Odborné články

Bioplyn může zásobovat obnovitelnou elektřinou tisíce českých domácností

Představitelé EU, včetně zástupců ČR, se na summitu EU dne 9. 3. shodli na potřebě významného nárůstu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Právě bioplyn je podle zákona  č. 180/2005 Sb. hodnocen jako obnovitelný zdroj energie a ačkoliv byl u nás doposud spíše podceňován, v ČR má tento zdroj významný potenciál. Reálně totiž může zajistit zásobování desítek tisíc českých domácností obnovitelnou energií, podobně jako je tomu dnes již v praxi v Německu. Může tak významně pomoci při řešení snižování závislosti ČR na fosilních palivech a při naplňování závazků v rámci členství ČR v EU. 

Bioplyn se vyrábí v bioplynových stanicích, což jsou moderní a ekologická zařízení, která zpracovávají např. biologicky rozložitelné odpady (zbytky potravin z domácností, jídelen apod.) nebo cíleně pěstované plodiny (např. kukuřici). Organická hmota je v nich zpracovávána za nepřístupu vzduchu v uzavřených reaktorech a výsledkem procesu jsou ekologická elektřina a teplo a dále digestát, který lze používat jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu). 

CZ Biom - České sdružení pro biomasu1 odhaduje reálný potenciál počtu bioplynových stanic v ČR na 400 zařízení do r. 2015. Na konci roku 2006 bylo přitom v provozu pouze cca 18 zařízení. Do roku 2004 tento obor zcela stagnoval. Oživení nastalo díky přijetí zákona č. 180/2005 Sb.  a zvýšení výkupní ceny za elektřinu vyrobenou z bioplynu. V průběhu roku 2006 tak bylo zprovozněno celkem 6 nových bioplynových stanic.

Odhady CZ Biom rovněž ukazují, že pokud se podaří nastavit skutečně vhodné podmínky pro rozvoj oboru, v roce 2010 může celkový instalovaný elektrický výkon v bioplynových stanicích činit 90 MWel. Protože výhodou těchto zařízení je vysoká energetická účinnost s roční dobou využití standardně 8.000 hod., předpokládaná výroba elektrické energie by mohla v r. 2010 dosáhnout až 720 GWh. Toto množství by mohlo pokrýt spotřebu elektřiny pro cca 500.000 obyvatel ČR2 a  mohlo by tak postačovat pro zásobování cca 200.000 domácností. Do roku 2015  by pak počet zařízení a výroba elektrické energie mohla vzrůst ještě na dvojnásobek.

Významné přínosy bioplynových stanic názorně dokládá vývoj v Německu, kde již několik let probíhá bioplynový boom. Díky vhodně nastavenému systému podpor dosáhl obor bioplynu zatím největšího rozvoje v loňském roce, když bylo nově zprovozněno cca 700 zařízení s celkovým instalovaným výkonem 550 MWel.! Celkový počet bioplynových stanic v roce 2006 je v Německu odhadován na 3.500 zařízení3. Jejich souhrnný instalovaný elektrický výkon dosáhl obdivuhodných 1.100 MWel. s produkcí přes 5 TWh (= 5 miliard kWh) elektřiny! Po uvedení loňských zařízení do plného výkonu a s novými instalacemi se letos očekává produkce více než 10 TWh, což by mělo stačit pro zásobování více než tří miliónů průměrných domácností obnovitelnu energií.

V souvislosti se závazky ČR vůči EU na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny, posílenými navíc dohodou představitelů EU ze dne 9. 3. 2007, je zřejmé, že výroba elektřiny z bioplynu bude i u nás mít významnou roli. Základní podmínkou pro využití potenciálu bioplynu  je nastavení skutečně aktivního systému státní podpory. Zejména se jedná o významné navýšení výkupní ceny za elektřinu z bioplynu a o odstranění stávajících administrativních a legislativních bariér. 

Poznámky k textu

  1. CZ Biom – České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj  fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu v České republice.
  2. Spotřeba elektrické energie na obyvatele v r. 2004 činila 1.423,1 kWh – zdroj:  Český statistický úřad: http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/4500437643/$File/14090610.pdf
  3. Tisková zpráva německé bioplynové asociace Fachverband Biogas e.V. ze dne 01.02.2007

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Energie dvojnásobně zelená
Možnost využití bioplynových stanic pro pokrytí velké části vysoké denní spotřeby elektřiny v elektrizační soustavě ČR
Malá bioplynová stanice v České republice jako velký zdroj znečištění ovzduší
Nová stanice na bioplyn v Chrobolech
BPS zvýší podíl čisté energie
EnviTec Biogas: komplexní služby umožňující bioplynové stanice na klíč
Účelné a efektívne využívanie biomasy na Slovensku
CZ Biom vítá a podporuje závěry summitu EU
Příklad úspory skleníkových plynů využitím tepla z bioplynové stanice ve SRN
Využití travní biomasy pro energetické účely
Mikroturbína a bioplyn
Bioplyn je budoucnost zemědělské výroby v celé Evropě
Profity a úskalia výroby ušľachtilých biopalív

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 15.3.2007
Poslední změna: 15.3.2007
Počet shlédnutí: 7775

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Bioplyn může zásobovat obnovitelnou elektřinou tisíce českých domácností. Biom.cz [online]. 2007-03-15 [cit. 2024-05-26]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/bioplyn-muze-zasobovat-obnovitelnou-elektrinou-tisice-ceskych-domacnosti>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto