Odborné články

Doprava jako součást logistiky energetických surovin v zemědělství

Úvod

Zvládnuté logistické řízení v daném území je základní podmínkou úspěšného fungování celého systému produkce a využívání bioenergetických surovin jako zdroje energie. Důležitá je implementace všech úrovní logistického řízení od zajištění dodavatelských a odběratelských vztahů přes organizaci a technické řešení logistických řetězců až po zajištění zpětné logistiky. Všechny články logistického řešení jsou důležité a neopomenutelné, nejdůležitější roli v oblasti zemědělství ale tvoří doprava.

Tabulka 1: Naměřené a vypočtené parametry dopravy trávy nosičem Unimog U 400 s přívěsem

Při volbě systému zásobování včetně skladování a dopravy je významným rozhodovacím kriteriem průběh spotřeby paliva během roku a průběžný stav zásob bioenergetických surovin (BES). Hlavní rolí managementu spotřebitele je zajistit palivo v přijatelné ceně, potřebném množství a požadovaném čase. V zájmu dodavatele je optimalizovat náklady na pořízení a nakládání surovin. Součástí této strategie je optimalizace dopravní vzdálenosti a způsob dopravy, neboť náklady na dopravu tvoří stále významnější podíl logistických nákladů. Tento fakt je důsledkem zdražování pohonných hmot (celosvětově), zavádění zpoplatnění dálnic a silnic pro nákladní vozidla (mýtné) a v neposlední řadě i rostoucích osobních nákladů při obsluze a údržbě dopravních prostředků. Dopravní vzdálenost bezprostředně ovlivňuje i spotřebu času vynakládaného na dopravu.

Obrázek 1 : Mapa se zobrazením dopravy trávy získané při údržbě dálnice

V závislosti na dopravní vzdálenosti a volbě dopravních prostředků tvoří náklady na dopravu obvykle 10 – 30 % celkových nákladů na produkci BES. V extrémních případech však mohou tvořit více než 50 % a činit tak bioenergetické suroviny absolutně konkurenceneschopnými. Tento příspěvek navazuje na články zveřejněné v rámci konání seminářů Zemědělská technika a biomasa 2005 respektive 2006 [1], [2]. Publikované výsledky dopravy volně ložené trávy dopravním prostředkem Unimog U 400 s automobilovým nákladním přívěsem a dopravu dřevní štěpky traktorovou soupravou je možné porovnat s parametry dopravy válcovitých a hranolovitých balíků slámy.

Materiál a metody měření

Metody měření pro stanovení dopravních parametrů pomocí terénního měření v provozních podmínkách byly stejné jako v případě dopravy balíků slámy v létech 2005 a 2006.

Byly měřeny následující parametry:

 • spotřeba PHM (motorové nafty) u všech dopravních a manipulačních prostředků metodou plné nádrže
 • časový snímek práce manipulačních a dopravních prostředků
 • dopravní vzdálenost pomocí GPS
 • výměra sklízených pozemků
 • rozměry dopravovaných a manipulovaných balíků odměřením
 • průměrná vzdálenost balíků na pozemku odměřením trasírkou
 • hmotnost balíků odvažováním materiálu na mostové váze
 • obsah celkového množství vody ve slámě – laboratorně ze vzorku podle ČSN 44 1377:1978 Tuhá paliva – stanovení obsahu vody

Výpočtem byly stanoveny tyto parametry:

 • měrná spotřeba nafty
 • hodinová spotřeba nafty
 • hmotnostní výkonnost
 • plošná výkonnost
 • průměrná dopravní výkonnost

Při výpočtu parametrů byla použita metodika popsaná v (Souček, 2005).

Stanovení parametrů dopravy zelené travní hmoty získané při údržbě dálnice bylo provedeno na středisku správy a údržby dálnic 02 Bernartice. Doprava surovin při údržbě dálnice, je specifická tím, že nezahrnuje pouze cestu dopravního prostředku z místa vzniku domísta dalšího zpracování. Dopravní trasa musí obsahovat cestu na nejbližší dálniční sjezd, odkud může být teprve zvolena optimální trasa do místa určení.

Tabulka 2: Naměřené a vypočtené parametry dopravy dřevní štěpky traktorovou soupravou

Při měření byl používán jako dopravní prostředek Unimog U 400, který byl zároveň i sklízečem. Tráva byla sklízena nesenou cepovou sekačkou. Sekačka byla nesena na hydraulicky ovládaném bočním rameni MULAC. Celý systém byl vybaven jistícími prvky zabraňujícími poškození stroje a pneumatickým zařízením, které dopravovalo hadicí pokosenou trávu do přívěsu opatřeného velkokapacitní uzavřenou nástavbou.

Výsledky

V tabulce 1 jsou naměřené a vypočtené parametry dopravy a na obr. 1 je v mapě zakreslena trasa dopravy trávy z místa naplnění (označeno jako ,,svoz 1“) do místa zpracování (,,EKOSO“).

Obrázek 2: Traktorová souprava využitá pro místní přepravu dřevní štěpky

Objem nástavby na přívěsu byl 20,7 m3 a sypná hmotnost přepravovaného materiálu 184 kg.m-3. Celkový obsah vody v dopravované surovině byl 81 %. Při dopravě obsluhuje zařízení 1 pracovník, při sklizni hmoty jsou k obsluze zařízení potřeby pracovníci 2. Řidič a pracovník, který obsluhuje vyžínání trávy.

Stanovení parametrů dopravy dřevní štěpky vzniklé při údržbě krajiny bylo provedeno v zemědělském podniku ve Lnářích. Doprava dřevní štěpky byla realizována traktorovou soupravou ZETOR CRYSTAL 8045 s přívěsem s nízkými bočnicemi. Popsaná traktorová souprava je na obrázku 2.

Tabulka 3: Parametry přepravy různých typů BES

Průměrný obsah veškeré vody v přepravované štěpce byl 40,84 %, objemová hmotnost 256 kg.m-3 a střední délka částic 9,73 mm. Po naložení štěpky na přívěs bylo nutné náklad překrýt plachtou. Zabránilo se tak úletu materiálu během dopravy.

Závěr

Při měření dopravy zelené travní hmoty byl používán jako dopravní prostředek Unimog U 400, který byl zároveň používán jako sklizňový stroj. Tráva byla sklízena nesenou cepovou sekačkou. Sekačka byla nesena na hydraulicky ovládaném bočním rameni MULAC. Celý systém byl vybaven jistícími prvky zabraňujícími poškození stroje a pneumatickým zařízením, které dopravovalo hadicí pokosenou trávu do přívěsu opatřeného velkokapacitní uzavřenou nástavbou. Průměrná dopravní výkonnost při dopravě volně ložené trávy byla 7,17 tkm.h-1. Sypná hmotnost dopravované suroviny byla 184 kg.m-3. Průměrná dopravní výkonnost dřevní štěpky o sypné hmotnosti 256 kg.m-3 traktorovou soupravou CRYSTAL 8045 + přívěs byla 9,9 tkm.h-1. Měrná spotřeba paliva byla 0,719 l.tkm-1.

Při porovnání linek na dopravu hranolovitých a válcovitých balíků je zřejmé, že z hlediska výkonnosti jsou traktorové soupravy srovnatelné, přičemž linka na hranolovité balíky a na dopravu štěpky vykazují vyšší dopravní výkonnost zásluhou dvou přívěsů v soupravě na hranolovité balíky a vyšší objemové hmotnosti dřevní štěpky. Z hlediska dopravní výkonnosti a měrné spotřeby paliva vykazuje jednoznačně nejlepší vlastnosti souprava Unimog U 400 s automobilovým přívěsem. Má výrazně nižší měrnou spotřebu paliva a několikanásobnou dopravní výkonnost. Tento fakt potvrzuje vhodnost použití automobilové dopravy na delší vzdálenosti, kdy je čas prostojů (nakládka, vykládka, atd.) výrazně kratší, než doba vlastní jízdy. Při důkladnějším rozboru údajů v tabulce č. 3 je patrné nevhodné nasazení traktorového přívěsu s nízkými bočnicemi v soupravě s traktorem Crystal 8045. Na tento přívěs bylo možné naložit pouze 1,49 t, ačkoliv měla dřevní štěpka nejvyšší objemovou hmotnost ze všech dopravovaných materiálů.

Poděkování

V příspěvku jsou použity některé údaje získané v rámci řešení projektu QG 60083 NAZV, Konkurenceschopnost bioenergetických produktu.

Literatura

 1. SOUČEK, J.: Manipulace a místní doprava balíkované slámy. [Handling with baled strawand its local transport]. In Zemědělská technika a biomasa 2005 : Sborník přednášek ze semináře 22.11.2005. Praha : VÚZT MZe ČR, 2005, č. 4, s. 26-28
 2. SOUČEK, J.:Manipulace a místní doprava balíkované slámyII – hranolové balíky. [Handlingwith baled strawand its local transport II – square bales]. In Zemědělská technika a biomasa 2006 : Sborník přednášek z mezinárodního odborného semináře VÚZT s podporou MZe, Praha 21.11.2006. Praha : VÚZT, 2006, č. 4, s. 128-131. ISBN 80- 86884-15-5)
 3. SYROVÝ,O.: Racionalizacemanipulace s materiálem v zemědělství, SZN, Praha, 1983

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Současný stav a perspektivy rozvoje užití biomasy v zemích střední Evropy
Využití travních směsí při anaerobní digesci
Některé zemědělské suroviny a jejich úprava pro výrobu bioetanolu

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 13.1.2010
Poslední změna: 2.1.2010
Počet shlédnutí: 7060

Citace tohoto článku:
SOUČEK, Jiří: Doprava jako součást logistiky energetických surovin v zemědělství. Biom.cz [online]. 2010-01-13 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/doprava-jako-soucast-logistiky-energetickych-surovin-v-zemedelstvi>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
03 Feb 2011 16:06 zemnek
- doprava štěpky
03 Feb 2011 16:06 zemnek
- doprava štěpky
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto