajú k takejto aktivite, prípadne či potrebujú odbornú pomoc, aký materiál nevedia doma kompostovať, či by privítali zriadenie spoločného obecného kompostoviska... Odpovede v ankete ukázali, že občania by privítali založenie obecného kompostoviska, nakoľko mnohí nemajú podmienky na vytvorenie domáceho kompostoviska alebo majú odpad, ktorý nevedia doma spracovať.
 • Zorganizovali sme 2 prednášky pre verejnosť o kompostovaní a 1 prednášku o biologickom pestovaní zeleniny, kde bola časť venovaná kompostovaniu.
 • Zorganizovali sme sériu informačných stánkov pre občanov v centre obce na tému "kompostovanie", kde boli inštalované 3 panely s informáciami ako začať kompostovať, čo sa môže kompostovať, na čo by sme nemali nezabudnúť, výhody... Na akciách sme poskytovali poradenstvo, čo bolo občanmi chválené.
 • Vytypovali sme 5 domácností, ktoré doteraz nekompostovali a pomohli sme im vybudovať domáce kompostoviska.
 • Vybudovali sme ukážkové kompostovisko pri obecnom úrade.
 • Predviedli sme na verejnom priestranstve štiepkovač konárov, ktorý je v rámci kampane bezplatne požičiavaný domácnostiam, ktoré o to požiadajú.
 • Využili sme akciu, ktorá sa konala v obci a na ktorej sa vyplácali podiely urbárskej spoločnosti, čo bol predpoklad vysokej návštevnosti. Pre ľudí, ktorí čakali v rade sme premietali videofilm "Domáce kompostovanie" (SPZ) a odpovedali sme už na konkrétne otázky zúčastnených.
 • Opakovane sme urobili prednášky o odpadoch a kompostovaní v miestnej základnej škole a zriadili sme im kompostovisko (foto 4).
 • Vybrali sme priestor na obecné kompostovisko, vypracovali potrebnú dokumentáciu a podali sme žiadosť na Okresný úrad ŽP.
 • Nakoľko neexistovali žiadne podobné prípady ani príklady budovania obecného kompostoviska, trvalo vybudovanie a schvaľovací proces prvého obecného kompostoviska neuveriteľných 9 mesiacov. Tie sme využili na mohutnú a cielenú osvetu medzi obyvateľmi.
 • Keď sme už mali prísľub, že obecné kompostovisko bude schválené ako zariadenie na zhodnocovanie odpadov, začali sme obecné kompostovisko budovať. Kompostovisko je na parcele, ktorú vlastní obec. Celý objekt je oplotený a uzavretý. Na viditeľnom mieste je informačná tabuľa s názvom zariadenia, otváracími hodinami, odoberaným odpadom... Samotná plocha na kompostovanie je ohradená prúteným zásobníkom. Kompostuje sa na ploche cca 6x10m. Celý objekt má rozmer cca 8x20m,
 • Vyškolili sme kompostmajstra a obsluhu zariadenia.
 • Po obdržaní povolenia na prevádzku Obecného kompostoviska sme vyvesili informačné materiály do všetkých obecných násteniek (foto 5) a aj cestou miestneho rozhlasu (hlásenia 2 krát týždenne v priebehu celého mesiaca) sme informovali občanov, že sa začalo kompostovanie na obecnom kompostovisku. Vyzývali sme občanov aby nepálili odpady a nevyhadzovali ich na nelegálne skládky, ale aby ich kompostovali doma alebo ich priviezli na obecné kompostovisko.
 • Prezentácia projektu bola v regióne Hornád uskutočnená na akcii "Spoznaj susednú obec" kde sa okrem iného zástupcovia 7 obcí dozvedeli aj podrobnosti o projekte obecného kompostoviska.

Výsledky projektu:

 • za prvé mesiace sa podarilo len od občanov vyzbierať cca 6 ton biologického odpadu
 • v priebehu jesene až na 2 prípady nebolo zaznamenané žiadne lokálne pálenie odpadu na záhradách alebo políčkach /záhumienkach,
 • nevznikla žiadna nová nelegálna skládka a staré sa nerozširovali (postupne sa odstraňujú),
 • na základe spätných väzieb konštatujeme, že významná časť domácnosti v obci kompostuje samostatne (nebol ešte vykonaný prieskum),
 • na základe tohto pilotného projektu vzniká ďalších 7 obecných kompostovísk v regióne,
 • pozitívny príklad a dobré výsledky projektu dopomohli k legislatívnej zmene pre zmiernenie požiadaviek pre zriaďovanie kompostovacích zariadení s kapacitou do 10 ton kompostu ročne.

Podpora domáceho kompostovania ako spôsob znižovania množstva odpadov v obci Prenčov

Obec Prenčov sa nachádza 14 km juhovýchodne od okresného mesta Banská Štiavnica. V súčasnosti v obci žije 630 obyvateľov. Prenčov je obce s rozvinutým poľnohospodárstvom a ovocinárstvom čo má za následok produkciu veľkého množstva biologických odpadov.

Cieľom projektu bolo znížiť narastajúce množstvo odpadov, ktoré bolo zneškodňované na skládke TKO a nelegálnych foriem nakladania s biologickým odpadom - jeho pálenie a tvorba nelegálnych skládok.

Bola na to vybraná forma, ktorá spájala informačný a motivačný prvok. Popri informačnej kampani bola ponúknutá obyvateľom, ktorí sa preukázateľne zapoja do separovaného zberu odpadov (papier, sklo a plasty) a budú preukázateľne kompostovať svoje biologické odpady, zľava na miestnom poplatku za zber a zneškodňovanie TKO...

Aktivity

 • Na začiatku bol uskutočnený prieskum na získanie informácií o možnostiach znižovania množstva biologických odpadov a ich materiálového zhodnocovania.
 • Boli vydané informačné materiály pre obyvateľov popisujúce ako a čo sa môže kompostovať a ako je možné vzniknutý kompost využiť.
 • Vysvetlenie obecnému zastupiteľstvu nutnosť zmeny v nakladaní s biologickým odpadom v obci.
 • Úprava VZN o odpadoch a VZN o poplatkoch za zber a zneškodňovanie komunálnych odpadov...
 • Zaškolenie poslancov obecného zastupiteľstva do osvetových aktivít na rozvoj domáceho kompostovania a ich aktívne zapojenie do celého projektu.
 • Séria hlásení v rozhlase o výhodách kompostovania a používania kompostu. Zároveň boli občania informovaní o tom, že budú postupne navštevovaní poslancami obecného zastupiteľstva, ktorí im budú vysvetľovať potrebu a výhody domáceho kompostovania a ponúkať možnosť zníženia poplatku.
 • Osveta od domu k domu, ktorá bola vykonaná poslancami obecného zastupiteľstva.
 • Domácnosti, ktoré kompostujú a majú záujem o zníženie poplatku sa mohli prihlásiť na Obecnom úrade. Následne bola poslancami obecného zastupiteľstva vykonaná kontrola, či prihlásené domácnosti naozaj kompostujú.

Výsledky kampane

 • Zo 160 domácnosti sa do projektu formou domáceho kompostovania nezapojili len dve domácnosti.
 • Výrazne sa znížilo množstvo spaľovaného odpadu v domácnosti a tvorba nelegálnych skládok.
 • Miniregión Južné Sitno vypracovalo projekt a získalo finančnú podporu na vybudovanie spoločnej kompostárne.
Obrázek 2
Foto 2: Informačný stánok v centre Košíc s putovnou výstavou o odpadoch a kompostovaní Obrázek 3
Foto 3: Odovzdávanie zásobníka na kompostovanie v Košiciach Obrázek 4
Foto 4: Ukážky drvenia bioodpadu pre žiakov základnej školy na obecnom kompostovisku v Kokšov - Bakši Obrázek 5
Foto 5: Informačné tabule o kompostovaní v Kokšov - Bakši

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Kompostovanie na obecných kompostoviskách
Na cestě - Maďarská kompostářská asociace
Propagace domácího kompostování ve Zlíně
Komunitné kompostovanie
Komunitní kompostování ve Velké Británii
Palárikovo - obec, kde se třídí
Spoločnosť priateľov Zeme pomohla vybudovať už 8 obecných kompostovísk
Informovanosť obyvateľstva pri rozvoji využívania bioodpadu
Bioodpad problém ? Riešenie - kompostovanie !
Kompostovacie zásobníky - aké sú ?
Kompostovacia kampaň na Slovensku
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 3.11.2003
Poslední změna: 2.11.2003
Počet shlédnutí: 10348

Citace tohoto článku:
MOŇOK, Branislav: Aktivity na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania v SR. Biom.cz [online]. 2003-11-03 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/aktivity-na-rozvoj-domaceho-a-komunitneho-kompostovania-v-sr>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto