Odborné články

Rychle rostoucí dřeviny - technologie sklizně

Správné nasazení mechanizace je důležitým předpokladem rentability produkce rychle rostoucích druhů dřevin pěstovaných na zemědělských půdách. Náklady na sklizeň (těžbu) rychle rostoucích dřevin (RRD) tvoří podle dosavadních zkušeností 30 až 60 % celkových nákladů a určují tak z velké části cenu této formy energetické dendromasy. Následuje krátký přehled současného stupně vývoje těžebních strojů pro sklizeň RRD. I přes to, že produkce rychle rostoucích dřevin (RRD) je relativně mladým odvětvím, existuje mnoho vývojových stádií technologií pro jejich zpracování. Bohužel zatím není k dispozici dostatek zkušeností a potvrzených výsledků. Výzkumy probíhají zejména v zemědělských provozech ve Skandinávii v lesnických a zemědělsko-technických výzkumných ústavech ve Švédsku, Bavorsku, Dolním Sasku a v Brandenbursku.

Obr. : Adaptér New Holland pro slizeň rychle rostoucích dřevin

Jak ukazují výzkumy leibnitzkého institutu pro zemědělskou techniku Agrartechnik Potsdam-Bornim e. V. (ATB), jsou skladovací možnosti štěpky často omezené. Jemná štěpka je za neodvětrávaného skladování silně napadána houbami a plísněmi a ztrácí až 30 % sušiny ročně. U kmenové či svazkové metody, stejně tak u hrubší štěpky, jsou tyto nežádoucí vlivy výrazně méně patrné.

Metoda kmenových výřezů

Získání kmenových výřezů vyžaduje minimálně 10letou obmýtní dobu, neboli desetiletý těžební interval, a porosty nejčastěji topolů nazýváme lignikulturami. V tomto případě je nasazována klasická těžební lesnická technika. Jedná se o ruční motorové pily a harvestory. Těžební technika kácí, odvětvuje a připravuje kulatinové výřezy požadovaných délek. Koruny a větve se dle potřeby buď odvážejí, nebo jsou mobilním štěpkovačem zpracovány přímo na místě.

Svazková metoda

Při svazkové neboli sběrací metodě jsou jednotlivé stromy nebo výhony dřevin jedním pracovním úkonem skáceny a sesbírány. Vznikají volně ložené nebo drátem či svazkovou přízí ovíjené svazky. U porostů s delším obmýtím je nasazován harvestor s kácecí (střihací) a svazkující hlavicí. U řadových porostů s kratším obmýtím se využívají tzv. sekací svazkovače. Ty v jednom plynulém pracovním úkonu stromy pokácí a na ložné ploše svazkují. Takto vznikající svazky jsou následně vyskladňovány většinou na okraji porostu. Tam mohou být uskladněny neomezeně dlouhou dobu a podle potřeby štěpkovány či odváženy.

Obr. : Plantáž rychle rostoucích dřevin

Metoda štěpkování

U metody štěpkování je třeba rozlišovat mezi jednofázovou a dvoufázovou těžbou.

U dvoufázového způsobu těžby, který byl zatím zkoušen jen místně, navazuje na kácení a štěpkování proces nakládání. Prvním pracovním krokem jsou stromy pokáceny. Ve druhém pracovním kroku jsou v řadách ležící stromy pomocí sběracího bubnu sbírány a mobilním štěpkovačem s nebo bez mechanické ruky štěpkovány. Nevýhodou této dvoufázové těžby je, že při běžných rozestupech řad může být vždy kácena jen jedna řada a následně protisměrně štěpkována a až poté může být zpracována další řada. Při jednofázové těžbě sekacím štěpkovačem jsou používány samojízdné stroje s nástavnými agregáty, které stromy v jednom pracovním úkonu sekají i štěpkují. Tento velmi efektivní pracovní postup byl na celém světě použit ve více než dvaceti vývojových programech, ale jen zřídka je zaveden do praxe. Slibně vypadají upravené stroje na sklizeň zemědělských plodin od firmy Austoft/Case (Austrálie) a speciální sklízecí řezačky německých firem Claas, HTH a čelní sekací štěpkovač, který je společným vynálezem Franze Wienekera a Karla Döhrera.

Jak sklízecí řezačky, tak štěpkovače dosahují vysokých plošných výkonů. Na základě horizontálně umístěných vtahovacích válců a systému úřezu kmenů jsou jasně určeny pro vrbové a pro velmi mladé topolové porosty, především do řezného průměru cca 70 mm.

Vývoj

Pro mechanizovanou těžbu na plantážích s krátkou obmýtní dobou existují na celém světě, zejména ve Skandinávii, četné vývojové programy, které však na základě nedostatku poptávky dosud jen zřídka došly dále než do stádia prototypů.

Sekací štěpkovače, tedy těžební stroje, které zároveň kácí a štěpkují, se zatím prosadily nejvíce. V Německu budou nabízeny dva speciální řezací stroje pro zemědělské řezačky určené pro těžbu porostů vrby a mladých porostů topolu. Z hospodářského hlediska je jejich použití vhodné na velkých plochách. Vyvíjet se budou cenově výhodné nástavné agregáty na traktory, které produkují uskladnitelnou hrubou štěpku.

Převzato z Forstmaschinen profi.

Zdroj: Lesnická práce

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Kolik místa zbývá v našich lesích pro harvestory?
Co lze očekávat ve vývoji harvesterových technologií?
Zkušenosti s pěstováním rychle rostoucích dřevin v mikroregionu Bystřice n. P.
Pěstování topolů pro energetické účely – 1.
Zkušenosti s výrobou lesní energetické štepky a možnosti rozvoje trhu s ní
Model přesunu energie při štěpkování
Rychle rostoucí dřeviny (vrby a topoly) pěstované s použitím mulčovací folie
Výběr vhodného stanoviště pro založení plantáže rychle rostoucích dřevin
Využití biomasy rychle rostoucích dřevin v energetice sídel
Bezpečné využití komunálních odpadních vod a čistírenských kalů k závlaze a hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin
Zhodnocení klonového pokusu porostu rychlerostoucích dřevin fytoenergetického charakteru – vrb – na VS Chomutov, r. 2004
Shrnutí a vývoj situace výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v ČR a ve Švédsku
Zásady a pravidla pěstování rychle rostoucích dřevin (r.r.d.) ve velmi krátkém obmýtí

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 1.7.2009
Poslední změna: 9.11.2012
Počet shlédnutí: 7772

Citace tohoto článku:
SCHOLZ, Volkhard: Rychle rostoucí dřeviny - technologie sklizně. Biom.cz [online]. 2009-07-01 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/rychle-rostouci-dreviny-technologie-sklizne>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto