Odborné články

Jak na vykazování produkce a dodávek cíleně pěstované biomasy

CZ Biom přináší praktické informace k aktuálnímu tématu vykazování produkce a dodávek cíleně pěstované biomasy dle nové vyhlášky č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu.

Obr. : Jak na vykazování produkce a dodávek cíleně pěstované biomasy

Od 1. 1. 2013 platí povinnost pro výrobce a dodavatele paliva z cíleně pěstované biomasy dokládat svým odběratelům – výrobcům elektřiny, tepla, biometanu ke každé dodávce Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliva z biomasy (dále jen Prohlášení), které je přílohou č. 3 vyhlášky č. 477/2012 Sb. (dále jen Vyhláška). Povinnost dokládat Prohlášení se tedy týká pouze dodávek, které budou použity k “dotované“ výrobě elektřiny, tepla a biometanu v rámci kategorie 1 (Cíleně pěstovaná biomasa) a kategorie 2 (Ostatní druhy biomasy), uvedené v tabulkách č. 1 a 2, Přílohy č. 1 vyhlášky.

Definice cíleně pěstované biomasy i povinnost vyplnění uvedeného Prohlášení je stanovena v §7 uvedené vyhlášky, kde je rovněž pro dodavatele/výrobce biomasy uvedena skutečnost, že Prohlášení musí být v souladu s jejich „Deklarací cíleně pěstované biomasy“ (dále jen Deklarace), kterou zemědělci předkládají společně s Jednotnou žádostí o platbu ke dni 15. 5. příslušného roku.

O samotném prohlášení

Prohlášení vyplňují výrobci nebo dodavatelé paliva z biomasy. Výrobce biomasy může být zároveň producentem biomasy (pak se vyplňují identické údaje v části “Výrobce paliva“ a v části “Údaje o palivu – Producent biomasy“), nebo nikoliv - například u výroby pelet, briket (pak údaje o výrobci pelet, briket jsou uvedeny v části “Výrobce paliva“ a u údaje o zemědělci – prvovýrobci biomasy jsou uvedeny v části “Údaje o palivu – Producent biomasy“.

Obr. : Jak na vykazování produkce a dodávek cíleně pěstované biomasy

Články řetězce

Dodavatel paliva může být buď přímo výrobce biomasy, ale může se jednat i o další mezičlánek v řetězci například tedy o obchodníka. Odběratelem paliva je výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu z dodaného paliva. V případě, že odběratel je zároveň producentem nebo výrobcem paliva (například zemědělská bioplynová stanice), pak se v části “Odběratel paliva“ uvede pouze množství dodaného paliva (t/dodávku) a nevyplňuje se část “Dodavatel paliva“. Pokud předmětem dodávky není biomasa v rámci kategorie 1 – Cíleně pěstovaná biomasa, ale biomasa spadající do kategorie 2, pak se v Prohlášení nevyplňuje část “Výrobce paliva“ (vyplňuje se pouze “Dodavatel biopaliva“) a v části “Údaje o palivu“ se vyplňují pouze řádky v části C – “Ostatní druhy paliva“.

Deklarace

Deklarace je od tohoto roku povinná příloha Jednotné žádosti o platbu. Tuto Deklaraci je povinen vyplnit každý zemědělec – producent cíleně pěstované biomasy (viz její definice ve Vyhlášce), kdo plánuje v daném roce dodávat k energetickému využití biomasu (produkce elektřiny, tepla, biometanu), která bude dle Prohlášení deklarována jako cíleně pěstovaná.

Obr. : Jak na vykazování produkce a dodávek cíleně pěstované biomasy

Deklarace bude sloužit kontrolnímu orgánu (v tomto případě Státní energetické inspekci) jako relevantní podklad pro systém kontroly, konkrétně k ověření pravdivosti údajů uvedených v Prohlášení, tedy že konkrétní producent biomasy, která byla dodána k energetickému využití, skutečně disponuje dle Deklarace takovou rozlohou půdy, určenou pro produkci cíleně pěstované biomasy, která odpovídá množství reálně dodané biomasy za konkrétní časový úsek.

Tento mechanismus byl zaveden s cílem zamezit nesprávnému vykazování podporované biomasy v kategorii 1 pro výrobu elektřiny z biomasy, ke kterému v minulosti docházelo. Pokud bude zjištěno, že došlo k nesouladu údajů uvedených v Prohlášení a v Deklaraci, a tím k porušení § 7 odst. 3 Vyhlášky, hrozí žadateli pokuta udělená Státní energetickou inspekcí. Deklarace nezakládá žádný nárok na dotaci pro zemědělce a zároveň také žádným způsobem neovlivňuje nárok na čerpání zemědělských dotací v podobě sankcí.

Žadatel uvede soupis všech půdních bloků včetně kultury daného bloku a výměry, na které bude v příslušném roce produkována cíleně pěstovaná biomasa (v případě, že je cíleně pěstovaná biomasa produkována pouze na části půdního bloku, uvede se pouze výměra, která této části odpovídá).

Doporučení pro žadatele

Pokud zemědělec v okamžiku podání jednotné žádosti ještě neví, zda jeho produkce bude určena k energetickému či potravinářskému využití, doporučujeme mu uvedenou produkci vykazovat jako energetickou, což mu umožňuje zachovat si flexibilitu svého odbytu i po datu odevzdání Jednotné žádosti, tj. po 15. květnu příslušného roku.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Dopady nového zákona o podporovaných zdrojích na efektivitu využití biomasy a bioplynu
Plodiny pro zemědělské bioplynové stanice
Zelená podpoře tepla pro zdroje na biomasu a bioplyn zajistí nižší náklady spotřebitelů

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 3.5.2013
Poslední změna: 2.5.2013
Počet shlédnutí: 8814

Citace tohoto článku:
TRNKA, Jiří: Jak na vykazování produkce a dodávek cíleně pěstované biomasy. Biom.cz [online]. 2013-05-03 [cit. 2024-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/jak-na-vykazovani-produkce-a-dodavek-cilene-pestovane-biomasy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto