Odborné články

Dopady změny DPH na fytoenergetiku

Valná hromada CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu (člena AEBIOM - Evropského sdružení pro biomasu) pověřila autory tohoto článku ke zpracování závěrů Valné hromady týkajících se změny DPH, členům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Dne 22. 5. 2003 na 16. schůzi Poslanecké sněmovny byl schválen vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty EU. V tomto textu jsou oproti stávajícímu zákonu ze seznamu zboží podléhajícího sazbě daně 5% vyjmuty mimo jiné tyto položky:

 • bionafta a metylester řepkového oleje,
 • bioplyn,
 • dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet a podobných tvarech

Tyto tři položky jsou základními produkty fytoenergetiky a fytoenergetika (resp. biomasa) je v České republice nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem energie, jejíž potenciál přibližně čtyřnásobně převyšuje potenciály všech ostatních obnovitelných zdrojů energie dohromady.

Česká republika se v Kjótské smlouvě zavázala ke snížení emisí CO2 do roku 2015 o 8% proti roku 1990. V připravovaném zákonu o obnovitelných zdrojích energie se plánují tyto cíle (Váňa, 2003):

 1. Zvýšit podíl výroby elektřiny v zařízeních na bázi obnovitelných energetických zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v takovém rozsahu, aby v roce 2010 byla v ČR dosažena cílová hodnota 7%.
 2. Zvýšit podíl obnovitelných energetických zdrojů na primární spotřebě energetických zdrojů v takovém rozsahu, aby v roce 2010 byla v ČR dosažena cílová hodnota 6 %.
 3. Přispět snížením emisí skleníkových plynů k ochraně klimatu.
 4. Přispět snížením emisí ostatních škodlivin do prostředí k ochraně životního prostředí.
 5. Přispět ke snížení závislosti na dovozu energetických surovin.
 6. Přispět ke zvýšení diverzifikace a decentralizace zdrojů energie, a tím ke zvýšení bezpečnosti dodávek energie.
 7. Přispět ke zvýšení podnikatelské jistoty investic do obnovitelných zdrojů energie.
 8. Podpořit vytvoření institucionálních podmínek pro zavádění nových technologií a k jejich proniknutí na trh jak v tuzemsku tak v zahraničí.
 9. Využíváním biomasy přispět k péči o krajinu.
 10. Podporou využívání obnovitelných zdrojů energie přispět k vyšší zaměstnanosti v regionech.

Potřeba podpory obnovitelných zdrojů energie vyplývá i z legislativy a dokumentů EU, např.:

 • 2001/77/EC - Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou,
 • COM(2002) 321 - Zelená zpráva : O evropské strategii pro bezpečnost a dodávek energie,
 • COM(97) 599 - Bílá kniha obnovitelných energií,
 • COM(2001)31 - 6. environmentální akční program Evropského Společenství,

Daň z přidané hodnoty na palivové dřevo v různých evropských zemích je v následující tabulce. Z této tabulky lze usoudit, že každá členská země EU přistupuje individuálně ke zdanění této hlavní fytoenergetické komodity, od níž se bude odvíjet i zdanění dalších fytopaliv, např. vyrobených z energetických bylin, slámy obilovin a z vedlejších energetických produktů. Zhruba se dá konstatovat, že tato daň v EU osciluje kolem dvanácti procent.

DPH v různých evropských zemích B DK D EL E F IRL I L NL A PT FIN S UK
Palivové dřevo 6 25 7 8 16 5,5 12,5(2) 10 12 19 10 17 22 25 17,5
(DOC/2908/2002)

V současné době je biomasa v ČR - jak vyplývá z cenového porovnání na TZB-Info - cenově dostupným palivem. Nízká cena biomasy vyrovnává vyšší náklady na kotle na biomasu a složitější logistiku biomasy v porovnání se zemním plynem a uhlím. Zdražení biomasy o 16,2 procenta, které vyplývá ze zvýšení DPH z 5 na 22%, by vedlo k zastavení či dokonce poklesu zavádění kotlů a kotelen na biomasu a ke snížení zájmu o paliva na bázi biomasy. To by v konečném důsledku mohlo znamenat pokles podílu obnovitelných energií na primární spotřebě energetických zdrojů v České republice namísto vzrůstu, o který ČR usiluje.

Nedomníváme se, že přechod na standardní daň, a to zejména u palivového dřeva, je bezodkladný kvůli vstupu České republiky do EU. V případě, že je nevyhnutelný kvůli rozpočtovému schodku České republiky, tak považujeme za vhodnější použití 12-ti procentní přechodné (parkovací) daně - jak je obvyklé v evropských zemích.

Jako optimální řešení podpory fytoenergetiky (jakožto i ostatních obnovitelných zdrojů energie) považujeme rozpočtově neutrální kombinaci snížených spotřebních daní a zavedení uhlíkové daně (AEBIOM, 2002). Toto opatření by mělo vejít v platnost současně s případným zvýšením DPH a kompenzovat tak dopady tohoto zvýšení.

Za CZ Biom zpracovali: Roman Honzík a Antonín Slejška

Literatura

Tento článek byl publikován v rámci úsilí o snížení sazby DPH z biomasy.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Energetické využití biomasy - možnost omezení produkce skleníkových plynů
Poziční zpráva AEBIOMu: Flexibilní systém pro poplatky/daně za produkci oxidu uhličitého
Připravovaná podpora využívání obnovitelných energií
Usnesení z Valné hromady CZ Biom konané 27. května 2003 ve Vlašimi
Co bude znamenat vstup do EU pro CZ Biom?
Otevřený dopis Prezidentu ČR k návrhu zákona o DPH
V očekávání konečného návrhu státní energetické koncepce
Nepříjemné probouzení z mámivých snů, aneb "Lidé nemají zájem o drahý plyn, topí raději uhlím"
Dopis ministru zemědělství
Podpora pěstování energetických bylin v souvislosti s ekologickým významem využívání biomasy
Náklady a potenciál využití biomasy v České republice
Snížení DPH má smysl u biomasy, ne však u zemního plynu

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 2.6.2003
Poslední změna: 4.5.2006
Počet shlédnutí: 9743

Citace tohoto článku:
CZ Biom, , HONZÍK, Roman, SLEJŠKA, Antonín: Dopady změny DPH na fytoenergetiku. Biom.cz [online]. 2003-06-02 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/dopady-zmeny-dph-na-fytoenergetiku>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto