Odborné články

Terénní úpravy s vybudováním manipulační plochy a kompostárny v obci Smržice

Obec Smržice leží 4 km severně od Prostějova, má 1.570 obyvatel a katastrální výměru 1.256 ha. Smržice jsou územně kompaktní obec.

Terénní úpravy jsou navrženy na ploše, která je v současnosti zanedbaná a neobhospodařovaná. Území je postiženo bývalou těžbou hlíny a nedovoluje zemědělské využívání pozemků. Povrch je pokryt hromadami zeminy, které jsou porostlé vesměs rumištní vegetací a nálety dřevin.

Účelem terénních úprav je náprava současného stavu lokality s následným využitím ploch pro výsadbu zeleně. Celé území na severovýchodě obce zahrnující kromě zájmové plochy dále rekultivovanou skládku odpadů a pozemky již v současnosti pokryté dřevinnou vegetací (úvoz, sady, remízek) může z hlediska obce plnit funkci jejího relaxačního zázemí vhodného pro procházky, sportování či hry dětí. Celková výměra upravované plochy činí 6 300 m2.

Záměr je realizován za účelem zlepšení stavu krajiny a životního prostředí v zemědělsky intenzívně obhospodařované krajině na Hané. Zájmové území se nalézá na severovýchodním okraji obce Smržice, přibližně 200 m od hřbitova. S obcí je lokalita spojena nezpevněnou cestou s jednostranným zaneseným příkopem. Povrch pozemků je poznamenán pozůstatky bývalé těžby hlíny a provozu skládky odpadů, která se nalézá východně od zájmového území. Skládka je v současné době nevyužívaná, uzavřená a rekultivovaná. Severně od lokality terénních úprav se rozkládají zemědělsky obhospodařované pozemky, po okraji kterých vede travnatá polní cesta. Podél této cesty jsou zbytky staré třešňové aleje doplněné novými výsadbami dřevin. Západně od plochy terénních úprav se rozkládá starý třešňový sad. Území je v urbanistické studii vedeno jako ekologicky významný krajinný prvek - plocha krajinné zeleně. K realizaci akce bylo nutné odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.

V severní části upravované plochy byla v roce 2000 provedena výsadba dřevin. Realizace záměru "Terénní úpravy s vybudováním manipulační plochy" je členěna na následující stavební objekty:

 • SO-01: Terénní úpravy
 • SO-02: Kompostárna
 • SO-03: Příjezdová komunikace
 • SO-04: Místo pro zařízení k oddechu
 • SO-05: Vegetační úpravy

V rámci terénních úprav zdevastovaných pozemků bude v jejich východní části vytvořena zpevněná manipulační plocha, která bude využita jako kompostárna a bude sloužit výhradně potřebám obce. Kompostován bude pouze rostlinný odpad vznikající při údržbě zeleně v obci a dále rostlinný odpad ze zahrádek občanů. Kompostárna bude budována až po celkovém urovnání terénu v rámci terénních úprav.

Kompostárna

Kompostárna bude mít rozměry 35,0 x 15,0 m a bude mít sklon 3 % k západu, stejně jako celé terénní úpravy území. V příčném směru bude plocha vodorovná, to znamená, že vzhledem k okolním úpravám terénu bude na severu ve výkopu, na jihu v násypu.

Zpevnění plochy bude provedeno 3 vrstvami jílovité zhutněné zeminy. Tloušťka vrstvy po zhutnění nesmí být menší než 0,2 m.

Zpevněná plocha bude chráněna před vnějšími vodami ze severu valem o výšce 0,5 m a od tělesa rekultivované skládky odpadů oddělena příkopem o hloubce 0,5 m, který bude navazovat na příkop vybudované přístupové cesty.

Před únikem vnitřních vod bude plocha chráněna na jihu valem a na západě nepropustnou jímkou. Hloubka jímky bude 1,0 m a bude mít trojúhelníkový příčný profil. Těsnění jímky bude provedeno třemi hutněnými vrstvami o tloušťce min. 0,2 m ze zeminy s malým koeficientem propustnosti a doplněno mezi první a druhou hutněnou vrstvou nepropustnou folií o tloušťce min. 1,5 mm. Tímto způsobem bude plocha vodohospodářsky zabezpečena, což je předpokladem pro provozování kompostárny.

Kompostovaný materiál

Surovinová skladba kompostu bude proměnlivá a závislá na kvalitě navážených odpadů a jejich sezónního výskytu. Bude možno zpracovávat následující materiál:
Druh Předpokládané množství za rok % celk. hmotnosti
obec/občané (m3) celkem (m3) celkem (t)
Dřevní štěpky 5/5 10 2,5 18,5
Listí 10/10 20 5,0 37,0
Travní hmota 10/20 30 6,0 44,5
Celkem 25/35 60 13,5 100,0

Seznam materiálů vychází z konkrétní situace v obci - ze zkušeností s likvidací rostlinného odpadu v minulých letech, ze sortimentu vhodných odpadů, které mohou na území obce vzniknout a z podmínky snadné biologické rozložitelnosti použitých odpadů.

Dle Katalogu odpadů (Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.) lze zpracovávané odpady zařadit následujícím způsobem:

Kód Odpad Kategorie
02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství O
02 01 03 Odpad z rostlinných pletiv O
20 02 Odpady ze zahrad a parků O
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O

Základním předpokladem správného kompostování je udržení přiměřené vlhkosti na počátku i během celého procesu. Komposty ze zemědělských odpadních hmot vyžadují počáteční vlhkost 50 - 60 %. Vedle optimální vlhkosti je pro stanovení surovinové skladby kompostu podstatným kriteriem poměr uhlíku (C) a dusíku (N). Poměr C:N zásadně ovlivňuje intenzitu činnosti mikroorganismů a dobu zrání kompostu, tvorbu humusových látek a výslednou kvalitu kompostu. Aby bylo dosaženo u zralého kompostu C:N v rozmezí 25 - 30 : 1, což je optimální hodnota zabezpečující vysokou stabilitu a agronomickou účinnost kompostu, je třeba C:N optimalizovat v čerstvém kompostu v rozmezí 30 - 35 : 1. Dalším rozhodujícím faktorem je obsah fosforu, jehož minimální obsah (0,2 % P2O5 v sušině) je v zemědělských odpadech zpravidla zaručen.

Kompostárna nebude zaměřena na produkci kompostu, nýbrž bude sloužit pouze k efektivnímu využití odpadů vzniklých při údržbě zeleně v obci. Bude vybavena mobilním štěpkovačem, který umožní do zakládky uložit odpadní dřevo z ovocných výsadeb a z údržby parkové zeleně z obce i od občanů. Ostatní suroviny nebudou před uložením do kompostárny nijak upravovány.

Suroviny dovezené na kompostárnu mohou být před vlastním uložením do zakládky po určitou dobu skladovány nebo se budou přímo vrstvit do pásové hromady trojúhelníkového nebo lichoběžníkového průřezu. Po navrstvení surovin bude požadovaná figura hromady naformována pomocí čelního nakladače, který bude dle potřeby poskytnut zemědělským družstvem. Následně bude provedeno první překopání překopávačem, při kterém dojde k homogenizaci hromady.

Podle konkrétní situace - druhu naváženého materiálu, použitého mechanizačního prostředku pro překopávání či ročního období, budou suroviny ukládány do hromad s trojúhelníkovým nebo lichoběžníkovým profilem.

Trojúhelníkový profil hromad:

 • Šířka základny: 3,0 m
 • Výška hromady: 2,0 m

Lichoběžníkový profil hromad:

 • Šířka spodní základny: 3,0 m
 • Šířka horní základny: 1,0 m
 • Výška hromady: 1,5 m

V obou případech budou mít hromady délku maximálně 7,0 m.

Četnost překopávek hromad během roku bude specifické vzhledem k jejímu charakteru (likvidace odpadů z údržby veřejné zeleně a zeleně u rodinných domů). Úprava vlhkosti nebude prováděna.

K posouzení ukončení kompostovacího procesu bude použíta orientační zkouška tj. budou hodnoceny znaky stabilizace "čerstvého kompostu":

 • barva hnědá, šedohnědá až černá,
 • struktura drobtovitá až hrudkovitá,
 • nevykazuje pachy svědčící o přítomnosti nežádoucích látek, houbovitá vůně,
 • příznaky ustálené teploty: hodnota teploty kompostu odpovídá teplotě okolního ovzduší po dobu posledních 14 dnů.

Kontroly kompostovacího procesu nebudou na kompostárně prováděny v rozsahu uvedeném v ČSN 46 5735.

Základní východiska pro stanovení kapacity kompostárny

Objemová hmotnost:

Průměrná objemová hmotnost navážky = 0,225 t/m3
Průměrná objemová hmotnost hotového kompostu = 0,7 t/m3

Změna objemu 1. rok:

Celkem 1. rok 31,0 m3

 • 1. hromada (kapacita 52 m3) - 1. a 2. rok
 • 2. hromada (kapacita 21 m3) - 2. rok
 • 3. hromada (kapacita 21 m3) - 3. rok
 • 4. hromada (kapacita 21 m3) - 4. rok

Teoretický objem materiálu:

 • 1.rok - max. 60 m3
 • 2.rok - 31 m3
 • 3.rok - 20 m3
 • 4.rok - 20 m3
     Celkem - 131 m3

Ztráta hmotnosti 1. rok

 • 40 %
 • 13,5 t/rok - 8,1 t/rok

Závěr

V květnu 2004 vydáno Územní rozhodnutí na "využití území" (pozemků p.č. 1169/1,2,3) Stavebním úřadem MěÚ Prostějov. Dle provedených kalkulací budou celkové náklady na terénní úpravy, vybudování manipulační plochy a kompostárny činit 600.000,- kč. Z toho přibližně polovina připadne na stavební část kompostárny (bez strojového vybavení).

 

Článek byl převzat ze sborníku k semináři Hnutí DUHA Ekologické přístupy v nakládání s KO (Olomouc, 27.-28.5.2004). Další seminář z tohoto cyklu se bude konat 24.-25.6.2004 v Ostravě.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Kompostárna v Dražkovicích
Decentralizované kompostování
Finanční podpora nakládání s odpady z prostředků SFŽP ČR a Strukturálních fondů
Kompostování v Rakousku - farmářské kompostárny (1) Pregarten
Sběr a využívání odpadů ze zahrad
Spoločnosť priateľov Zeme pomohla vybudovať už 8 obecných kompostovísk
Regionální projekt zřizování kompostování komunálních odpadů na zemědělských farmách v okrese Freistadt (Horní Rakousko) v letech 1992 - 2001
Kompostové hospodaření na území KRNAP

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 15.6.2004
Poslední změna: 14.6.2004
Počet shlédnutí: 8630

Citace tohoto článku:
LEBEDOVÁ, Hana: Terénní úpravy s vybudováním manipulační plochy a kompostárny v obci Smržice. Biom.cz [online]. 2004-06-15 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/terenni-upravy-s-vybudovanim-manipulacni-plochy-a-kompostarny-v-obci-smrzice>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto