Odborné články

Trh s biomasou prochází velkými změnami

Loňský rok vyvolal na trhu s biomasou změny, které budou pokračovat až do konce roku 2015. Řada velkých tepláren či elektráren přestala spoluspalovat nebo spoluspalování biomasy s uhlím omezila. Od roku 2016 má být spoluspalování podporováno pouze v režimu vysoceúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Tím dojde k uvolnění přibližně 300 tisíc tun biomasy ročně. Otevírá se tak příležitost pro nové projekty, neboť již teď je na trhu biomasy dostatek. Řada investorů již přitom na využití volného potenciálu biomasy pracuje.

Obr. : Trh s biomasou prochází velkými změnami

Na přelomu roku 2012 a 2013 došlo ke změně metodiky výpočtu výroby zelené elektřiny spoluspalováním. Od roku 2013 je množství vyrobené elektřiny z biomasy v režimu spoluspalování s fosilními palivy stanoveno podle podílu energie (výhřevnosti) biomasy na energii (výhřevnosti) všech paliv spotřebovaných výrobnou. Prakticky to znamená, že spoluspalování biomasy je pro řadu provozovatelů méně výhodné.

Změna metodiky snížila výrobu elektřiny ze směsného spalování společně s fosilními palivy dvojím způsobem. Za prvé jde o celkově nižší výrobu na jednotku spotřebovaného paliva (v absolutních číslech), za druhé o snížení množství skutečně spotřebované biomasy v režimu spoluspalování. Některé zdroje totiž směsné spalování biomasy s uhlím významně omezily či jej úplně ukončily. Omezena byla výroba např. u energetických zdrojů v Krnově, Kolíně, Olomouci, Přerově či Plzni. Zcela ukončena byla v teplárně Komořany. Pokles množství spalované biomasy vlivem této změny v jednom roce je odhadován na více než 150 tis. tun. V elektrárně Dětmarovice paradoxně výroba elektřiny ze spoluspalování v roce 2013 vzrostla o 24 GWh.

Naopak v případě výroben elektřiny z čisté biomasy může dojít k určitému nárůstu spotřeby vlivem zapojení nedávno rekonstruovaných nebo nově vybudovaných energetických zdrojů na biomasu do plného provozu.

V zákoně č. 165/2012 Sb. je uvedeno, že podpora spoluspalování bez vysoce účinné kogenerace bude k 31. 12. 2015 ukončena. Zjednodušeně řečeno, spoluspalování bude možné pouze v případě, že teplárna dosáhne celkové účinnosti 70 %. To je velmi ambiciózní požadavek a zdrojů, které této hranice dosáhnou, bude patrně velmi málo. Tím dojde k uvolnění další části biomasy pro nové projekty. Celkem lze odhadnout, že bude k dispozici až 400 tisíc tun biomasy. S ohledem na řadu připravovaných projektů by však nemělo docházet k výraznějšímu převisu nabídky nad poptávkou a situace na trhu by měla zůstat relativně vyrovnaná.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 22.12.2014
Poslední změna: 21.12.2014
Počet shlédnutí: 8300

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Trh s biomasou prochází velkými změnami. Biom.cz [online]. 2014-12-22 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/trh-s-biomasou-prochazi-velkymi-zmenami>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto