Odborné články

Precizní příprava projektů bioplynových stanic

Shrnutí

Bioplynové stanice (dále jen BPS) mají mnoho pozitivních přínosů. Jedná se o projekty multioborové záležitostí prolínající se napříč mnoha tématy (ochrana ovzduší, odpady, hnojiva, energetika). Proto je také proces jejich přípravy a realizace poměrně náročný z hlediska administrativy a naplnění požadavků různých zákonů. Zároveň je třeba včas zajistit všechny potřebné smluvní vztahy a komunikaci s veřejností.

Je proto nezbytné, aby zájemci a potenciální investoři věnovali důslednou pozornost předrealizační přípravě, která je sice dlouhodobou záležitostí (minimálně 1 rok v ideálních případech, ve složitějších i delší), ale při samotném provozu se mnohokrát vrátí. Čas a úsilí věnované předrealizační přípravě je základním kamenem pro následnou efektivní životaschopnost významného projektu s životností cca 20 let, jakým je bioplynová stanice. Hlavním dokumentem pro rozhodování investora je kvalitní studie proveditelnosti, na jejímž základě se následně připravují další potřebné materiály.

Při realizaci záměru BPS lze doporučit postup podle následujících kroků:

Studie proveditelnosti

Jedná se o základní rozhodovací materiál pro investora, který zohlední všechny aspekty záměru (např. umístění stavebních/technologických celků, logistika biomasy, energetické a látkové vstupy a výstupy, vlivy na životní prostředí, zajištění provozu a servisu BPS, atd.) a navrhne optimální řešení a umístění BPS. Studie by také měla obsahovat i podrobnou ekonomickou rozvahu záměru a návrh dalšího postupu přípravy a realizace projektu. Je důležité dbát na to, aby studie byla úplná a přinášela odpovědi na všechny důležité otázky provozu BPS a v ekonomické části započítávala všechny investiční a provozní náklady BPS apod.

Často je studie prováděna v souladu s metodikou předběžně vybraných dotačních titulů. Studie slouží pro investora jako podklad pro zpracování podnikatelského záměru, jednání s bankami, zadání pro projektanty, zpracovatele doplňkové dokumentace (EIA, energetický audit, rozptylová studie, odborné posudky, atd.). Kvalitu zpracované studie je možné nechat si posoudit zpracováním oponentního posudku.

Včasné ověření možnosti připojení na síť

Pokud již zájemce má vytypovanou lokalitu umístění BPS, je nezbytným dalším krokem včasné ověření možnosti připojení na síť k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě u příslušného regionálního distributora. Získání kladného stanoviska provozovatele distribuční soustavy je nutným předpokladem pro další kroky k realizaci zařízení ve vybrané lokalitě. Pokud je stanovisko k možnosti připojení do sítě záporné a odůvodněné věcnými argumenty, je na místě zvážit jinou vhodnou lokalitu realizace BPS a znovu předjednat možnost připojení

Včasné zajištění dostatečných a kvalitních vstupních surovin

Společně s uzavřením smluvních vztahů garantujících ošetření vstupů a výstupů z BPS, jde o další nutný předpoklad pro následné kroky k realizaci zařízení ve vybrané lokalitě (podrobněji viz. Zásada č. 2 Desatera).

Včasná a průběžná spolupráce s místní samosprávou a občany (osvěta)

Získání kladného stanoviska místní samosprávy a místní veřejnosti je dalším nutným předpokladem pro následné kroky k realizaci zařízení ve vybrané lokalitě (podrobněji viz. Zásada č. 3 Desatera).

Zkoušky výtěžnosti bioplynu

Zejména v případech, kdy mají být jako vstupní surovina do BPS použity nestandardní substráty či směsi, je vhodné provést zkoušky výtěžnosti bioplynu spojené s příslušným monitoringem. Tímto způsobem se dá předejít nepříjemnostem při vlastním provozu, např. se sníženou výtěžností bioplynu, nevhodným pH, atd. Vhodné je provedení těchto zkoušek u zařízení s předpokládaným střídáním substrátů v rámci kampaňového provozu zařízení.

Zpracování žádostí o investiční podporu a zajištění financování projektu

Vhodnými zdroji podpor všech fází realizace projektu jsou operační programy a iniciativy EU, prvotní podpora je však možná i ze zdrojů jednotlivých krajů. V období let 2007 – 2013 lze předpokládat finanční podporu záměrů na realizaci zemědělských BPS zejména v rámci operačního programu Program rozvoje venkova v gesci Ministerstva zemědělství (ČR).

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně geodetického zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu, často i zjišťovacího řízení EIA

Rozsah a zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení podléhá zákonu č. 437/2004 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Požadovaný rozsah předložené dokumentace k těmto řízením se mírně liší úřad od úřadu.

Součástí dokumentace k územnímu řízení je provedení jednoduchého inženýrsko-geologického průzkumu v místě založení fermentorů a jímek a geodetické zaměření staveniště. Další součástí dokumentace je i odborný posudek o umístění středního zdroje znečišťování ovzduší, včetně rozptylové studie a vydání rozhodnutí příslušného krajského úřadu. Vhodné je před započetím zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení navštívit místně příslušný stavební úřad, seznámit pověřeného pracovníka se studií proveditelnosti. Výsledkem by měl být seznam požadavků na rozsah projektové dokumentace a povinných příloh k žádosti o vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení.

Samostatnou kapitolou zpracování této předrealizační dokumentace je zjišťovací řízení a posouzení EIA. Základním předpokladem hodnocení EIA je zatřídění zpracovávaných vstupů – ne všechny druhy zpracovávané biomasy jsou odpadem, naopak, často je zpracovávána i cíleně pěstovaná fytomasa, statkové materiály, apod.

Pokud bude BPS zpracovávat ostatní odpady v množství do 30 000 t/rok, je nutno provést pouze zjišťovací řízení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. Nad tento limit je povinností zpracování příslušné dokumentace EIA dle výše uvedeného zákona. Výklad výše uvedeného je však nutné vždy zkonzultovat s příslušným krajským úřadem (oddělením odpadů a EIA), požadavky jednotlivých úřadů se mohou lišit.

Zdroj: Desatero bioplynových stanic, CZ Biom, 2007, aktualizováno

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Motivací bylo zpracovat odpady

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 11.9.2015
Poslední změna: 12.9.2018
Počet shlédnutí: 5946

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Precizní příprava projektů bioplynových stanic. Biom.cz [online]. 2015-09-11 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/precizni-priprava-projektu-bioplynovych-stanic>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto