Odborné články

Metodický pokyn k povolování bioplynových stanic zveřejněn

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v posledních dnech nový metodický pokyn „K podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením do provozu“. Tento materiál byl zejména státními orgány dlouho očekáván. Metodický pokyn sjednocuje a standardizuje postup orgánů státní správy a samosprávy, stanovuje pravidla posuzování projektů BPS především z pohledu ochrany ovzduší, značná část je pak věnována problematice potenciálního zápachu z provozu připravovaných BPS.

Metodický pokyn byl připravován téměř rok a do jeho přípravy byli přizváni a aktivně zapojeni též členové Bioplynové sekce CZ Biom, odborníci z řady významných organizací a také např. ČIŽP.

Během přípravy bylo zejména nutné pojmenovat stěžejní problémy, které mohou bioplynové stanice působit, je-li povolovací proces a příprava projektu špatně provedena. Zápach, jako hlavní potenciální problém připravovaných BPS, je však ve většině případů důsledkem provozní nekázně či kombinace nevhodných surovin a nedostatečně technologicky vybavených zařízení, proto je v metodickém pokynu kladen důraz také na kvalitní provozní řád.

Proces anaerobní digesce, který v bioplynových stanicích probíhá, je v návaznosti na zpracované suroviny technologicky velmi variabilní. Striktní technologické požadavky na BPS před uvedením do provozu zaručující, že projekt nebude zdrojem zápachu, nelze paušalizovat, aniž by to přineslo pro některé BPS zbytečné vícenáklady. Zástupci CZ Biom během složitých jednání vždy hájili postoj, že je projekty nutné posuzovat individuálně a zdůrazňovali potřebu zabezpečit také provozní kázeň. Není možné stanovit jedno modelové schéma, jak má BPS vypadat, neboť BPS často pracuje se zcela rozdílnými vstupy a technologiemi.

Během finalizace Metodického pokynu byla odstraněna řada nejasností, které mohly vést k problémům, průtahům přípravy projektů, dvojím výkladům a podobně. Jednalo se například o nejasné definice ochranných pásem kolem bioplynových stanic, požadavků na zabezpečení a technologické vybavení apod. Přestože jsou v Metodickém pokynu zahrnuty z našeho pohledu některé ne zcela jasné formulace, bude podle našeho názoru tento dokument jako celek přínosem pro rozvoj důležitého sektoru energetiky. Věříme, že Metodický pokyn pomůže zlepšit vnímání tohoto oboru širokou veřejností, což je společný cíl CZ Biom i Ministerstva životního prostředí ČR.

Výsledkem pečlivé práce MŽP je obsáhlý dokument, který poskytuje dotčeným orgánům v rámci procesu soubor podkladů pro kritické hodnocení projektů tak, aby byl již při povolovacím procesu zařízení zabezpečen řádný a dlouhodobě fungující provoz. Jedná se o další nástroj, který zamezí vzniku „černých ovcí“ kazících pověst k životnímu prostředí jinak šetrné technologii výroby energie.

Zástupci CZ Biom si jsou vědomi toho, že tento Metodický pokyn určený pro povolování BPS bohužel nevyřeší již existující problematické projekty. Aby tyto „černé ovce“ přestaly poškozovat dobrou pověst oboru, je nutné najít vůli především na regionální úrovni a důsledně penalizovat hrubou provozní nekázeň na základě již platné legislativy. Takto například postupuje ČIŽP, která již špatně provozovaným BPS udělila mnohasettisícové pokuty.

CZ Biom by v této souvislosti také přivítal vydání pachové vyhlášky, která by do problematiky zápachu u stávajících provozů přinesla jasná pravidla. Zástupci našeho sdružení jsou připraveni se na přípravě takovéto vyhlášky rovněž aktivně podílet.

Metodický pokyn najdete zde.

Mapa bioplynových stanic

Článek byl publikován v rámci projektu „Vývoj technologie zpracování obtížně využitelných organických odpadů při výrobě bioplynu a vývoj expertního systému na přípravu, kontrolu provozu a ověřování efektivnosti bioplynových stanic se zaměřením na výrobu bioplynu z trávy z trvalých travních ploch a kalů ČOV“ podpořeného v rámci programu "Výzkum a vývoj" Ministerstva životního prostředí.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Přijata směrnice o obnovitelných zdrojích energie
Metodický pokyn MŽP ČR k definici nízkoemisního spalovacího zdroje
Základní problémy přípravy a provozu bioplynových stanic v České republice
V čem se liší zemědělská a komunální bioplynová stanice – zamyšlení u příležitosti otevření bioplynové stanice v Krásné Hoře a Vysokém Mýtě
Bioplynové elektrárny Agri Fair
Bioplynové stanice: technologie celonárodního významu
Krmný šťovík a jeho využití pro výrobu bioplynu
Odborné stanovisko sekce Bioplyn k problematice zápachu z bioplynových stanic

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 26.9.2008
Poslední změna: 29.6.2009
Počet shlédnutí: 8990

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Metodický pokyn k povolování bioplynových stanic zveřejněn. Biom.cz [online]. 2008-09-26 [cit. 2024-06-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/metodicky-pokyn-k-povolovani-bioplynovych-stanic-zverejnen>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto