Odborné články

Integrovaný systém nakládání s odpady – 2. část

Abstrakt

Ve dvou na sebe navazujících článcích jsou prezentovány první výsledky výzkumného projektu SPII2f1/30/07 „Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky“ Resortního výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR, zabývajícího se výzkumem integrovaného systému nakládání s odpady (se zaměřením na předcházení vzniku odpadů, nakládání s autovraky, elektroodpady, bioodpady, obaly a odpady ze služeb a malých živností), na kterém na základě smlouvy s MŽP v současné době pracují společnosti SITA CZ a.s. a ECO-Management, s.r.o. Tato druhá část shrnuje výsledky rešeršní fáze projektu podle jednotlivých sledovaných komodit – eklektroodpady, bioodpady, živnostenské odpady, obaly (zejména nápojové) a autovraky.

Úvod

První část článku shrnula motivaci a plán výzkumného projektu SPII2f1/30/07 „Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky“. Dále se zabývala identifikací možných přínosů v rámci řešení tohoto projektu.

V druhé etapě projektu řešené v tomto roce, byly shromažďovány informace o celkovém pojetí integrovaném systému nakládání s odpady v Evropské unii (EU) a dále podle jednotlivých komodit odpadů a rozděleny do několika kapitol.

Ke každé oblasti (komoditě nebo k celému systému) byly v úvodní kapitole nejprve shromážděny definice příslušných pojmů (příklady: odpad, původce odpadů, recyklace atd.) a dále na základě analýzy současného stavu odpadového hospodářství (OH) v České republice (ČR) a ve vybraných členských zemích EU byly identifikovány cílové skupiny, které se mohou vyskytnout v souvislosti s problematikou, jako jsou např.: Svozové firmy; Obce; Sdružení obcí; Občané; Živnostníci; Dopravci; Provozovatelé integrovaných sytému; Provozovatelé zařízení ke sběru nakládání s odpady atd.

V další kapitole byly identifikovány veškeré legislativní požadavky (zákony, směrnice, nařízení atd.) pro danou komoditu. V souvislosti s tím byly zjišťovány i ekonomické podmínky (ceny za recyklaci, dopravu, poplatky, atd.) které se na příslušnou legislativu částečně váží a vytváří specifické podmínky pro zkoumanou členskou zemi EU. Zbývající požadavky (ekologické, hygienické, společenské a další) byly shrnuty do kapitoly pod názvem odborné požadavky. V této části se také dostala ke slovu metoda LCA (hodnocení celého životního cyklu výrobků), která je důležitou metodou pro závěrečné posouzení efektivnosti celého integrovaného systému. Způsob plnění a reálná situace byly popisovány v kapitole pod pojmem běžná praxe (jednalo se například o popis patologických jevů – nedovolené odkládání odpadu do lesa, obcházení legislativy, nedokonalá legislativa - „díry“ v předpisem umožňující jejich obcházení, atd.).

Veškeré tyto informace byly shromažďovány jak z ČR, tak také z vybraných členských států EU – Slovensko, Rakousko, Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, atd.

Jak již bylo shrnuto v minulé části článku, navrhovaný integrovaný systém nakládání s odpady vychází ze současné legislativy EU a zahrnuje v sobě několik heterogenních oblastí OH, jejichž integrace bude přínosem zejména z logistického a informačního hlediska. V dalším průběhu řešení projektu budou testovány technologické nástroje, jejichž využitelnost je umožněna díky integrovanému systému, poté budou navrženy, testovány a objektivně ověřovány organizační nástroje, které budou hlavním přínosem celého integrovaného systému.

Elektroodpady

Z provedení analýzy vyplývá, že sousední vyspělé státy EU (Rakousko, Německo) dosáhly v předstihu požadovaných cílů dle Směrnic 2002/95/EC a 2002/96/EC, které stanovují pravidla pro nakládání s elektroodpady. Tato skutečnost je dána jednak vyšší vyspělostí těchto států a dále tím, že provoz systémů sběru a dalšího nakládání s elektroodpady byl zahájen v předstihu oproti ČR. Částečně je tato skutečnost pravděpodobně důsledkem vyšší efektivnosti a vyšší míry spolupráce jednotlivých systémů ve sběru elektroodpadů. V další fázi řešení této části projektu se zaměříme na:

 • chod a principy kolektivních systémů, které odběr elektrozařízení v ČR provozují a jejich podrobnější srovnání se zahraničními systémy
 • analýzu řešení systému odběru v pilotním regionu a definice kritických míst systému, které popíšeme v dalším článku o řešení projektu

Bioodpady

V této části shrneme nejdůležitější informace z hlediska cílů projektu SPII2f1/30/07. Pro přípravu řešení projektu ve vytipovaném pilotním území v ČR je vhodné postupovat podle následující metodiky:

 • zpracovat základní přehled zařízení s možností příjmu komunálního biologicky rozložitelného odpadu (BRO)
 • extrahovat zkušenosti z lokalit se zavedeným systémem separovaného sběru BRO
 • provést analýzu získaných údajů a navrhnout systému separovaného sběru BRO pro pilotní území

Přehled zařízení

Přehled zařízení s možností zpracování komunálního BRO je zpracováván jako součást vyhodnocení současného stavu OH v ČR. Přehled bude současně podkladem za danou oblast nakládání pro výběr lokality pro pilotní projekt integrovaného systému. Přehled bude zahrnovat:

Extrakce zkušeností

V součinnosti v rámci SITA CZ a skupiny SUEZ jsou v ČR a ve vybraných členských zemích EU vytipovány lokality se zavedeným systémem sběru komunálního BRO a dalších materiálových složek z komunální sféry. V těchto lokalitách bude provedena exkurze řešitelů projektu zaměřená na získání zkušeností s provozováním daného systému, jeho výhod a omezení.

Bude pokračovat sběr údajů z lokalit, kde SITA CZ operuje pilotní projekty separovaného sběru BRO.

Návrh systému separovaného sběru BRO pro pilotní území

Na základě získaných informací a jejich analýzy bude zpracován návrh jako součást přípravy pilotního projektu, který bude zahrnovat:

 • souhrn technického řešení popis parametrů zkušební lokality
 • základní parametry separovaného sběru komunálního BRO
 • požadavky technické vybavení
 • požadavky na odpad
 • požadavky na součinnost obce
 • způsob poskytnutí a distribuce informací veřejnosti
 • systém dalšího nakládání s odpadem, požadavky na technologické vybavení zpracovatelského zařízení
 • způsob sledování a vyhodnocení zkušebního provozu

Živnostenské odpady

Z provedené analýzy současného stavu nakládání odpadů u fyzických osob oprávněných k podnikání (živnostníci) v ˇFR vyplývají následující skutečnosti, které jsou zásadní pro další řešení projektu v této oblasti:

 • vysoký podíl odpadů z živností a nevýrobní sféry na produkci odpadů skupiny 20 Katalogu odpadů
 • nízká úroveň třídění odpadů z této produkce (tj. vysoký podíl odpadu č. 20 03 01 na produkci)

Na základě informací získaných v této etapě řešení úkolu, bude nutno se z hlediska cílů projektu SPII2f1/30/07 a v rámci přípravy pilotního projektu změřit na následující úkoly:

 • možnosti identifikace živnostenského odpadu, jeho objemu a skladby na konkrétní lokalitě
 • možnosti optimálního zapojení živnostenských odpadů v rámci daných odpadových proudů (komodit) zkoumaných v projektu
 • identifikaci kritických bodů systému nakládání s živnostenským odpadem a návrh nástrojů pro jejich řešení
 • přípravu pilotního projektu a průzkum situace nakládání s živnostenským odpadem na území pilotního projektu

Autovraky

Nakládání s autovraky je v ČR značně závislé na ekonomických podmínkách v dané oblasti a vůli jednotlivých cílových skupin korektně hodnotit situaci. Skupina výrobců automobilů v ČR zastává názor, že autovrak je schopen cenou obsažených surovin a dílů pokrýt náklady na demontáž. Skupina zpracovatelů autovraků naopak zdůrazňuje, že má vyšší náklady na manuální práci a zastává opačný názor. Skupina vlastníků automobilů reaguje na situaci spíše se snahou nalézt mezery v legislativě, ušetřit finanční prostředky a nezřídka jednají i v přímém rozporu s legislativou.

Navíc na trh vstupuje velmi proměnlivá cena, za kterou je možné získat při výkupu za kovy, obsažené v autovracích. Jedinou možností, jak tento faktor pokrýt, je ekonomická stabilita provozovatele integrovaného systému. Řešení některých patologických jevů (legalizace odcizených vozidel, atd.) je mimo rámec integrovaného systému.

Nápojové obaly

Samotný sběr a využití odpadů z obalů je v různých členských zemích EU řešen rozdílnými způsoby a technologiemi, které výrazně ovlivňují celkové náklady a mají tedy i dopad na spotřebitelské ceny. Zavedení jakéhokoli systému se tak nutně odrazí v růstu spotřebitelských cen.

V rámci analyzovaných jednotlivých členských zemích EU jsou uplatňovány tři základní přístupy nakládání s obaly:

 • zálohování vybraných typů obalů (např. Německo, Švédsko)
 • samostatný sběr obalů, odděleně od komunálního odpadu (ČR)
 • integrovaný přístup k využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky (Francie)

Prevence vzniku odpadu z obalů je nejlépe dosahována, pokud jsou do systému zapojeni výrobci i plniči obalů, spolu s prodejci, a ve spolupráci s obcemi. Synergie z tohoto vzájemného propojení také vede k vyšší míře využití odpadu.

Systémy povinně zálohových a vratných obalů a legislativní nařízení o povinném užívání vratných obalů narážejí na předpisy EU a jsou ostatními státy napadány jako formy protekcionizmu.

Nyní shrneme z provedených analýz v různých členských zemích EU argumenty zastánců zálohových systémů:

 • Nižší náklady na systém zálohování
 • Vyšší účinnost sběru
 • Přenesení odpovědnosti z obcí do obchodní sítě
 • Estetičtější sběr obalů

Argumenty odpůrců zálohových systémů jsou následující:

 • Vyšší náklady na systém zálohování
 • Zmaření investic do stávajících systémů a technologií
 • Nedostatek místa a kapacit v obchodní síti – zánik malých provozoven
 • Hygienické problémy (potraviny vs. odpady)

Nápojové obaly představují problém, který není možné řešit v ČR příliš radikální cestou. Obce jsou v ČR zařízené na sběr použitých obalů do kontejnerů. Některé „nápojářské“ společnosti mají zavedený vlastní zálohový systém na znovu uvádění nápojových obalů do provozu. Prodejci nápojů mají logisticky zajištěny určité kapacity, které není možné ze dne na den změnit. Proto je nutné postupovat v malých krocích a vyhodnocovat vliv trhu, aby nedocházelo k nestabilitě nakládání s nápojovými obaly, což se nedávno projevilo v Německu.

Naší ambicí je v dalších fázích řešení výzkumného projektu SPII2f1/30/07 srovnat dva odlišné přístupy k problematice obalů na podmínky ČR. Toto srovnání chceme provést z hlediska technické proveditelnosti, ekonomických nákladů a přínosů, sociálních a ekologických dopadů a výsledky srovnání budeme opět publikovat, aby se s ním seznámila odborná veřejnost.

Závěr

V 1. etapě řešení výzkumného projektu SPII2f1/30/07 se podařilo získat rozsáhlé informace a vytvořit první závěry. Dalším úkolem bude tyto závěry dokončit a prodiskutovat je jak se zadavatelem projektu - Ministerstvem životního prostředí ČR, tak i s odbornou veřejností. Na základě zjištěných skutečností o provozovaných systémech nakládání s odpady bude dále vhodné provést zahraniční exkurzní cesty na místa s fungujícím integrovaným systémem (např. Rakousko, Holandsko). Současně budou v druhé polovině roku 2008 zahájeny práce na 2. etapě výzkumného projektu SPII2f1/30/07, tj. Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady. Výstupy 1. a 2. etapy řešení budou sloučeny do jednoho dokumentu, který později bude základem pro připravovanou podrobnou publikaci Ministerstva životního prostředí ČR.

Odkazy

V tomto článku budou díky velkému množství odkazů uvedeny netradičně rešeršní zdroje, ze kterých byly vyhledávány jednotlivé rešerše.