Odborné články

Dánsko by mohlo dosáhnout 100% přechodu na zelený plyn do roku 2035

Od roku 2014, kdy začal být vyčištěný bioplyn (neboli biometan) dodáván do dánské distribuční sítě, došlo ke snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) o celkem 675 000 tun. V roce 2018 se očekává, že samotný biometan sníží emise CO2 o 800 000 tun. Odhady Grøn Gas Danmark uvádějí, že Dánsko by již v roce 2035 mohlo mít všechen zemní plyn nahrazen z obnovitelných zdrojů.

Ilustrační foto: Výzkumná bioplynová stanice ve Foulum (zdroj: Bioenergy international)

Podle Grøn Gas Danmark (Green Gas Denmark, sdružení subjektů okolo bioplynu) má biometan potenciál pokrýt v Dánsku předpokládanou spotřebu 72 PJ v roce 2035. Výpočty jsou založeny na posouzení potenciálu Aarhuskou univerzitou a jejich porovnání se spotřebou plynu v Dánsku. Dosažení cíle však závisí na nastavení správných podmínek.

Výpočet potenciálu je založen na pokračujícím růstu využití statkových hnojiv a odpadů, jako efektivních zlepšujících substrátů v produkci bioplynu a 50% využití slámy. Aarhuská univerzita uvádí, že využitím potenciálu plynovodní sítě pro ukládání elektřiny biologickým procesem power-to-gas, by Dánsko mohlo zvýšit potenciál bioplynu na pokrytí až 100 PJ.

„Zelený plyn je plynem budoucnosti. Naše výpočty ukazují, že je možné, aby se Dánsko stalo první zemí v Evropě nezávislou na fosilním plynu. Kompletní přechod na zelený plyn je možný. Jinými slovy, okolo 55 miliard dánských korun (~7,4 miliard Euro) investovaných do dánské distribuční sítě, by mohlo hrát klíčovou roli v zeleném energetickém systému budoucnosti“, říká Carsten Jensen, výkonný ředitel Danish Gas Distribution.

Technologie zvýší efektivitu

Decentralizovaná produkce biometanu, je v současné době rozložena napříč zemí; v letech 2014 – 2017 bylo k plynové síti připojeno 21 bioplynek produkujících metan (biogas upgrading plants, BUP).

„V uplynulých třech letech jsme vyprodukovali více zeleného plynu, než za posledních 30 let. To znamená, že podíl zeleného plynu v síti se zvyšuje a příští rok očekáváme, že zelený plyn dosáhne 11% podílu. Již teď jsme v Evropě zemí s největším podílem zeleného plynu v síti“, říká Jensen.

Rozvoj zeleného plynu (biometanu) odstartovala v roce 2012 energetická dohoda, kterou podpořila většina politiků. Vláda má také ambice zvýšit využití statkových hnojiv anaerobní digescí na 50 % celkové roční produkce do roku 2020.

„Od počátku jsme svědky industrializace sektoru. Mnohá zařízení, která jsou dnes postavena, jsou 25-50krát větší, než tradiční bioplynové stanice v Dánsku a tato nová zařízení jsou schopna také přeměnit mnohem více biomasy na plyn. Všechna zařízení dohromady přispívají k pozoruhodnému růstu produkce zeleného plynu“, říká Ole Hvelplund, výkonný ředitel Nature Energy, největšího dánského producenta bioplynu.

Přechod na zelený plyn dodržuje stejný postup, jako tomu bylo u přechodu na zelenou elektřinu a po svých prvních teprve pěti letech, je stále v zárodku. Nicméně producenti biometanu očekávají, že budou výrobní ceny v budoucnu klesat:

„Nikdy nebylo vynaloženo tolik prostředků na rozvoj produkce zeleného plynu, jako tomu je dnes. Jsme svědky rostoucí profesionalizace výrobců a zvyšující se produkce ve velkých i malých zařízeních. Biologicky rozložitelné vedlejší produkty jsou využívány ve velkých zařízeních a výrobci předpovídají další výhody nastupujících technologií v budoucích letech. Je však stále brzy na to říci, o kolik budeme schopni snížit ceny“, dodává Hvelplund.

Článek byl přeložen z časopisu Bioenergy International 7-2017, 9, December 2017.

Komentář redakce

Ambiciózní klimatická a energetická politika v Dánsku započala již v roce 1985, kdy se rozhodlo odstoupit od jaderné energie a následnou podporou biomasy a větrné energie.  Dánská energetická dohoda Danish Energy Agreement 2012 zahrnuje i vizi energetického systému nezávislého na fosilních palivech již v roce 2050.  

Bioplyn je v Dánsku podporován veřejnými dotacemi, které se řídí pravidly a předpisy Dánské energetické agentury (Danish Energy Agency). Předmětem podpory je výroba elektřiny, vyčištěný bioplyn (biometan) dodaný do rozvodné sítě zemního plynu nebo biometan dodaný do městské plynové sítě, použití bioplynu pro účely výroby v průmyslu, využití bioplynu jako dopravního paliva a použití bioplynu pro vytápění. Dánská energetická agentura odpovídá za různé podpůrné režimy a spravuje vyplácení dotací především ve formě výkupních tarifů.

Podpora výroby elektřiny v Dánsku:

Prémiovými tarify jsou podporovány elektrárny využívající k výrobě elektřiny čistý bioplyn nebo plyn ze zplyňování. Maximální výše podpory je 0,793 DKK (~11 €ct) za kWh. Tarif je přepočítáván každoročně k 1. lednu. Elektřina vyrobena ze spalování bioplynu má garantovaný bonus 0,431 DKK (~5,8 €ct) za kWh.

Systémem Net-Metering jsou výrobci elektřiny, kteří využívají veškerou vyrobenou elektřinu pro vlastní potřebu nebo alespoň její část, zcela nebo zčásti osvobozeni od placení poplatku vybíraného na podporu obnovitelné energie. Podpora je udělována elektrárnám s výkonem vyšším než >11 kW, které jsou instalovány v místě spotřeby a instalacím do 11 kW, které jsou napojeny na soukromý odběr.

Podpora vytápění bioplynem v Dánsku:

Bioplyn je jedinou technologií vytápění, která je v Dánsku podporována. Oprávněným k pobírání podpory je osoba, která odebírá bioplyn za účelem vytápění.  Dánsko podporuje využití bioplynu pro vytápění přímými prémiovými tarify za GJ využitého bioplynu. Podpora je vyplácena jako součet dvou tarifů: 26 DKK (~3,5 €) za GJ a 10 DKK (~ 1,34 €) za GJ bioplynu.

Bioplyn v dánské dopravě:

Dánsko podporuje využití bioplynu v dopravě přímým prémiovým tarifem za prodaný GJ bioplynu. Jsou zavedeny tři typy tarifu prodaného bioplynu k dopravním účelům, jejichž suma je vyplácena oprávněným osobám: 39 DKK (~5,23 €), 26 DKK (~3,5 €) a 10 DKK (~1,34 €) za GJ prodaného bioplynu. Oprávněnými osobami, které mají nárok pobírat podporu na prodej bioplynu pro účely dopravy, jsou prodejci bioplynu konečným spotřebitelům.

Článek byl publikován v časopise Biom 1/2018 Pojištění bioplynových stanic.

 

Překlad: Julie Jeřábková

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Rozhovor o zkušenostech s pojištěním bioplynové stanice
Nový způsob řešení pojištění bioplynových stanic
MPO připravuje podporu pro nové zdroje, ale i starší biomasové elektrárny a bioplynové stanice
100% bioplynový pivovar vyvinutý firmou Carlsberg
Audi NGV nahradí fosilní plyn biometanem z Dánska
Podpora tepla v Nizozemsku
Podpora tepla ve Velké Británii

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 18.4.2018
Poslední změna: 29.3.2019
Počet shlédnutí: 3450

Citace tohoto článku:
SHERRARD, Alan, JEŘÁBKOVÁ, Julie: Dánsko by mohlo dosáhnout 100% přechodu na zelený plyn do roku 2035. Biom.cz [online]. 2018-04-18 [cit. 2024-05-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/dansko-by-mohlo-dosahnout-100-prechodu-na-zeleny-plyn-do-roku-2035>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto