Odborné články

Údržba a správné provozování kotle na biomasu

Aby byly správně využity všechny funkce kotle a zajištěna bezpečnost provozu, platí obecné pravidlo, že každý kotel musí být obsluhován v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze kotle. Přesto by mělo být připomenuto několik detailů spojených s užíváním kotlů na kusové dřevo a automatických kotlů na pelety. Začneme několika málo postřehy ke zplyňovacím kotlům na kusové dřevo a brikety.

Rady a tipy: Péče o kotel na kusové dřevo a brikety

Zátop

Před zátopem je nutno zkontrolovat a případně zajistit:

 • funkčnost otopné soustavy (množství vody – tlak a nedošlo-li k jejímu zamrznutí)
 • těsnost horních a dolních dvířek kvůli správnému tahu kotle
 • funkčnost kouřovodů (stav, těsnost)
 • funkčnost přikládací a spalovací komory (stav, správnost sestavení)
 • není-li nadměrně zanesen výměník, spalovací a přikládací komora
 • zapnout hlavní vypínač regulátoru kotle a přesvědčit se, je-li regulace v provozu
 • odstranit popel ze dna plnící a spalovací komory

Výrobci kotlů na kusové dřevo nedoporučují k zátopu používat hořlavých kapalin!
Vyjmutý popel je nutné ukládat do nehořlavých nádob s víkem!

Provoz kotle na kusové dřevo a brikety

U většiny instalací je reálné nasazení kotle v jeho výkonovém maximu, které je nejblíže optimálnímu provozu kotle, pouze pro extrémně chladné dny v roce. Naprostou většinu topné sezóny je potřeba výkonu kotle nižší než 50 %, což pro funkci, tvoření emisí, ekonomičnost provozu a trvanlivost kotle není dobré. Cestou, jak toto překonat, je použití akumulační nádrže v systému pro přípravu TUV i vytápění.

Neprovozovat kotel mimo jeho výkonové optimum doporučené výrobcem!
Neprovozovat kotel na vyšší výkon, než je nutné!

Parametr výkonu kotle se doporučuje nastavit na 50 – 70 % a pokud je v zimních měsících výkon nedostatečný, podle potřeby jej zvýšit.

U většiny moderních kotlů na biomasu je zařazen automatický regulátor, který dává signál pro nastavení aktuální potřeby výkonu kotle, který je určován z teploty vody a spalin. Je-li však zanesen výměník kotle, dodávaná data regulátoru nemusí odpovídat skutečnosti. V této situaci je teplota spalin vyšší a i vypočtená hodnota výkonu je chybná. Pokud využíváte funkci „stáložár“ a je zanesen výměník, teplota spalin se zvyšuje a k vypnutí nebo havarijnímu odstavení kotle může docházet později, než je žádoucí.

Neprovozujte kotel se zaneseným výměníkem!

Kvalitu spalování během provozu můžeme posoudit podle plamene pohledem do průzoru (je-li instalován). Kouř vystupující z komína by při kvalitním spalování neměl být vůbec vidět. Světle bílý kouř, který se ihned rozplývá, není na závadu, je totiž způsoben vodní parou vzniklou spalováním. Zbarvený kouř  signalizuje nekvalitní proces spalování a většinou je způsoben přílišným přiškrcením tahu ve snaze provozovat kotel na co nejnižší výkon, nebo nekvalitním palivem.

Při provozu kotle je také doporučeno průběžně kontrolovat stav keramických tvarovek a sledovat, aby teplota výstupní vody nepřekročila 90 °C.

Palivo - dřevo, brikety z biomasy

Nedoporučuje se spalovat čerstvé nebo příliš vlhké dřevo. Spalováním nevysušeného dřeva se snižuje jeho výhřevnost, což se projeví zvýšením spotřeby paliva. Navíc spalováním vlhkého dřeva dojde ke zvýšení obsahu vodní páry ve spalinách, a tím ke zvýšení jejich rosného bodu. To se může projevit kondenzací vlhkosti a zkrácením životnosti kotle, případně komínového tělesa. Správné vysušení dřeva přirozeným způsobem (uskladnění pod střechou na suchém místě a zajištění proudění vzduchu) nastane u měkkého dřeva u rozštípnutých polen po dvou letech, u tvrdého dřeva po třech letech.

Výhřevnost všech druhů dřeva je řádově podobná, cca 15 MJ na 1kg (při vlhkosti 15 %). Tvrdé dřevo (s velkou měrnou hmotností) je vhodnější, pokud chceme dosáhnout delší doby hoření.

Po skončení topné sezóny

Po skončení topné sezóny a při dlouhodobém odstavení kotle se doporučuje:

 • kompletně vyčistit kotel, zejména výměník, klapku do komína, komín, kouřovod a také vzduchování
 • provést vizuální kontrolu stavu keramických tvarovek, kde mohou vlivem teplotních cyklů vznikat praskliny, výměnu však provádět teprve v případě, kdy stav keramických tvarovek zhoršuje celkovou funkci kotle
 • zkontrolovat vzduchování kotle a stav těsnění u všech dvířek
 • v případě používání spínacích hodin nevypínat síťový přívod kotle ze zásuvky, kotel vypnout hlavním vypínačem, aby nedošlo k poškození zálohovací baterie

Rady a tipy: Péče a údržba automatického kotle na pelety

Zde opět platí obecné pravidlo, že každý kotel musí být obsluhován v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze kotle. Obsluha kotle je povinna obeznámit se s funkcí kotle, jeho obsluhou a ovládáním pokojového termostatu, případně nadřazeného regulátoru, který reguluje výkon soustavy.

Zátop

Před zátopem je nutno zkontrolovat a případně zajistit:

 • zda-li je nádrž hasícího zařízení (pokud je instalována) naplněna vodou
 • optimální množství vody (tlak) v topném systému
 • stav výměníku, zda-li není zanesen
 • odstranění popele a případných nápeků z hořáku
 • stav popelníku, který by měl být při zátopu vyprázdněn, je-li instalováno přídavné automatické odpopelovací zařízení, zkontrolujeme, zda-li není zaplněna popelnice a přesvědčíme se, je-li správně zavřené víko
 • naplnění násypky peletami, víko násypky uzavřít a zajistit
 • správné nastavení termostatu (je-li ke kotli připojen)
 • pokud v předchozím provozu došlo k úplnému vyprázdnění násypky pelet, sepneme plnící dopravník, dokud se nenaplní šnekový dopravník a do hořáku se nezačnou sypat pelety
 • zkontrolovat, zda-li jsou správně uzavřena a dotažena spodní a horní dvířka kotle

Při každém zátopu na začátku otopné sezóny je nutné několikrát zahýbat všemi mechanickými částmi (pákami, šoupátky) a vyčistit výměník!

Provoz kotle na pelety

O kvalitě spalování vypovídá zbarvení kouře vystupujícího z komína o čemž jiý bylo pojednáno u provozu kotlů na kusové dřevo a brikety. V případě peletových kotlů platí podobná doporučení. Důležitým indikátorem je rovněž vzhled a množství popele. Popel nesmí obsahovat nadměrné množství spalitelných zbytků a jeho hmotnost musí řádově odpovídat hmotnostnímu podílu popele v palivu. Hořící vrstva pelet během provozu by měla být silná 2 – 5 cm. O kvalitě vypovídá i zanášení výměníku: Šedivý povrch ukazuje na kvalitní spalování, černý sazový povrch na nekvalitní spalování.

Popelník, případně popelnici (automatické odpopelňování výrazně prodlužuje interval obsluhy) je nutno vyprazdňovat, pokud vrstva popela dosahuje k hornímu okraji. Při každém odstraňování popele je u některých kotlů nutno kontrolovat a případně vyprázdnit i prostor pod hořákem.

Při provozu s přeplněným popelníkem může dojít k zahlcení hořáku nespalitelnými zbytky, což se projeví ztrátou výkonu, nekvalitním spalováním a hrozí rovněž poškození hořáku!
Při odstraňování popele je nutno kotel vypnout hlavním vypínačem!
Popel je nutno ukládat do nehořlavé nádoby s víkem!

Palivo - pelety

Při provozu automatického kotle na pelety je třeba dodržovat používání paliva - pelet předepsaných výrobcem. Týká se to především otázky použití necertifikovaných dřevních pelet, nebo agropelet a jiných směsných pelet. Někteří výrobci udávají mezní hodnoty kvality paliva při kterých zařízení dosahuje deklarovaných parametrů v těchto hodnotách:

 • výhřevnost více než 14 MJ/kg
 • popelnatost do 5 %
 • vlhkost do 15 %
 • teplota tání popele nad 900 °C
 • sypná měrná hmotnost nad 450 kg/m3

Mezní hodnoty pro použitelnost pelet (není však již garantována doba hoření, jmenovitý výkon a emisní třída kotle):

 • výhřevnost nad 12 MJ/kg
 • popelnatost do 15 %
 • vlhkost do 15 %
 • teplota tání popele nad 900 °C

U pelet s popelnatostí vyšší než 3 % a měrnou hmotností popele pod 450 kg/m3, je pro zachování automatického provozu kotlů na pelety doporučeno instalovat automatické odpopelnění. Pelety musí být sypké a podíl drobných volných částic (prach, odrol) nesmí být větší než 10 %. Dále pelety nesmí obsahovat cizorodé příměsi a stébla. To se týká především pelet zemědělského původu a dalších pelet směsného charakteru. Pelety je nutno skladovat v suchých prostorách - při navlhnutí pelet dochází k jejich rozpadání.

Servis kotle

V zájmu zachování kvalitní funkce a bezpečného provozu je nutné, aby uvádění kotlů do provozu a záruční i pozáruční opravy, byly prováděny výhradně pracovníky odborných servisních středisek. U automatických kotlů na pelety by, stejně jako u ostatních kotlů, měla být pravidelná servisní prohlídka prováděna každým rokem.

Po skončení topné sezony

Po skončení topné sezóny se doporučuje:

 • kompletně kotel vyčistit, zejména kouřovod, výměník a další části kotle v přímém kontaktu s palivem nebo popelem
 • vyčistit rošt a roštnice ve spalovacím prostoru, dále pak prostor pod výměníkem a pod roštem
 • vyčistit spalinové čidlo a lambda-sondu (pokud je instalována)
 • překontrolovat, zda nejsou zaneseny nečistotami sekundární vzduchové otvory
 • promazat pohyblivé díly kotle dle požadavků výrobce
 • provést vizuální kontrolu stavu keramické vyzdívky ve spalovacím prostoru a horního i dolního otvoru
 • zkontrolovat těsnost u spodních i horních dvířek kotle
 • překontrolovat funkci regulátoru

Uvedené rady přinesou majitelům kotlů na biomasu nejen požadovaný komfort, ale i bezproblémový chod a zajištění správné kvality spalování s vysokou účinností a v neposlední řadě prodlouží i dobu životnosti kotle.

Použité zdroje:

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Vytápět biomasou ekologicky nebo ekonomicky? Nejlépe obojí
Možnosti použití výparníků typu La Mont u kotlů spalujících biomasu
Kombinace kotle na biomasu s dalšími obnovitelnými zdroji energie
Mikrokogenerace a trigenerace
Nejúčinnější ekologický zdroj tepla pro vytápění rodinných domků
Skladování pelet a dalších tvarových biopaliv v rodinných domech
Kotel na pelety - peletový kotel pro ústřední vytápění
Kotel na dřevní štěpku
Zplynovací kotel na kusové dřevo, polena a dřevěné brikety
Kamna na pelety – pokojová peletová kamna
Kvalita pelet - certifikace a normy pro pelety
Pelety z biomasy - dřevěné, rostlinné, kůrové pelety
Palivo z rostlin - brikety, pelety
Alternativní pelety
Dřevěné (dřevní) pelety

Zobrazit ostatní články v kategorii Pelety a brikety

Datum uveřejnění: 29.9.2010
Poslední změna: 4.10.2010
Počet shlédnutí: 8287

Citace tohoto článku:
HOLÝ, Tomáš, STUPAVSKÝ, Vladimír: Údržba a správné provozování kotle na biomasu. Biom.cz [online]. 2010-09-29 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/udrzba-a-spravne-provozovani-kotle-na-biomasu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto