Odborné články

Rumex OK 2 má široké využití

Úvod

Krmný šťovík – Rumex OK 2 je u nás známý především jako energetická plodina, vhodná k vytápění budov. Původně byl ale vyšlechtěn (na Ukrajině) jako kvalitní krmná pícnina a tak jej někteří pěstitelé začali už i u nás využívat ke krmení hospodářských zvířat. Výsledky jsou velice příznivé, a proto může být využíván i v bioplynových stanicích (BPS). Zcela nové uplatnění najde Rumex OK 2 ve stavebnictví. Unikátní, vysoce kvalitní stavební materiály se začnou v ČR vyrábět již zjara příštího roku, dle české technologie.

Obr. 1: Rumex OK 2, jedenáctiletý porost před sklizní – červenec 2010

Možnosti využívání krmného šťovíku - Rumexu OK 2

Suchá šťovíková biomasa

Pro vytápění budov

Rumex OK 2 je jednou z nejdůležitějších tzv. energetických plodin u nás dosud využívaných pro energetické účely. Výsledky s jeho pěstováním závisí ale velmi výrazně na způsobu jeho ošetřování a přihnojování. Tam, kde se o něj pěstitelé dobře starají, mají i dobré výsledky. Kde si myslí, že Rumex OK 2 je jen „plevel“, výsledky jsou špatné. Při správném ošetřování vydrží na stanovišti více než 10 let, jak je zřejmé z obr. 1.

Sklizeň se provádí ve stavu plné zralosti, což bývá zpravidla již kolem 10. července. Lze k tomu použít běžnou zemědělskou mechanizaci, vhodná je sekačka s použitím tzv. „mačkačů“, čímž se robustní lodyhy částečně naruší a lépe se pak posečená hmota dále zpracovává. Zpravidla se lisuje do balíků, vhodných pro přepravu k místu využití. Balíky lze využít přímo ke spalování v biokotelně, obdobně jako balíky slámy. Výhodou Rumexu je mimo jiné i vysoká teplota tavitelnosti popelů, což je zárukou toho, že se popel v kotli netaví, „nesklovatí“, což se mnohdy stává při spalování slámy, ze které se popel taví při nižší teplotě.

Pro další zpracování lze balíky na místě použití rozdružit a hmotu rozdrtit na drobnou řezanku. Tu je možné využít přímo k přikládání do kotle, pokud jsou k tomu vhodné podmínky. Výhodné je zajistit např. mechanizované přikládání (zpravidla šnekové), podobně, jako při vytápění dřevní štěpkou.

Obr. 2: Brikety ze šťovíku pro vytápění zámku Jemniště u Benešova

Řezanku lze dále využít pro výrobu tzv. tvarovaných biopaliv, briket, nebo pelet. Brikety se lisují zpravidla tam, kde se jimi může nahradit přikládání dřevěných polen, v kotlích určených ke spalování biomasy – viz obr. 2. Pelety jsou vhodné pro automatické přikládání, k čemuž je třeba pořídit speciální kotel.

Po letní sklizni při plné zralosti (s využitím pro vytápění) krmný šťovík brzy obrůstá. Nevytváří již plodonosné lodyhy, ale přesto narůstá dostatek kvalitní zelené hmoty. Vytváří pak mohutnou přízemní růžici listů, kterou lze úspěšně zpracovat jako plnohodnotnou senáž pro krmení hospodářských zvířat (viz dále) a jeho porost se tak může využít během jednoho roku pro více účelů.

Suchá šťovíková hmota pro průmyslové využití

Šťovík – Rumex OK 2 vzbudil v poslední době zájem různých firem i o jeho využití pro některé průmyslové výrobky. Bylo např. zjištěno, že má výborné izolační schopnosti a proto e vhodný i pro výrobu stavebních materiálů. V tomto směru je už vyvinuto několik různých stavebních prvků a to nejen izolačních desek, ale také přímo zdících materiálů, jako jsou speciální cihly, apod. Takto vyvinuté výrobky jsou přitom podstatně levnější, než tradiční stavební hmoty. Využití uvedených nových výrobků může mít zvlášť velký význam v současné ekonomické krizi i pro zkvalitnění a zlevnění zateplování budov, které je v poslední době masivně podporováno.

Výroba těchto stavebních materiálů bude zahájena v ČR již na jaře příštího roku, kde tak najde suchá šťovíková biomasa velmi široké uplatnění. Rumex Ok 2 je totiž stěžejní plodinou pro projekt s názvem: Výroba tepelně izolačních tvárnic a desek ze zemědělských plodin. Bližší informace jsou na www.SZIF.cz. V současné době lze pro tyto účely uplatnit i letošní sklizeň šťovíkové biomasy, která případně nenašla dosud své efektivní využití.

Zelená a konzervovaná biomasa Rumexu OK 2

Krmení hospodářských zvířat

Zkrmování Rumexu OK 2 u nás začalo zpravidla tam, kde neměli pěstitelé včas zajištěn odbyt či zpracování suché šťovíkové biomasy pro energetické účely a mohli jej využít pro svá hospodářská zvířata. Krmný šťovík byl používán v různých formách, včetně spásání porostů, zeleného krmení i zkrmování senáže.

První výsledky byly získány na Žamberecku při spásání porostů v pozdním létě, když začal šťovík po letní sklizni na suchou hmotu opakovaně obrůstat. V r. 2003 bylo extrémní sucho, travní porosty uschly a tak pastvu pro cca 150 ovcí zajistil krmný šťovík. Část plochy byla sklizena na siláž. Krmení ovcí na pastvě i v zimě s přídavkem siláže bylo stejně úspěšné, jako při tradičním, dlouhodobě osvědčeném kvalitním krmení.

Úspěšná byla také pastva hovězího dobytka, převážně na výkrm (ale i dojnic) na ploše 5 ha v podhůří Orlických Hor. Porost nebyl nijak ošetřován, ani přihnojován, takže šťovík postupně mizel a po 7 letech jeho spásání, zde převládaly už jen různé druhy trav. Přesto si pěstitel tento způsob výkrmu dobytka pochvaloval, neboť byly přírůstky skotu spolehlivě zajištěny a přitom byly náklady na jeho pěstování zcela minimální – jen podzimní posečení nedopasků (obr. 3).

Dobré výsledky byly získány krmením dojnic zelenou hmotou šťovíku na Sedlčansku, zvýšením dojivosti o cca 1 – 2 litry na jednu krávu. Tato první zkušenost byla plně potvrzena také v oblasti Dačic. Porost šťovíku byl v ranné fázi vývoje posečen a senážován do balíků Konzervace probíhala spolehlivě i bez přídavků konzervačních přípravků (viz Foto 4). Při krmení dojnic touto senáží se zvýšila dojivost v průměru o 2 litry mléka na 1 krávu a současně se zlepšila i kvalita: tučnost mléka se v průměru zvýšila o 0,2 %, obsah bílkovin o 0,1 %. To se samozřejmě projevilo i na vyšších příjmech za mléko.

Zvýšená dojivost minimálně o 1 litr na krávu byla zjištěna také při zkrmování mladého šťovíku ve směsi s jílkem na Chrudimsku. Přísev jílku výrazně omezil zaplevelení pozemku a porost mohl být proto využíván ke krmení hned v prvém roce vegetace. Sklízel se 4 – 5x za rok a to již od konce dubna, takže píce byla vždy mladá a kvalitní (viz obr. 5). Porost byl většinou senážován v balíkách nebo zkrmován na zeleno.

Obr. 3: Krmný šťovík po 7leté pastvě – podhůří Orlických Hor

Potvrzení úspěšného zkrmování šťovíku je zřejmé i z nově založených porostech v jižních Čechách. Např. při krmení zelené píce dávaly dojnice přednost krmnému šťovíku před jetelem, což svědčí o jeho příznivých chuťových vlastnostech, zřejmě proto, že krmný šťovík má vysoký obsah cukrů – viz níže.

Po příznivých zkušenostech s krmením šťovíku si již někteří farmáři začínají šťovík pěstovat výhradně pro krmení. Např. na ekofarmě v podhůří Orlických Hor byla již v prvém roce získána šťovíková senáž pro krmení dojnic. Zde bylo zjištěno, že po spotřebování šťovíkové senáže a její náhrady senáží travní, bylo z celého kravína získáno o cca 200 litrů mléka méně. V době, kdy se krmilo šťovíkovou senáží, se dojilo asi 110 krav, což odpovídá zvýšené dojivosti vlivem šťovíku asi o 2 litry na krávu. Další výhoda tohoto porostu spočívá v ochraně půdy proti erozi, což je ve zdejším kopcovitém terénu velmi důležité.

Biomasu krmného šťovíku lze využívat i kombinovaně. V létě se sklízí při plné zralosti na suchou hmotu pro vytápění budov a po podzimním obrůstání ještě na senáž, nebo jej lze přepásat. Šťovík totiž začne hned po letní sklizni (již od poloviny července) rychle obrůstat a koncem srpna nebo začátkem září vytváří mladý porost kvalitní píce (viz obr. 6).

Obr. 4: Senáž krmného šťovíku pro dojnice

Stanovení krmných hodnot

Praktické zkušenosti s úspěšným zkrmováním šťovíku byly prokázány konkrétními měřitelnými hodnotami. Ve spolupráci s VÚ živočišné výroby byly stanoveny krmné hodnoty šťovíku z provozní plochy (20 ha), který byl v r. 2008 již v 9. roce vegetace. Vzorky byly odebírány k analýzám od 25. dubna do 26. května. Výsledky byly vyhodnoceny a společně publikovány v časopise „Výroba krmiv“ (Tyrolová, Petříková, Výborná 2009). Lze je stručně zhodnotit takto: krmný šťovík je kvalitní píce, má nejen vysoký obsah N látek, ale současně i vysoký obsah redukujících cukrů. Je to velmi ranná kvalitní píce, která má optimálně vyrovnané hlavní živiny. Krmný šťovík rychle stárne, což se projevuje snižováním obsahu NL, ale obsah cukrů zůstává vysoký po celou dobu sledování, což umožňuje snadné konzervování šťovíkové píce, bez konzervačních přípravků. Vysoký obsah cukrů je zejména v lodyhách, což je důležité při silážování v pozdějších stádií vývoje (tab. 1).

Tabulka 1. Krmné hodnoty šťovíku, Rumex OK 2 - stanovil VÚŽV v r. 2008

Datum odběru  25.4.  5.5.  12.5.  20.5.  26.5.  26.5.
% v sušině  celá rostlina lodyha list
sušina 11,47 8,89 11,29 12,41 13,01 13,66 10,85
NL 31,42 23,87 19,82 11,99 13,40 7,72 17,62
cukry redukované nestanovily se 11,41 11,21 13,20 19,95 3,94

Rumex OK 2 pro bioplynové stanice

Vysoká kvalita krmného šťovíku je významná nejen pro krmení hospodářských zvířat, ale nabízí se možnost jeho využití i v bioplynových stanicích. Úspěšně bylo jeho využití otestováno v modelech, ale již také přímo v provozu BPS.

Obr. 5: Sklizeň krmného šťovíku na zeleno, ve 3. roce vegetace

Pro širší uplatnění krmného šťovíku pro BPS je třeba zoptimalizovat termíny jeho sklizně. Lze jej sklízet mladý, tak jako pro krmení, což ale vyžaduje opakované sklizně 4 až 5x do roka. Tento způsob se hodí spíš pro menší provozy, pro velké BPS je praktičtější ponechat 1. sklizeň do maximálního nárůstu hmoty, tj. zpravidla ve stádiu plného květenství. Další sklizeň pak klasifikovat už jen jako doplňující. Celkový celoroční výnos šťovíku nedosahuje sice plného výnosu kukuřice, používané nyní jako základní „krmení“ pro BPS, ale může kukuřici vhodně doplňovat. Oproti kukuřici má totiž řadu výhod: hodí se do vyšších i chladnějších poloh a svažitých pozemků. To je významné zvlášť nyní, kdy podle nově schválené směrnice lze širokořádkové plodiny pěstovat na svahu jen do 7° (dříve byl limit do 13° ). Další výhodou je jeho vytrvalost, takže jeho obdělávání je méně nákladné, než např. kukuřice.

Obr. 6: Sklizeň letního obrostu na senáž – 31.8.

Souhrn a závěry

Rumex OK 2 – krmný šťovík byl vyšlechtěn jako kvalitní krmná píce. U nás se osvědčil především jako energetická plodina pro přímé spalování. Úspěšné bylo jeho využití i pro výrobu bioplynu. V poslední době se krmný šťovík už také u nás využívá ke krmení. Jeho zkrmování bylo úspěšné na několika farmách v různých místech ČR, zvýšením užitkovost při výkrmu skotu i vyšší dojivostí. Je to dáno vysokou kvalitou krmného šťovíku, který obsahuje optimálně vykompenzované hlavní živiny. V zelené píci krmného šťovíku byl zjištěn jak vysoký obsah dusíkatých látek, tak nečekaně vysoký obsah redukujících cukrů. Proto se také krmný šťovík snadno silážuje, bez přídavků konzervačních prostředků. Pro krmení i pro vývin bioplynu je nutné sklízet šťovík ve správném stádiu vývoje a ve vhodných termínech. Zcela nové velmi perspektivní uplatnění najde suchá biomasa Rumexu OK 2 ve stavebnictví, při výrobě netradičních levných a kvalitních stavebních materiálů.

Poznámka: podrobnější informace o pěstování a využívání Rumexu OK 2, včetně zajištění osiva, lze získat na kontaktní adrese : vpetrikova@volny.cz, tel. 233 356 940, 736 171 353

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Rumex OK 2 – kvalitní píce zlepšuje kvalitu mléka
Uplatnění krmného šťovíku - Rumexu OK 2
Nedostatek biomasy
Využití krmného šťovíku při sklizni na zeleno a agrotechnické zásady
Odstraňte chyby při pěstování krmného šťovíku
Rumex OK 2 – surovina pro bioplyn
Rumex OK 2 – krmný šťovík
Krmný šťovík - Rumex OK 2
Jak přezimoval energetický šťovík - Rumex OK 2 a v jakých alternativách se využívá
Zakládání porostů energetické plodiny - Rumex OK 2

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 13.9.2010
Poslední změna: 13.9.2010
Počet shlédnutí: 10734

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Rumex OK 2 má široké využití. Biom.cz [online]. 2010-09-13 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/rumex-ok-2-ma-siroke-vyuziti>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto