Odborné články

Návaznost českého a francouzského předsednictví EU

Česká republika se ujme předsednictví v Radě EU začátkem prvního pololetí roku 2009 na dobu šesti měsíců. Prostřednictvím předsednictví má ČR možnost ostatním členským zemím EU v praxi ukázat svoje přednosti a projevit se jako schopný a důvěryhodný člen EU. Další výhodou pro předsednickou zemi je také možnost v průběhu funkčního období realizovat své národní zájmy. Podle odborníků zabývajících se evropskou problematikou však není jisté, že se ČR na předsednictví stihne dostatečně připravit. V rámci stability a kontinuity jednotlivých schvalovacích procesů je také důležité vhodnými strategiemi navázat na předchozí předsednictví, jež ČR přebírá po Francii.

Francouzské předsednictví EU staví na čtyřech klíčových strategiích, jež však budou mít smysl pouze v takovém případě, pokud se jimi budou zabývat i členské státy, které budou EU předsedat po Francii. Hlavní pozornost tedy logicky dopadá na přímého následníka francouzského předsednictví – Českou republiku.

Francouzské předsednictví se bude nést ve jménu:

 1. boje proti změnám klimatu
 2. prevenci znečištění a jiných rizik
 3. trvale udržitelného rozvoje
 4. udržení biodiverzity

Boj proti změnám klimatu je jednou z hlavních priorit francouzské předsednictví EU a opírá se o tzv. cíl „3 x 20 v roce 2020“ stanovený Radou EU na jaře roku 2007.

V důsledku se jedná o tři energetické strategické cíle pro členské státy EU k roku 2020. Konkrétně jde o:

 1. celkovou redukci emisí plynů podílejících se na zvyšování skleníkového efektu o 20% od roku 1990 do roku 2020
 2. dosažení podílu 20% produkce energie z obnovitelných zdrojů v rámci EU do roku 2020
 3. snížení spotřeby energie o 20% oproti odhadům pro rok 2020

Vedle těchto cílů se bude snažit Francie prosadit další energeticko-klimatický balíček zákonů, jež obsahuje:

návrh na revizi směrnice ETS o systému emisních povolenek, návrh na rámcovou směrnici o obnovitelných energiích, návrh na rozhodnutí o rozdělení úsilí mezi členské státy (pro sektory mimo systém emisních povolenek ETS),

návrh na směrnici o geologickém skladování CO2 návrh na vydání nařízení ohledně emisí CO2 u osobních vozidel návrh na začlenění letecké dopravy do systému emisních povolenek (ETS)

prohlášení Evropské komise o snížení odlesňování.HH EU bude moci vyžadovat rozdělení úsilí na globální úrovni jen v případě, že se bude schopna dohodnout v rámci všech 27 členských států.

Obr. 1: Energeticko-klimatický balíček zákonů (ilustrační foto)

Tématy programu prevence znečištění a jiných rizik se budou cíleně zabývat mezinárodní konference v Rotterdamu, Vídni, Helsinkách a Ženevě, kde by se mělo převážně hovořit o otázkách:

 • geneticky modifikovaných organismů (GMO)
 • revize směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)
 • rámcové směrnice o ochraně půdy
 • návrhu na směrnici o emisních stropech pro látky znečišťující ovzduší (NEC)
 • návrhu směrnice zavádějící opatření proti znečištění ovzduší emisemi z těžkých motorových vozidel (Euro VI)
Obr. 2: Tématy programu prevence znečištění a jiných rizik se budou cíleně zabývat mezinárodní konference v Rotterdamu, Vídni, Helsinkách a Ženevě (ilustrační foto)

V rámci trvale udržitelného rozvoje se bude jednat o přenesení principů programu francouzské organizace na podporu životního prostředí Grenelle Environnement a způsobů trvale udržitelné výroby a spotřeby do praxe. Za těmito účely byl také připraven Akční plán Společenství o udržitelné výrobě a spotřebě (CPD) a udržitelné průmyslové politiky, jenž zahrnuje prohlášení o ekologizaci veřejného trhu a revizi textů některých nařízení (EMAS, Ecolabel, Eco-conception).

Tématem týkajícím se udržení biodiverzity bude především pokračování francouzské iniciativy Mezinárodního mechanismu vědecké expertízy o biodiverzitě (IMoSEB) s vazbou na Zasedání Stálého výboru Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a Světový kongres Mezinárodní unie pro zachování přírody (IUCN) v Barceloně.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nad zprávou Nezávislé energetické komise
Výroba elektřiny z OZE & mikrokogenerace pro vlastníky rodinných domů a „malé” podniky
Prohlášení účastníků Krajského fóra na podporu Akčního plánu EU Biomasa
Školení financované EU se zaměří na ekonomiku a plánování v odpadovém hospodářství obcí
CZ Biom vítá a podporuje závěry summitu EU

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 8.9.2008
Poslední změna: 5.2.2009
Počet shlédnutí: 4720

Citace tohoto článku:
STUPAVSKÝ, Vladimír: Návaznost českého a francouzského předsednictví EU. Biom.cz [online]. 2008-09-08 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/navaznost-ceskeho-a-francouzskeho-predsednictvi-eu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto