Odborné články

Indikativní cíle při získávání energie z biomasy

Byl jsem požádán Ing. Slejškou, abych komentoval tabulku výroby energie z biomasy v r. 2010 v článku Energetické plodiny - nová šance pro zemědělce, který napsala Dr. Vlasta Petříková. Hodnoty, které jsou v celkovém součtu uvedeny představují maximální variantu indikativních cílů v r. 2010, jak při celkové výrobě tepla z biomasy, tak i při výrobě elektrické energie. Možnosti získávání energie z biomasy jsou podrobně uvedeny v časopise Biom č. 16 v článku "Příprava zákona na podporu obnovitelných energií". V současné době je jasné, že celkové hodnoty energií získaných z biomasy jsou v r. 2010 podle uvedené tabulky nesplnitelné.

Rozebereme si jednotlivé položky. 33,1 PJ celkových energií ze dřeva a dřevního odpadu vychází z roční produkce palivového dřeva a využitelného dřevního odpadu 4,6 mil. m3 při měrné hmotnosti 600 kg /m3 a při výhřevnosti 12 GJ/t. Je možné konstatovat, že tento segment bioenergií se významně rozjíždí a především se začíná využívat odpad z těžby a ojediněle též odpad z údržby lesních porostů. Vznikají nové subjekty vybavené štěpkovači i přibližovací technikou a jejich aktivity jsou v souladu se zájmy vlastníků lesů. Lesy České republiky již přestaly se svojí obehranou písničkou, že odpad z těžby a z průklestů musí zůstat v lese a s ohledem na to, že se "údajně" neprovádí v České republice plošná těžba dřeva, není možno využívat ani odpad z plošné těžby. S ohledem na zvyšující se cenu dřevní štěpky v důsledku spoluspalování na fluidních uhelných elektrárnách, budou indikativní cíle týkající se energie ze dřeva a dřevního odpadu splněny.

Energie ze slámy obilnin a olejnin 15,7 PJ předpokládá, že v roce 2010 bude využito 7% obilné slámy (6 PJ) a 60% řepkové slámy (9,7 PJ). I zde je předpoklad splnění indikativních cílů.

Cíleně pěstované energetické rostliny by měly v roce 2010 zabezpečit 63 PJ energií. Stanovení těchto indikativních dílů předpokládalo, že v roce 2010 bude 900 tis. ha nadbytečné půdy, nepotřebné pro výrobu potravin. V současné době je určitě této půdy 400 tis. ha, a založené plantáže rychle rostoucích dřevin představují pouze řádově desítky hektarů a plantáže vytrvalých bylin řádově jen stovky hektarů. Cíleně pěstované jednoleté energetické byliny se zatím nevyužívají. Využití travin k získávání energie je ojedinělé. K tomu, aby se získalo 63 PJ energií bylo by nutno získat ročně 4,5 mil. t biomasy o výhřevnosti 14 GJ/t. K tomu bychom potřebovali mít k dispozici 450 tis. ha plantáží založených nejpozději v r. 2008. Stanovení uvedených indikativních cílů předpokládalo vyšší zájem státu na pěstování energetických rostlin vyjádřený příznivou legislativou a dotacemi pro zakládání a provoz plantáží. Současná realita je taková, že pěstování naší nejvýhodnější energetické rostliny je regulováno zákonem o ochraně přírody a MŽP se netají s tím, že podle zásady předběžné opatrnosti nedopustí, aby se v průběhu následujících třech let pěstovalo více než 5000 ha energetických šťovíků. Toho se MŽP bude snažit dosáhnout vydáváním omezujících podmínek pro pěstování ve správním řízení. v případě, že bude souhlas vydán, bude vydán jen na 10 let i když životnost plantáží je podstatně delší. O splnění indikativní cílů v tomto segmentu budou rozhodovat orgány ochrany přírody koncových obcí v přenesené působnosti a rozvoj pěstování energetických rostlin zbrzdí administrativní procedury a lokální nevraživosti. Druhou bariérou je neexistence dotací na pěstování energetických bylin v dubnu r. 2004. Tato dotace byla úředníky opakovaně slibována, ale v době, kdy se rozhoduje o letošním zakládání plantáží šťovíku dotace neexistuje a další plantáže se nezakládají.

Zájem o energii z bioplynu stále roste. Zájem je posílen příznivou výkupní cenou elektrické energie z kogeneračního zpracování bioplynu 2,50 Kč/kWh a je dostatek projekčních a dodavatelských kapacit. Splnění indikativních cílů v bioplynu v r. 2010 závisí především na investičních dotacích a na dalším zvýšení ceny elektrického proudu zabezpečující rychlejší návratnost vynaložených investičních prostředků.

Z výše uvedených rozborů vyplývá, že plán výroby bioenergií do r. 2010 podle komentované tabulky rozhodně nebude splněn. Uspokojivá by byla v r. 2010 výroba 1750 GWh elektrické energie z biomasy a celkové energie z biomasy 96 PJ. Do uvedené tabulky by se měla připočíst i očekávaná energie motorových biopaliv cca 9,2 PJ v roce 2010.

Závěr

Při rozvoji energie z biomasy se Český stát chová schizofrenně. Na jedné straně jsou zde státní orgány připravující legislativu na podporu obnovitelných energií, na straně druhé jsou zde státní orgány, které se snaží legislativní a dotační politikou splnění indikativních cílů z obnovitelných energií zabránit nebo tyto cíle naplnit způsobem podporujícím pouze velké výrobce energií.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Jak jsme usilovali o dotace na pěstování energetických bylin
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí a k dalším ustanovením návrhu zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů
Energetické plodiny - nová šance pro zemědělce
Jak jsme pokročili s využíváním biomasy
Stanovisko CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
V očekávání konečného návrhu státní energetické koncepce
Bioplyn v České republice

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 22.4.2004
Poslední změna: 9.8.2005
Počet shlédnutí: 10625

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: Indikativní cíle při získávání energie z biomasy. Biom.cz [online]. 2004-04-22 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/indikativni-cile-pri-ziskavani-energie-z-biomasy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
25 Apr 2004 01:17 r. Polek
- nejvýhodnější energetická rostlina
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto