Odborné články

Dotace na pěstování energetických rostlin

V poslední době bylo prokázáno, že je u nás přebytek zemědělské půdy, která není potřebná k produkci potravin. Podle odhadů MZe z r. 2000 se jedná o plochy vhodné k dalšímu využití o rozloze 465 tis. ha orné půdy a 523 tis. ha luk a pastvin. Celková plocha tudíž činí téměř 1 milion hektarů zemědělské půdy. Bohužel, značná část této plochy není u nás náležitě obdělávána, neboť trh potravin je přesycen a odbyt potravinářské produkce je často problematický. Tato přebytečná půda bývá mnohde zaplevelená a je pak vydatným zdrojem plevelů pro okolní pozemky.

Pro využití této půdy je třeba hledat nové netradiční způsoby. K tomuto účelu se nabízí pěstování energetických rostlin. Již několik let se v rámci našich aktivit CZ BIOM snažíme zajistit oficiální podporu pro pěstování vybraných rostlin, které mohou úspěšně sloužit jako zdroj energie. Proto jsme připravovali postupně řadu podkladů pro MZe, na jejichž základě se v roce 2001 poprvé podařilo zajistit nový dotační titul, vyhlášený v rámci programu: uvádění půdy do klidu. Podporu lze získat na základě "Nařízení vlády č. 86/2001". V příloze 5 pod bodem B.1.jsou vyjmenovány rostliny, které lze využívat pro energii. Jejich pěstování je dotováno částkou 5500 Kč/ha. Podmínkou je, že celá produkce včetně semen musí být využita k získání energie. Pěstitel se musí prokázat dohodou např. s obecní biokotelnou, nebo prohlášením, že bude vyprodukovaná biomasa využita pro energii ve vlastním podniku. Podrobné podmínky pro získání státní dotace na pěstování energetických rostlin jsou uvedeny v uvedeném Vládním nařízení. Informace poskytne MZe, včetně všech jeho oblastních pracovišť - Zemědělské agentury. Zájemci o získání této dotace by si měli veškeré informace získat co nejdříve, neboť termín k podání žádosti je pro letošní rok do 28.2.2002. Rozhodující podmínkou je rovněž zajištění osiv těchto netradičních rostlin. Některá osiva lze zajistit prostřednictvím CZ BIOMu, a proto doporučujeme, aby se na nás zájemci o osiva a pěstování energetických rostlin obrátili včas - termín k podání žádosti se rychle blíží!!!

Pro energetické využití biomasy k přímému spalování byly vybírány výnosné plodiny. Pro přímé spalování jsou efektivní takové rostliny, které dosahují výnosu kolem 10 t suché hmoty z 1 ha. Vhodné jsou proto rostliny vysoce vzrůstné, které vytváří velké množství nadzemní hmoty. Jedná se o rostliny jednoleté, víceleté i vytrvalé. Z těchto plodin bylinného charakteru, produkující nedřevní hmotu, jsou nejdůležitější rostliny víceleté a vytrvalé, kdy není třeba každoročně půdu orat a porosty znovu zakládat.

Ze seznamu rostlin uvedených ve Vládním nařízení 86/2001 se jeví jako nejperspektivnější krmný šťovík - Uteuša (viz. foto 1 a 2).

Krmný šťovík je druh kulturní plodiny, vyšlechtěné v Rusku, křížením šťovíku ťjanšanského a šťovíku zahradního. Šťovík krmný je vytrvalá plodina, na stanovišti vydrží 15 až 20 let, což je velmi výhodné. Šťovík je statná vysoká rostlina, která od 2. roku po založení kultury dosahuje výšky až 1,8 - 2,5 m. Má robustní rozvětvenou lodyhu s bohatě nasazenými květy a plody. Krmný šťovík byl vyšlechtěn původně pro účely pícninářské. Jeho vysoká tvorba celkové nadzemní hmoty má však zásadní význam pro energetické účely, k přímému spalování. Využívá se ke spalování celková nadzemní hmota, včetně osiva, což zvýší jeho výhřevnost. Šťovík dozrává poměrně brzy, většinou již v polovině července. Sklízí se již koncem června, tak, aby semena nedosáhla plné zralosti a aby se proto nevysemenila. Při sklizni celkové nadzemní hmoty dosahuje každoročně (počínaje od 2. či 3. roku po založení porostu) vysokých výnosů, od cca 10 až do 20 t/ha suché hmoty.

Energetické rostliny jsou nespornou výhodou zemědělské produkce, neboť nekonkurují na trhu potravin, a proto takto vypěstovaná "zelená energie" může mít zajištěn plynulý odbyt. Pro naše zemědělce to ale nejsou rostliny tradiční, a tak je třeba, aby se s nimi postupně seznamovali, naučili se je pěstovat a postupně tak jimi nahrazovat část tradiční zemědělské produkce. Naše organizace CZ BIOM se v tomto směru snaží pomáhat k rozvoji tohoto programu získáváním potřebných informací a předávat je všem zájemcům, především členům CZ BIOM, kteří jsou na tento informační tok přímo napojeni. Současně je třeba soustavně a trpělivě vysvětlovat výhody využívání biomasy pro energii široké veřejnosti a především starostům obcí i celé komunální sféře. Zájem o budování kotelen vytápěných biomasou je pak zárukou odbytu vyprodukovaného biopaliva v zemědělství. Proto je třeba v tomto směru nastolit ucelený systém, který umožní využívat energetickou biomasu přímo v místě vzniku.

Obrázek 2
Foto 2: Semenná lata krmného šťovíku

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Biomasa – významný zdroj ekologické energie
Dotace na pěstování energetických rostlin
Zkušenosti s produkcí energetických rostlin v provozních podmínkách
Obchodovatelné zelené certifikáty - princip a význam
Zpráva o podpoře využití bioplynu ze Státního fondu životního prostředí
Rozvoj využití biomasy s podporou Holandska
Podpora státu ve využívání biomasy k zásobování energií
Nové druhy energetických plodin

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 21.1.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 10161

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Dotace na pěstování energetických rostlin. Biom.cz [online]. 2002-01-21 [cit. 2024-07-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/dotace-na-pestovani-energetickych-rostlin-2>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto