Odborné články

Bude rozvoj obnovitelných zdrojů regulován?

Rozvoj jednotlivých druhů OZE bude regulován pomocí Integrovaného plánu v oblasti energetiky a klimatu (jako tzv. „klimaplán“). Tento plán bude zahrnovat cíle České republiky v oblasti výroby elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů.

Vláda formou nařízení stanoví bližší podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů, a to konkrétně:

  • druhy podporovaných zdrojů, druhy a formy podpory, typy zařízení a velikost instalovaného výkonu výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu, které budou předmětem podpory,
  • druhy podporovaných zdrojů energie, pro které bude platit,
  • dobu trvání podpory pro zachování výrobny elektřiny v provozu a dobu trvání podpory pro zachování výroben tepla v provozu a minimální požadavky na účinnost ve využití primární energie bioplynu,
  • podmínky podpory pro přechod z výroby elektřiny a tepla z bioplynu na výrobu biometanu.

První rok platnosti novely zákona vlády formou nařízení stanoví podmínky rozvoje OZE na tři roky dopředu. Následně bude každý rok zveřejňován výhled na další období, aby provozovatelé vždy věděli alespoň tři roku dopředu, zda bude poskytována podpora.

Operátor trhu bude pověřen evidencí a sledováním aktuálního instalovaného výkonu jednotlivých zdrojů a tyto informace bude zveřejňovat na webových stránkách.  

Pokud instalovaný elektrický výkon nebo tepelný výkon přesáhne pro jednotlivé typy podpory celkové hodnoty stanovené nařízením vlády, je poskytování podpory po šesti následujících měsících ukončeno. Později dostavěné výroby již nemají právo na podporu. Výjimku budou mít projekty, které získaly před překročením plánu stavební povolení nebo povolení o výstavbě podle veřejnoprávní smlouvy. Ty získají nárok na provozní podporu, pokud bude výrobna dokončena nejpozději dva roky od doby, kde OTE zveřejnil informaci o překročení výkonu v klimaplánu.

Článek byl publikován v časopise Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nová směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů – nová pravidla pro biomasu
Realizace cílů nové směrnice u nás
Nový způsob řešení pojištění bioplynových stanic
Rozhovor o zkušenostech s pojištěním bioplynové stanice
MPO připravuje podporu pro nové zdroje, ale i starší biomasové elektrárny a bioplynové stanice

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 18.11.2018
Poslední změna: 29.3.2019
Počet shlédnutí: 2234

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Bude rozvoj obnovitelných zdrojů regulován?. Biom.cz [online]. 2018-11-18 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy-bioodpady-a-kompostovani-biometan/odborne-clanky/bude-rozvoj-obnovitelnych-zdroju-regulovan>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto