Odborné články

Informační kampaň pro veřejnost a školy

V rámci aktivit CZ BIOM - České sdružení pro biomasu klademe důraz na osvětu a informace o výhodách využívání biomasy pro energii. V loňském roce jsme ve spolupráci s ČTV vytvořili 10-dílný TV seriál, s názvem Energie pro 21. století. Seriál byl vysílán v podzimním období, až do 19.1.2001. Bohužel, vysílací čas nebyl vyhovující ( v 16,30 v pondělí na ČT 2) a tak nám volala řada lidí, kteří litovali, že nemohli souvisle seriál sledovat. Proto jsme vytvořili videokazetu, kde je uvedeno všech 10 dílů, tj. 10 x 20 minut vysílání a je k dispozici všem zájemcům, na základě objednávky. V současné době je seriál reprízován - opět ve velice nevhodnou dobu.

Obsah - přehled a názvy 10 jednotlivých dílů

1. Rozehraná partie

Pořad (i všechny následující díly) zahajuje fiktivní zpravodajská relace z nepříliš vzdálené budoucnosti : stoupající hladina světových oceánů zaplavuje příbřežní hustě obydlené oblasti světa, přibývá ekologických uprchlíků - i u nás proto vyčleňujeme prostředky, vědci upozorňují, že tání ledovců se bude dále zrychlovat... To vše jako důsledek přílišné spotřeby energie. Přehledy a statistiky to potvrzují. Bohužel - hlad po energii stále poroste.A s ním vzrůstá i produkce nebezpečného oxidu uhličitého - jednoho z klíčových skleníkových plynů. Potvrdíme i náš podíl na tomto sebevražedném počínání. Chceme naši Modrou planetu skutečně změnit na nehostinnou Venuši ? Odpovědní lidé hledají řešení : konference v Kjótu 1998 stanovila určité kroky správným směrem. Co pro to může udělat každý z nás ? Začít znovu používat obnovitelné zdroje energie - tak jako činili už naši předkové. O tom bude tento seriál.

2. Svět obnovitelných zdrojů

Už naši dávní předkové při svých aktivitách a energetických potřebách využívali zdroje energie, které jsou kolem nás odjakživa : teplo slunce, sílu větru i proudící vody, spalování rostlin nebo obecněji organické hmoty. Dnes se k těmto zdrojům pod tlakem nepříznivého vývoje klimatu vracíme, ozbrojeni moderními technologiemi. Tento díl přináší přehled využívání obnovitelných zdrojů energie ve světě - především však v Evropě - technické prostředky i příklady legislativních opatření, která využívání těchto zdrojů energie zvýhodňují. Tyto trendy dáme do souvislosti s cílem Evropského společenství výrazně zvětšit podíl získávání energie pomocí obnovitelných zdrojů energie během několika příštích let.

3. Obnovitelné zdroje u nás

Ve využívání jejich energie měli tradici také předkové na našem území. Navštívíme místa a dokumentujeme na mapách počty dávných větrných mlýnů, malých vodních elektráren, které sloužily kdysi.... Méně radostný je přehled obnovitelných zdrojů energie používaných dnes. Přesto - projdeme postupně jednotlivé oblasti a stav v nich : malé vodní elektrárny na menších tocích, několik našich větrných elektráren, využívání sluneční energie formou kolektorů i fotovoltaických panelů a konečně spalování "energie v zelených konzervách " - biomasy. Budeme srovnávat podmínky, v nichž tyto zdroje vznikají a jsou provozovány, se stavem v okolních zemích. Uvedeme hlavní příčiny dosavadního málo úspěšného zavádění obnovitelných zdrojů energie u nás.

4. Biomasa aneb odpady jako palivo

Stohy nevyužité slámy, pomalu hnijící na polích, haldy větví, kmínků a kůry, znečišťujících les po těžbě dřeva a mnoho dalšího spalitelného odpadu kdekoli u nás - to jsou zdroje nevyužité energie. Na příkladech ze zahraničí přiblížíme způsoby, jakými se různé druhy biomasy zpracovávají nebo přímo využívají pro vytápění nebo výrobu elektrické energie. Seznámíme i s některými příklady spalování biomasy u nás doma.

5. Vypěstujte si energii

V době, kdy naše zemědělství je v krizi, mnozí zemědělci hledají nové zaměření pro svá hospodářství, se nabízí zajímavé, perspektivní východisko - cílené pěstování energetických rostlin. Využije se tak půda, která se po snížení rostlinné výroby stala přebytečnou a na mnoha místech leží ladem, zarůstá plevelem a vznikají tak oblasti zdivočelé, neobdělávané země. Na příkladech ze zahraničí i od nás seznámíme s hlavními druhy cíleně pěstovaných energetických rostlin. Jsou to nejen byliny ale i rychle rostoucí dřeviny. Obrovské plochy výsypek po rekultivacích našich povrchových velkodolů se mohou přeměnit na plantáže, na nichž během 2 až 4 let vyrostou topoly, vrby nebo akáty pro spalování v místních kotelnách.

6. Jak si zatopit s biomasou

V širokém přehledu našich ale především zahraničních příkladů přiblížíme různé typy kotlů a dalšího technického zařízení, která se vyrábějí jinde, ale i u nás pro spalování biomasy - slámy, dřevních štěpky nebo briket. Seznámíme i s technikou výroby bioplynu z odpadních zemědělských hmot, který pak slouží v kogeneračních jednotkách k souběžné výrobě tepla i elektřiny. Ve výzkumu i v praxi ukážeme procesy zplyňování biomasy pro energetické potřeby.

7. Jak zapřáhnout slunce

Na každý kousek zemského povrchu neustále dopadá ohromné množství energie z našeho slunce. Jak využít tento čistý zdroj ? Přiblížíme využívání různých typů slunečních kolektorů pro jednotlivé objekty nebo celé vesničky, které teplo slunce stačí vyhřívat - u nás stejně jako i ve světě. Nahlédneme do výroby fotovoltaických článků, které umožňují získávat ze slunečního záření přímo elektrický proud. Fotovoltaické systémy se ve světě rychle rozšiřují. Zatím stále ještě exotickým příkladem využití tohoto zdroje k pohonu budou na závěr i elektromobily.

8. Síla větru

Ve využívání energie větru máme už téměř zapomenutou tradici i u nás. Stovky mlýnů kdysi doplňovaly naši krajinu. Přesto moderní větrné elektrárny se u nás objevují jen velice pozvolna. Přiblížíme některé z těchto lokalit i problémy (většinou legislativního a organizačního charakteru), které naši zájemci či nadšenci pro využívání větrné energie dosud musejí překonávat. Tento stav je totiž v ostrém protikladu k tomu, co bude k vidění z jiných zemí Evropy - například ze sousedního Rakouska, ale především ze země, která má ve využívání energie větru velkou tradici - z Dánska. Navštívíme i výrobce větrných elektráren.

9. Malá voda taky voda

O energetické úloze a ekologické výhodnosti velkých vodních elektráren na tocích celého světa se všeobecně ví mnohé. Jiné je to s kategorií malých vodních elektráren. Přesto jich tisíce už dlouhá desetiletí spolehlivě fungují v řadě zemí s příhodným energetických potenciálem toků. Soustředíme se na podmínky na našich menších řekách, seznámíme se s jejich energetickými možnostmi. Navštívíme několik malých elektráren z přelomu století, které jsou stále v provozu nebo byly v poslední době obnoveny. Přiblížíme výrobu malých vodních turbín i jejich nasazení v praxi - na našich řekách i v sousedním Rakousku. Budou nás zajímat i podmínky provozu tohoto zdroje energie.

10. Naše cesta do světa obnovitelných zdrojů

Závěrečný díl cyklu přinese celkové shrnutí jednotlivých oblastí obnovitelných zdrojů energie. Soustředíme se především na podmínky u nás, za nichž se tyto zdroje provozují dnes, i na nezbytné změny, které musí naše legislativa - tedy Parlament - ale i další odpovědné instituce přijmout, abychom i v této oblasti srovnali krok s ostatní Evropou. Obnovitelné zdroje energii nabízejí velkou příležitost pro zlepšení životního prostředí i obohacení života mnoha lidí.

Propagace obnovitelných zdrojů ve školách

Zavedení širokého využívání obnovitelných zdrojů energie, si vyžádá dlouhodobé úsilí celé společnosti. Nejdůležitější je působení na mladou generaci. Proto jsme zpracovali pro školy specielní výukové kazety s názvem : Obnovitelná energie - jednak pro základní školy a jednak pro střední odborné školy. Každá kazeta obsahuje 40 minutový pořad o všech druzích obnovitelných energií, s důrazem na energetickou biomasu. Obě uvedené kazety si mohou zájemci rovněž objednat. Tyto obrazové pomůcky budou ve velmi krátké době doplněny dále stručnými texty s příslušnými obrázky a schématy, na tzv. výukové karty.

Veškeré uvedené propagační materiály si lze objednat na adrese:
Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ BIOM, Tomanova 8, Praha 6, 169 00.
Tel/Fax :02 20511753, e mail : vpetrikova@volny.cz

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Z historie a činnosti mezinárodní sekce
Biomasa ve škole
Nové akční plány v obnovitelných energiích
Nové učební pomůcky pro školy
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu
Propagace biomasy pro energii

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 9.11.2001
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 7287

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Informační kampaň pro veřejnost a školy. Biom.cz [online]. 2001-11-09 [cit. 2024-07-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/informacni-kampan-pro-verejnost-a-skoly>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto