Odborné články

Produkcia energetických štiepok z miestnej suroviny ako priama podpora rozvoja bioenergetiky v SR

Úvod

Klimatické zmeny a bezpečnosť dodávok energie sú najvyššou výzvou pre vedcov, politikov, ministerstvá, priemysel, poľnohospodárstvo a lesníctvo na spoluprácu za spoločným cieľom náhrady fosílnych zdrojov energie z obnoviteľných foriem energie.

Obr. 1: Organizačná schéma Odštepného závodu Biomasa

LESY SR š.p. svoju produkciu dendromasy založil na báze našich bohatých lesných zdrojoch.

Podnik vybudoval flexibilnú organizačnú jednotku – Odštepný závod Biomasa Levice, schopnú na celom území Slovenskej republiky zásobovať regionálne teplárne a elektrárne. Strategickým zámerom projektu je vytvárať trhy a získavať nových zákazníkov v blízkosti zdrojov lesnej dendromasy. Výroba energetickej štiepky je krokom ku komplexnému a efektívnemu využívaniu obnoviteľnej surovinovej základne lesov. Moderná technológia a špičková štiepkovacia technika zabezpečujúca výrobu s nízkymi nákladmi sú základom pre dosiahnutie prioritného postavenia na trhu. Využitie miestnych surovinových zdrojov pre rozvoj regionálnych projektov v okruhu cca 40 km je ekonomicky efektívne pre dodávateľa štiepky, výrobcu tepla, ako aj pre konečného spotrebiteľa – občana.

Pri súčasnom trende vo využití energetickej štiepky ako alternatívneho paliva sa predpokladá do roku 2020 až dvojnásobný dopyt po tomto palivovom zdroji. Predpokladaný nedostatok lesnej štiepky je potrebné eliminovať práve motivačnou podporou zelenej energie a prvovýrobcov lesnej štiepky.

Obr. 2: Štruktúra nákladov výroby štiepky podľa lokality realizácie

I napriek začiatočným problémom pri rozvoji regionálnych projektov zásobujeme 17 teplární na celom území Slovenska, vytvorili sme 52 nových primárnych pracovných príležitostí a 70 sekundárnych dodávateľských pracovných miest, zabezpečujeme rozvoj regiónov a ochranu životného prostredia.

Nová energetická koncepcia štátneho podniku Lesy SR je investíciou do budúcnosti na prudko s rozvíjajúcom trhu obnoviteľných zdrojov energie v Európskej únii.

Lesy Slovenskej republiky š.p. ako najvýznamnejší lesohospodársky podnik obhospodaruje 48 % lesnej pôdy, významný potencionálny zdroj biomasy na energetické účely.

Podnik obhospodaruje 930 249 ha lesov, ťažba v roku 2011 bola 4 406 000 m3, plán ťažby v roku 2012 je 3 980 000 m3.

Napriek vhodným prírodným podmienkam využitie obnoviteľných zdrojov, biomasy, je v energetickej bilancii Slovenska skutočne veľmi nízke a nezodpovedá našim podmienkam: Slovensko 4 %, Rakúsko 12 %, Švédsko 14 %, Fínsko 16 %.

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik odštartoval v roku 2004 v súlade s programom Európskej únie o rozvoji a využívaní zdrojov obnoviteľných foriem energie, ambiciózny projekt „Biomasa“.

Strategické ciele a ich plnenie

  1. Vytvárať trhy, získavať zákazníkov a vyvíjať stratégie vedúce k úspechu.
  2. Vybudovať vlastnú sieť výkonných štiepkovacích strojov, dosahujúcich vysokú produktivitu práce.
  3. Vybudovať organizáciu, flexibilnú decentralizovanú dokonale ovládateľnú, bude to sieť ľudí spoločne pracujúcich a spoločne sa učiacich.
  4. Moderné technológie a špičková štiepkovacia technika zabezpečujúca výrobu s nízkymi nákladmi sú základom pre dosiahnutie prioritného postavenia na trhu.

LESY SR, š.p. vybudoval flexibilné špecializovaný Odštepný závod Biomasa so 7 regionálnymi strediskami (obr.1), schopné na celom území Slovenskej republiky zásobovať regionálnych odberateľov. Investovali sme do novej technológie, nakúpili sme osem výkonných štiepkovačov za 3,2 milióna. €. Výroba energetickej štiepky je krokom ku komplexnému a efektívnemu využívaniu obnoviteľnej surovinovej základne lesov.

Výroba energetickej štiepky u Lesov SR v roku 2004 bola 20 000 ton, v roku 2005 - 90000 ton, v roku 2006 - 127000 ton, v roku 2007 - 130000, v roku 2008 - 120000 ton, v roku 2009 – 123000 ton, v roku 2010 – 160000 ton, v roku 2011 – 170000 ton a v roku 2012 plánujeme vyrobiť 140000 ton lesnej štiepky.

Naša surovinová základňa je garantom trvanlivosti dodávok pre regionálne projekty len pri aktívnej podpore štátu pre producentov biomasy na úrovni štátov európskej únie. Energetická štiepka je produktom Lesov SR, š.p., ktorým zabezpečujeme zhodnotenie doteraz čiastočne nevyužiteľnej surovinovej základne – NEHRÚBIA. Jej cena neustále rastie.

Na príprave realizácii projektu pracovalo 7 tímov, bolo zapojených vyše 50 pracovníkov z rôznych stupňov riadenia, ktorí mali veľký význam pre zabezpečenie vnútropodnikovej spolupráce ako aj pri organizácii celoštátnych prezentácií. Výsledky novovytvoreného OZ Biomasa v značnej miere ovplyvňujú nadšení iniciatívni pracovníci, ktorí prioritne riešia budovanie sietí regionálnych odberateľov energetickej štiepky, optimalizáciu efektívneho nasadenia štiepkovačov a minimalizovanie dopravných nákladov, aby bola dosiahnutá efektivita OZ Biomasa.

Analýza dodávateľov

Rozhodujúcimi dodávateľmi energetického dreva pre OZ Biomasa sú Odštepné závody LSR (90 %). Hodnoty cien energetického dreva závisia od toho, či sa jedná o čerstvé, preschnuté alebo suché drevo a od percentuálneho zastúpenia nehrúbia.

Na základe doterajších skúseností je dôležité plánovanie výroby energetického dreva v projektoch ťažby a sortimentácie, využitie stromovej technológie, vytvorenie podmienok pre dostatočné zásoby energetického dreva na odvozných miestach pre regionálne programy a dosiahnutie podielu nehrúbia cca 50 %.

Obr. 3: Speňaženie v €/tona

Splnenie uvedených podmienok nám zabezpečuje efektívne a komplexné využitie drevnej suroviny, hospodárne nasadenie štiepkovačov, bezpečnosť dodávok k odberateľom, celkovú ekonomickú efektívnosť produkcie biomasy.

Analýza odberateľov

Lesy SR, š.p. realizujú projekt s novým produktom – energetickou štiepkou. Strategickým zámerom je vytvárať trhy, získavať zákazníkov a zásobovať nové regionálne teplárne. Cena drevnej štiepky výrazne závisí od druhu dreviny a od vlhkosti. Cenová stratégia sa odvíja aj od ceny energetického dreva, nehrúbia a od nákladov na spracovanie (štiepkovanie), nákladov na dopravu (distribúciu).

Využitie miestnych surovinových zdrojov pre rozvoj regionálnych projektov v okruhu cca 40 km je ekonomicky efektívne pre dodávateľa štiepky, výrobcu tepla, ako aj pre konečného spotrebiteľa – občana.

Našou prioritou sú nové trhy, noví zákazníci práve v regiónoch s najvyššou lesnatosťou, s najvyššími zásobami energetického dreva. V oblasti Nízkych Tatier práve v spolupráci s mestami Zvolen, Banská Bystrica chceme využívať voľné zdroje biomasy. Nová energetická politika LSR, š.p. je reálnou a dlhodobou alternatívou pre mestá, sídliská a občanov SR.

Analýza nákladov

  • zníženie prepravných vzdialeností umožňuje zvýšenie cien energetického dreva (obr.2)

Efektívnosť činnosti OZ Biomasa závisí priamo úmerne od dostatku energetického dreva vhodne technologicky pripraveného a preschnutého, čo znižuje náklady na štiepkovanie, pričom rozhodujúca je možnosť dodávať štiepku priamo z odvozného miesta na sklad odberateľa. Riešením je zvýšiť podiel priamych dodávok k odberateľom nachádzajúcich sa blízko zdroja energetického dreva s možnosťou odberu počas celého roka.

Efektivitu OZ Biomasa v budúcnosti významne ovplyvnia zavedené komplexné podporné opatrenia výroby biomasy.

Vývoj nákladov a výnosov strediska odráža ekonomickú realitu, v ktorej funguje odštepný závod. Stabilizácia nákladov na jednotku produkcie s miernym inflačným navýšením a zvýšením výnosov. Rozhodujúci vývoj pre celkový stav ekonomiky zaznamenali výnosy, ktoré sú výsledkom zvýšenia dopytu po energetickej štiepke.

Cieľom OZ Biomasa je zásobovať regionálnych odberateľov, čo umožní znížiť náklady o cenu diaľkovej prepravy a takto ušetrené prostriedky použiť na nákup energetického dreva tak, aby jeho príprava bola pre dodávateľov efektívna a umožňovala im do prípravy energetického dreva nasadiť najmodernejšiu techniku.

Analýza tržieb

V roku 2011 sme dosiahli výnosy vo výške 7,8 mil. €, vývoj speňaženia je uvedený na obr.3.

Stúpajúce ceny drevnej suroviny ako rozhodujúcej nákladovej položky nútia neustále producentov energetickej štiepky zvyšovať jej ceny. Nekontrolovaný rast však môže spôsobiť, že táto komodita sa stane nekonkurencieschopnou voči iným druhom palív a tým prakticky nepredajnou. Aby sa predišlo takejto situácii je nutný vstup štátu do tejto oblasti vhodnými podpornými mechanizmami.

Zavedenie priamej motivačnej podpory dodávok biomasy pre regionálne teplárne a elektrárne je cesta od efektívnosti k výnimočnosti v rozvoji využitia biomasy, vytvoreniu nových pracovných príležitostí, rozvoja regiónov a ochrane životného prostredia.

Napriek vyššej cene v zahraničí, orientáciou na domáci trh sa napĺňa plán realizácie regionálnych projektov.

Výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov podporuje aj Slovensko. V návrhu Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR je konštatované, že biomasa je najperspektívnejším zdrojom obnoviteľnej energie. Ako riziká sú uvedené: rast ceny biomasy z dôvodu vyššieho dopytu, rast nákladov na dopravu biomasy a nedostatok biomasy pri málo pružnej ponuke. Uvedené riziká sa dajú eliminovať len pomocou aktívnej motivačnej podpory štátu, lebo bez komplexného programu podpory nie je možné významne zvýšiť podiel biomasy na výrobu energie.

Trvalo udržateľný rozvoj potenciálu drevnej biomasy je potrebné zabezpečiť práve zakladaním energetických porastov dosiahnuť perspektívne zvýšenie surovinovej základne a zlepšenie v oblasti krajinotvorby. Medzi výhody energetických porastov patrí krátka doba návratu ťažieb – rubný vek 5 až 10 rokov, výkonná špičková ťažbová technológia zabezpečujúca vysokú produktivitu, pomerne nízke náklady na pestovnú činnosť. Vhodné dreviny na suchých stanovištiach: agát biely, dub červený, dub cerový. Na vlhších stanovištiach klony topoľov, vŕb a osiky. Ročná produkcia sušiny je 8 – 12 ton/ha.

Dendromasa produkovaná na PPF z ekonomického hľadiska môže byť konkurencieschopná voči fosilným a jadrovým elektrárňam až v prípade zavedenia takých podporných legislatívnych a ekonomických opatrení, ktoré aj finančne zohľadňujú enviromentálnu výhodnosť obnoviteľných zdrojov.

Základné priority a vízie Lesov SR, š.p. sú riešiť v akčnom pláne vlády využívania biomasy:

  1. podporu zelenej energie - vyššími garantovanými cenami výkupu elektrickej energie, dosiahnuť úroveň štátov EÚ - nezaťaženie spotrebnou daňou
  2. podporu pestovania drevín energetických porastov: dotácie pestovateľom - dotácie spracovateľom
  3. priamu podporu prípravy energetického dreva a výroby lesnej štiepky u všetkých vlastníkov lesov z energetických porastov z výchovných a z obnovných ťažieb.

Ďalšou prioritou je v horizonte roku 2020, zvýšenie počtu regionálnych teplární v najbližšom okolí zdrojov biomasy, zabezpečenie spoľahlivosti dodávok, rozvoj regiónov, riešenie problému komplexnej podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov, vytvoriť predpoklady pre efektívny a trvalo udržateľný rozvoj potenciálu drevnej biomasy pre nové regionálne teplárne. Ako perspektívne investičné programy sa javia modely zmluvnej dodávky tepla na báze biomasy. Predajom tepla tak získajú investori vyššiu pridanú hodnotu.

I napriek začiatočným problémom pri rozvoji regionálnych projektov môžeme konštatovať, že LESY Slovenskej republiky vytvorením Odštepného závodu Biomasa zabezpečili vytvorenie 52 nových primárnych pracovných príležitostí a 70 sekundárnych dodávateľských pracovných miest a s tým aj rozvoj regiónov.

Zvýšenie podielu palivovej drevnej biomasy na krytí domácej spotreby prvotných energetických zdrojov zo súčasných 4 % na úroveň aspoň 8 % v roku 2020 je reálne za predpokladu realizácie komplexných podporných opatrení.

Nová energetická koncepcia štátnych Lesov SR, š.p. je investíciou do budúcnosti na prudko sa rozvíjajúcom trhu obnoviteľných zdrojov energie v Európskej únii.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Energetické využívání rychle rostoucích dřevin aneb předávání zkušeností z oboru rychle rostoucích dřevin
Úprava stávajících uhelných kotlů na spalování biomasy
Vplyv niektorých druhov drevných materiálov pri briketovaní a peletovaní
Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy
Teplo do rodinného domu za 5 až 10 tisíc ročně

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 23.4.2012
Poslední změna: 27.4.2012
Počet shlédnutí: 5295

Citace tohoto článku:
PSÁRSKY, Ján: Produkcia energetických štiepok z miestnej suroviny ako priama podpora rozvoja bioenergetiky v SR. Biom.cz [online]. 2012-04-23 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/produkcia-energetickych-stiepok-z-miestnej-suroviny-ako-priama-podpora-rozvoja-bioenergetiky-v-sr>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto