Odborné články

Konopí seté nejen alternativní energetická plodina

Konopí seté dlouhou dobu zanedbávaná textilní rostlina, která díky represím v minulém režimu takřka vymizela z polí by se měla na tato pole vrátit. Jednak byly vyšlechtěny odrůdy, které splňují přísná nařízení týkající se obsahu THC, který nesmí přesáhnou 0,2 % a všeobecný trend ekologizace tuto rostlinu přímo předurčuje jako alternativní rostlinu na takřka monokulturní Česká pole. Jaké jsou naše zkušenosti s pěstováním této plodiny v oblasti severních Čech a jak jí lze zbavenou mýtů a legend skutečně zužitkovat, tím by se měl zabývat této článek.

Základem úspěšného pěstování každé plodiny, tedy i konopí, je zajištění ekonomicky efektivní technologie pro danou produkci. Dřívější pěstování konopí bylo zaměřeno především na získávání vlákna s požadavkem co největšího množství co možná nejdelších vláken, která byla vhodná pro textilní využití. To představovalo použití velice pracné sklizňové technologie, která vyžadovala minimální poškození stonků rostlin, a tím i vlákna. Na schématu číslo 1 je znázorněna stavba stonku konopí. Z poškozených rostlin získaná krátká vlákna nebyla prakticky využitelná pro textilní účely a i jejich další využití bylo omezené. Z toho důvodu převážná část sklizňových prací probíhala ručně, ale ani pozdější strojové technologie nevyřešily zcela uspokojivě tuto problematiku.

Dnes jsou díky alternativním zpracovatelským technologiím nacházeny nové možnosti uplatnění všech z konopí získaných částí. Lze dobře zužitkovat v minulosti obtížně zpracovatelnou dříve odpadní frakci z výroby konopí (pazdeří), která ale tvoří až 80 % hmotnosti roseného stonku. Rovněž změna technologie umožňuje zpracovat konopnou slámu nerosenou a přesto získat vlákna zajímavých technologických kvalit. Některé vybrané produkty z konopného vlákna jsou zobrazeny na snímku číslo 1.

V České republice je povoleno pěstovat dvě odrůdy konopí zapsané v odrůdové knize a těmi jsou odrůda JUSO 11 a BENIKO. V naších klimatických podmínkách byla ověřována odrůda JUSO 11. Z klimatického hlediska patří severozápad Čech z 82,3 % do oblasti mírně až velmi suché (průměr ČR je 60,6 %) - je poměrně značně zastoupen oblastmi s průměrným ročním úhrnem srážek pod 500 mm a typickými vláhovými přísušky v průběhu vegetačního období, což do jisté míry koresponduje s faktem, že převážná část regionu leží v oblasti dešťového stínu Krušných hor. Proti průměru ČR je řada ukazatelů pro zmiňovanou oblast příznivá (teplotní poměry, půdní charakteristiky, nadmořská výška, výšková členitost reliéfu). Agronomicky příznivé pro pěstování této plodiny jsou bývalý okres Louny, Litoměřice a jižní rovinná část Chomutovska. Zde proto na vybraných lokalitách v okolí obce Vroutek, Kryry ale i na sousedním Rakovnicku obce Krty a Stebno byly v průběhu let 2000 až 2003 prováděny pokusy s pěstování technického konopí.

Spolu s ověřováním pěstování, byly testovány i některé sklizňové techniky jako je sklizeň pomocí stupňového žacího zařízení SMU 2, které nám bylo zapůjčeno panem Dr. Paulitzem ze Saska v rámci přeshraniční spolupráce. Na snímku číslo 2 je sklizeň prováděná pomocí tohoto stupňového žacího zařízení.

V následujících letech byl pak ověřována kombinovaná sklizeň kdy byl nejprve pomocí sklízecí mlátičky v měsíci září sklizen vrchol rostliny a vymláceno konopné semínko (semenec). Výnos semene dosahoval 0,65 t/ha. Následně byly sklizeny pomocí žacího mačkače E 303 zbývající stonky. Díky tomu, že bylo v roce 2003 extrémně suché období právě v době vzcházení konopí, došlo k nepravidelnému vzcházení a konopí v době sklizně dosahovalo nejvýše 2,2 m, byla tato alternativní metoda použitelná. V případě dobrého hnojení porostu a dostatku vláhy je třeba volit způsob sečení umožňující krácení dlouhého konopného stonku. Sláma z tohoto modelového pokusu byla lisována vysokotlakým lisem Welger S42 a to část na podzim a část na jaře. Výnosy slámy nejsou v současné době dosud stanoveny.

Konopí je a zůstane alternativní rostlinou, která je bezezbytku zužitkovatelná a dle našich zkušeností je jeho přímé spalování luxusem přinášejícím nejnižší přidanou hodnotu. V následujícím seznamu jsou vyčísleny oblasti, ve kterých lze jednotlivé části technického konopí využít.

 • Stonky - vlákna
  • textilní průmysl (plátno, potahové látky, koberce aj.- více jak 5 000 druhů textilních produktů);
  • výroba lan, provazů, nití, plachet, pytlů, kordů do pneumatik;
  • méně hodnotná a krátká vlákna slouží jako izolační materiál (tepelná, zvuková izolace), pro výrobu klasických a minerálně obohacených plstěných geotextilií;
   též jako čalounický materiál, těsnící materiál a výroba hrubého plátna;
  • automobilový průmysl (dveřní výplně + pazdeří).

Rovněž možný zdroj rostlinné buničiny pro výrobu benzínu, dřevěného uhlí, methanolu, plynu, elektřiny.

 • Stonky - pazdeří
  • zdroj celulózy - možná výroba více než 25 000 produktů;
  • papírenský průmysl (bankovky, cigaretový papír, filtry);
  • stavebnictví - výroba pazderodesek, stavebních příček, jako přídavek do spojovacích směsí (až 40%);
  • automobilový průmysl (výplně);
  • stelivo pro drobné zvířectvo;
  • energetické účely (výroba pelet) - spalné teplo slámy činí 18,1 MJ.kg-1 sušiny
 • Semena - olej získaný z konopných semen využívá:
  • potravinářský průmysl (např. konzervárenství);
  • kosmetický průmysl (pleťové krémy, vlasová kosmetika - šampóny a kondicionéry);
  • chemický průmysl (výroba laků, fermeží, mazivových olejů, mýdel);
  • farmaceutický průmysl (dermatologie) - silný baktericidní účinek;
  • krmivářský průmysl (zkrmování pokrutin - zvláště plemenná zvířata);
  • lékařství (fytin v plevách - chudokrevnost apod.);

Semena se využívají také jako ptačí zob (semenec).

 • Květy
  • potravinářský průmysl (ověřováno cca 200 potravinářských výrobků s obsahem konopného květu; mnohé již běžně ve výrobě - nápoje);
  • kosmetický průmysl (květové silice).
 • Konopí část
  • po sklizni se v některých oblastech kořenová část (spolu s patní částí stonku) využívá k energetickým účelům (přímé spalování).
 • Celé rostliny
  • fytoenergetické využití.

Závěrem je třeba podotknout, že možnost pěstování technického konopí je možnou alternativou k nadprodukci potravinářských a krmivářských plodin, která zároveň umožňuje rozvoj podnikatelských aktivit a zabraňuje odlivu pracovních sil z vesnice.

Vznik tohoto článku umožnil grant Nadace Sluníčko číslo 5/03.

Obrázek 2
Snímek číslo 1: Některé vybrané produkty ze slámy technického konopí Obrázek 3
Snímek číslo 2. Sklizeň konopí prováděná pomocí stupňového žacího zařízení SMU 2

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Konopí seté – energetická a průmyslová plodina třetího tisíciletí
Konopí seté
Konopí seté je dáma
Co mi dala činnost v CZ Biom
Konopí seté - jak dál?
Konopí jako alternativa pro zemědělství i průmysl České republiky
Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého (2)
Biomasa na rekultivovaných plochách
Využití technického konopí pro energetické účely
Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého
Zpráva ze semináře „Pěstování a využití konopí setého v České republice – rok 2006“
Biomasa pro energii a technické využití
Nedřevnaté technické plodiny perspektivní pro bioenergetické účely v podmínkách ČR
Konopí seté (Canabis sativa L.)
Konopí - stará kulturní rostlina v Evropě a ČR

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 24.3.2004
Poslední změna: 19.4.2004
Počet shlédnutí: 32219

Citace tohoto článku:
HONZÍK, Roman: Konopí seté nejen alternativní energetická plodina. Biom.cz [online]. 2004-03-24 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/konopi-sete-nejen-alternativni-energeticka-plodina>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto